Добре дошли в света на компютърната лингвистика и интернет технологиите

 

Уебсайт на програмата

 

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна и задочна

 

Учебен план (редовно)     

Учебен план (задочно)

 

Програмата е създадена през 2001 година и е първият успешен опит да се съчетаят в българското висше образование  подходи в програмирането, интернет технологиите и филологията.

Обучението е специализирано както в областта на компютърната лингвистика, така и в сферата на електронната обработка, анализ и публикация на текстовете. То разглежда въпросите на езиковата структура от гледна точка на съвременните компютърни технологии, а също така се спира на съвременните форми на киберкултурата и (нет)-литературата и на електронните библиотеки.

 
 • comp-books

  Бъдещите студенти

  Нашите студенти са бакалаври и магистри, които желаят да придобият по-добра представа за тенденциите в областта на компютърната лингвистика, корпусната лингвистика, обработката на електронни текстове и да бъдат добре подготвени специалисти в широк кръг от области, свързани с електронната обработка на информация.

 

 

Реализация

Завършилите студенти имат добра основа за научни занимания в областта на компютърната лингвистика, както и по-широка компютърна и лингвистична грамотност, даваща възможност за нестандартни практически приложения. Студентите ни се реализират във водещи IT фирми, в популярни национални и специализирани медии и в научни центрове.

 

Цели

 • Да осигурява подготовката на студентите в областта на компютърната лингвистика и хуманитаристика. Получават се основни знания по информатика и интернет технологии.
 • Да създава бъдещи експерти, достатъчно добре подготвени да участват и в международни изследователски проекти.
 • Да се поставят основите за сътрудничество с чужди университети и изследователски центрове с подобни програми.

 

Обща структура на програмата

Включени са лекционни курсове, които са задължителни и общи за всички студенти и избираеми, на които студентите се спират в зависимост от своите интереси и подготовка. Семинарите също са задължителни или избираеми. През втория семестър всеки студент работи върху дипломна работа за защита на магистърска степен. Това са най-вече задачи с конкретно практическо приложение.

 

Условия за прием:

 • Завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално направление „Филология“ или „Информатика и компютърни науки”.
 • Кандидатите за места, субсидирани от държавата, се явяват на приемен изпит (събеседване). Класирането става въз основа на бал, образуван от сумата от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование.
 • Приемът за платено обучение е по документи, без изпит.

 

comp ling

 

Конспект за приемен изпит/събеседване

Събеседването протича като свободен разговор с членовете на изпитната комисия. Очакванията към кандидатите са:

 • да изяснят мотивите си за избор на магистърската програма
 • да представят очакванията си за магистърската програма
 • да се запознае комисията с общата лингвистична компетентност на кандидата
 • да се запознае комисията с нивото на компютърна грамотност на кандидата
 • да отговорят на кратък логически въпрос от езиковедско естество

 

 

Ръководител на програмата

доц. д-р Атанас Атанасов

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Преподавателски екип