Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

Професионална квалификация: магистър по българска филология – лингвистика

 

Учебен план (специалисти)

Учебен план (неспециалисти)

 

Разписание на часовете за летния семестър на уч. 2022/2023

 

lingПрограмата по лингвистика е адресирана към студентите с проявен интерес към езиковедските науки, създаден при изучаване на лингвистичните дисциплини в бакалавърската степен на специалността Българска филология. Като се опира на получените знания, без да ги дублира, магистърската степен задълбочава и разширява проблематиката, свързана с езика в сложната му функция да предава значение, т.е. към свързване на лингвистичния анализ със семантичните параметри.

Отделните лекционни курсове са насочени както към съвременните лингвистични теории, така и към теоретично осмислените обобщения на развойните тенденции на българския език. Обхванати са и въпросите за семантиката на думата, на изречението и за мястото на езиковия знак, интерпретиран чрез терминологията на семиотиката. Включен е и практически курс по редактиране и коригиране на различни типове текст. Вниманието е насочено към значението, поставено в основата на човешкото познание, комуникацията и културата.

 

Условия за прием

  1. Завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално направление „Филология”.
  2. Успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от добър (4.00).
  3. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, се явяват на приемен изпит (събеседване). Класирането става въз основа на бал, образуван от сумата от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование. Максималният бал е 12.00.

 

Дисциплина

Преподавател

Часове

 

Семиотика

проф. д-р Гергана Дачева

30 часа лекции

Експериментална фонетика

проф. д-р Владимир Жобов

30 часа лекции

Теория на маркираността

доц. д-р Красимира Алексова

30 часа лекции

Езикът на рекламата

гл. ас. д-р Биляна Радева

30 часа лекции

Езикът на масовите комуникации

доц. д-р Антония Замбова

30 часа лекции

Вербални комуникативни стратегии

проф. д-р Радка Влахова

30 часа лекции

Основни проблеми на редактирането и коригирането

проф. д-р Г.Дачева, гл. ас. д-р Биляна Радева и екип

30 часа лекции

Устна комуникация

 

проф. д-р Йовка Тишева

30 часа лекции

Писмена комуникация

доц. д-р Марина Джонова

30 часа лекции

Електронни езикови ресурси

гл. ас. д-р Ананас Атанасов

30 часа лекции

Формални граматики

проф. д-р Петя Осенова

30 часа лекции

Политическа и журналистическа реч

доц. д-р Владислав Миланов, доц. д-р Надежда Михайлова-Сталянова

30 часа лекции

Политическа и журналистическа реч

доц. д-р Владислав Миланов, доц. д-р Надежда Михайлова-Сталянова

30 часа практика в Парламента, в електронни и печатни медии

 

Курсовете завършват с курсова работа и изпит. Курсовата работа носи по един допълнителен кредит за дисциплината.

 

Задължителният брой избираеми дисциплини е две, като всяка година се предлага избор от поне четири курса (Лингвистика на текста, Онтогенеза на езика, Методи на изследване в социолингвистиката, Академическият дискурс и други).

 

На практиката, която се предвижда да бъде четири седмици, магистрантите ще могат да наблюдават различни форми на парламентарна дейност, както и ще могат да участват като стажанти в работата на различни медии – БНР, Дарик радио, радио Енджой, ВВТ, в. „Телеграф”, в. „Труд” и др.

 

 

Програма за събеседване

 1. Тенденции в развоя на съвременния български език: езикът на публицистиката и художествената литература.
 2. Мястото на чуждите думи за обогатяването на лексиката.
 3. Основни граматически норми.
 4. Лексикографска тенденция на новите думи и значения – коментар към конкретна речникова статия.
 5. Езиковата култура и езикът на медиите.

 

Ръководител на програмата

проф. д-р Гергана Дачева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.