Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

Професионална квалификация: магистър по българска филология – лингвистика

 

Учебен план (специалисти)

Учебен план (неспециалисти)

 

Разписание на часовете - летен семестър на уч. 2023/2024 г.

 

ling

Програмата по лингвистика е адресирана към студентите с изявен интерес към езиковедските науки, създаден при изучаване на лингвистичните дисциплини в бакалавърската степен на специалността Българска филология. Като се опира на получените знания, без да ги дублира, магистърската степен задълбочава и разширява проблематиката, свързана с езика, в сложната му функция да предава значение, т.е. към свързване на лингвистичния анализ със семантичните параметри, както и с прагматиката.

Отделните лекционни курсове са насочени както към съвременните лингвистични теории, така и към теоретично осмислените обобщения на развойните тенденции на българския език. Обхванати са и въпросите за семантиката на думата, на изречението и за мястото на езиковия знак, интерпретиран чрез терминологията на семиотиката.  Включен е и практически курс по редактиране и коригиране на различни типове текст. Вниманието е насочено към значението, поставено в основата на човешкото познание, комуникацията и културата. Програмата включва и практика в НС, в печатни и електронни медии.

 

Условия за прием

  1. Завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално направление „Филология” – за специалисти. Те се обучават в два семестъра.
  2. В програмата могат да кандидатстват бакалаври и магистри от други професионални направления, ако отговарят на условията – за неспециалисти. Те се обучават в три семестъра.
  3. Успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от добър (4.00).
  4. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, се явяват на събеседване. Класирането става въз основа на бал, образуван от сумата от оценката от събеседването и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование. Максималният бал е 12.00.

 

Дисциплина

Преподавател

Часове

 

Семиотика

проф. д-р Гергана Дачева

30 часа лекции

Експериментална фонетика

проф. д-р Владимир Жобов

30 часа лекции

Теория на маркираността

проф.дфн Красимира Алексова

30 часа лекции

Езикът на рекламата

гл. ас. д-р Биляна Радева

30 часа лекции

Езикът на масовите комуникации

проф. д-р Гергана Дачева

30 часа лекции

Вербални комуникативни стратегии (Лингвистична прагматика)

проф. д-р Йовка Тишева

30 часа лекции

Основни проблеми на редактирането и коригирането

проф. д-р Г.Дачева, гл. ас. д-р Биляна Радева и екип

30 часа лекции

Устна комуникация

 

проф. д-р Йовка Тишева

30 часа лекции

Писмена комуникация

доц. д-р Марина Джонова

30 часа лекции

Електронни езикови ресурси

доц. д-р Атанас Атанасов

30 часа лекции

Формални граматики

проф. д-р Петя Осенова

30 часа лекции

Политическа и журналистическа реч

доц. д-р Владислав Миланов, проф. д-р Надежда Михайлова-Сталянова

30 часа лекции

Политическа и журналистическа реч

доц. д-р Владислав Миланов, проф. д-р Надежда Михайлова-Сталянова

30 часа практика в Парламента, в електронни и печатни медии

 

Задължителният брой избираеми дисциплини е две, като всяка година се предлага избор от поне четири курса (Лингвистика на текста, Онтогенеза на езика, Методи на изследване в социолингвистиката, Академическият дискурс и други).

На практиката магистрантите ще могат да наблюдават различни форми на парламентарна дейност, както и ще могат да участват като стажанти в работата на различни медии.

Събеседването е на свободни теми, свързани с конкретните интереси на кандидатите за магистърската програма. 

 

 

Ръководител на програмата

проф. д-р Гергана Дачева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.