Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение
: редовна и задочна

 

Молба за допускане до защита на магистърска теза

Клетвена декларация

 

Правила за изработване, ръководство и защита на магистърска теза

 

 

rakopis

Програмата е насочена към студенти с интереси в областта на старобългарската литература и култура, средновековното културно наследство, старобългарския език, работата с ръкописи и архивни фондове. Обучението има интердисциплинарен характер, като старобългарското книжовно наследство е използвано като подстъп към разбирането на културните и обществени процеси през Средновековието на Балканите и в славянския свят като цяло. Специален акцент се поставя върху взаимовръзките между средновековната българска и византийската култура.

 

Програмата дава на магистрантите знания и умения за работа със средновековните извори, като традиционните медиевистични подходи се съчетават с модерните технологии за обработка на информация. Предвидени са курсове по специализирани научни дисциплини като “Славянска палеграфия и кодикология”, “Славянска и гръцка текстология”, “Старобългарска лексикология и лексикография”, но също и такива, които въвеждат студентите в практиките на електронна обработка и експонация на средновековните писмени паметници.

 

Квалификацията, получена в магистърската програма “Старобългаристика”, може да бъде приложена както в бъдещи научни занимания и научно-изследователски проекти, така и в професии, свързани с разбирането и представянето на средновековното книжовно наследство и неговите употреби в съвремието ни, като например културна журналистика, организиране на културни събития и фестивали, библиотечно и музейно дело.

Обучението завършва със защита на дипломна работа.  

 

Преподаватели

 

Възпитаници на програмата "Старобългаристика"

 

Условия за прием

 

1. Завършена бакалавърска или магистърска степен в професионално направление "Филологии".

2. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, се явяват на приемен изпит (събеседване). Класирането става въз основа на бал, образуван от сумата от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование.

Приемът за платено обучение е по документи, без изпит.

 

 

Учебен план

 

Дисциплина

Лекции

Упражнения

Практически

Семестър

Кредити

Задължителни дисциплини

Въведение в славянската палеография и кодикология

30 15   І (зимен) 3

Лингвистика на текста (І част)

30 15   I (зимен) 3

Дипломантски семинар 

30 15   I (зимен) 3

Животът на думите. Старобългарска лексикология и лексикография

30     I (зимен) 3

Рецепция на византийската литература в старобългарската книжнина

30     I (зимен) 3

Лингвистика на текста (ІІ част)

30 15   II (летен) 3

Теория и история на книжовните езици

30 15   II (летен)  3

Жанрове в славянската и византийската литература

30     IІ (летен) 3
Избираеми дисциплини (студентите трябва да изберат за двата семестъра общо 10 курса)

Византийски гръцки език

30     I (зимен) 3

Старобългарски език (І част)

30 15   I (зимен) 3

Увод в българската средновековна литература

30  15   I (зимен) 3

Език и мит

30       3

Основи на прабългаристиката

30     I (зимен) 3

Глаголическо културно наследство на Балканите - минало и настояще

30     I (зимен) 3

Електронна обработка на средновековни текстове

30     I (зимен) 3

Текст и образ

30     I (зимен) 3

Старобългарска агиография

30     I (зимен) 3

Старобългарските книжовни средища и създаваната там литература

30     I (зимен) 3

Византийско изкуство

30     I (зимен)  3

Светци и святост в средновековна България и във Византия

30     I (зимен) 3

Културни реалии и език

30     II (летен) 2
Старобългарски език ІІ 30     II (летен) 2

Езикова картина на християнските символи в старобългарската книжнина

30     II (летен) 3

Проблеми и грешки при превода от старобългарски на новобългарски

30     II (летен) 2

Текстология и критика на текста

30     II (летен) 2

Средновековната менталност: човекът и светът в езика, текста и образа

30     II (летен) 2

Теория на основите. Основи на етимологията

30     II (летен) 2

Текст и ритуал

30     II (летен) 2

Новата и старата българска книжовна норма

30     II (летен) 2

Средновековна българска дипломатика

30     II (летен) 2

Астрономически, астрологически и натурфилософски съчинения в средновековна България

30     II (летен) 2

Славянска химнография

30     II (летен) 2

Библия и екзегеза

30     II (летен) 2

Обучение in situ

30     II (летен) 2
Писане и управление на проект 30     II (летен) 2

 

 

Конспект за приемен изпит

 

Приемният изпит се провежда като събеседване с въпроси, изясняващи мотивацията и досегашния научен опит на кандидата, както и знанията му в областта на старобългарската литература, старобългарския език, историческото развитие на българския език и др.

 

 

 

Ръководител на програмата

 

Доц. д-р Диана Атанасова

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Магистърска програма "Старобългаристика" (неспециалисти)