Aspects of VP-internal Scrambling: Evidence from

Old English and Old Bulgarian

 

Yana Chankova and Lachezar Perchekliyski

South-West University "Neophyte Rilsky"

 

На основе интегрированного минималистического подхода в статье рассматриваются некоторые аспекты дислокационной операции VP-internal Scrambling. Анализ проводится на корпусном материале из древнеанглийских и древнеболгарских источников. Данная дислокация определяется как необязательное движение прямого дополнения с целью прикрепления (adjunction) к правой периферии глагольной фразы. Принято считать, что грамматичность порядка слов, при котором прямое дополнение предшествует непрямому в постглагольной позиции, определяется такими факторами, как фокус, акцент, определенность, синтаксический вес, морфологический статус, одушевленность, идиоматичность. Настоящее исследование ставит перед собой следующие задачи: обсудить способы, посредством которых вышеупомянутые факторы способствуют допустимости альтернативного порядка слов в конструкциях с дитранзитивными глаголами со значением „давать”, проследить механизмы взаимодействия этих факторов при продуцировании такого порядка слов, а также способы их интерференции с основными принципами линеаризации.

 

Within an integrated Minimalist mode of enquiry this paper seeks to provide an account of VP-internal Scrambling in OE and OB, the main assumption being that VP-internal Scrambling applies optionally to raise the internal Argument that is more closely related to the verb into a phrasally-adjoined position in the left periphery of VP ‘lower’. The grammaticality of the scrambled order has been claimed to be contingent upon factors such as focus, stress, weight, definiteness, morphological and discourse status, animacy, idiomaticity. This study aims to investigate the way the above factors contribute to the acceptability of post-VP scrambled object orders in OE and OB ditransitives with verbs of the give-class, as well as to investigate the way such factors interact to produce inverted object orders and the way they interfere with the general linearization principles in both languages.

 

Aspects of VP-internal Scrambling: Evidence from

Old English and Old Bulgarian

 

Yana Chankova and Lachezar Perchekliyski

             South-West University "Neophyte Rilsky"

 

На основе интегрированного минималистического подхода в статье рассматриваются некоторые аспекты дислокационной операции VP-internal Scrambling. Анализ проводится на корпусном материале из древнеанглийских и древнеболгарских источников. Данная дислокация определяется как необязательное движение прямого дополнения с целью прикрепления (adjunction) к правой периферии глагольной фразы. Принято считать, что грамматичность порядка слов, при котором прямое дополнение предшествует непрямому в постглагольной позиции, определяется такими факторами, как фокус, акцент, определенность, синтаксический вес, морфологический статус, одушевленность, идиоматичность. Настоящее исследование ставит перед собой следующие задачи: обсудить способы, посредством которых вышеупомянутые факторы способствуют допустимости альтернативного порядка слов в конструкциях с дитранзитивными глаголами со значением „давать”, проследить механизмы взаимодействия этих факторов при продуцировании такого порядка слов, а также способы их интерференции с основными принципами линеаризации.

 

Within an integrated Minimalist mode of enquiry this paper seeks to provide an account of VP-internal Scrambling in OE and OB, the main assumption being that VP-internal Scrambling applies optionally to raise the internal Argument that is more closely related to the verb into a phrasally-adjoined position in the left periphery of VP ‘lower’. The grammaticality of the scrambled order has been claimed to be contingent upon factors such as focus, stress, weight, definiteness, morphological and discourse status, animacy, idiomaticity. This study aims to investigate the way the above factors contribute to the acceptability of post-VP scrambled object orders in OE and OB ditransitives with verbs of the give-class, as well as to investigate the way such factors interact to produce inverted object orders and the way they interfere with the general linearization principles in both languages.

 

Аспекти на дислокацията на прякото допълнение

в дясната периферия на глаголната фраза (на базата на материал

от староанглийски и старобългарски източници)

Яна Чанкова, Лъчезар Перчеклийски

 

Във фокуса на тази статия попада вид незадължителна дислокационна операция (VP-internal Scrambling), при която прякото допълнение се придвижва с цел прикрепване (adjunction) в дясната периферия на глаголната фраза, в резултат на което се генерира словоред от типа V-DO(Acc)-IO(Dat). Изследван е корпусен материал от староанглийски и старобългарски източници при приложението на интегриран минималистичен подход. Дискусията започва с кратък коментар на основните характеристики на базовия словоред с оглед на атестирани V-IO(Dat)-DO(Acc) конструкции в двата езика и преминава към анализ на начините, по които фактори като фокус, акцент, определеност, синтактична тежест, морфологичен статус, одушевеност, идиоматичност допринасят за допустимостта на модифицирания словоред, а също и на начините, по които тези фактори интерферират с основните принципи за линеаризация.

В резултат на изследването се правят изводи за вида на елементите, които могат да бъдат засегнати от спомената дислокация, вида на изходната и крайната позиция на ex-situ елементите, вида на генерираната структурна конфигурация и начина на проверяване на структурния падеж.

Доказва се, че линейната реализация на елементите в староанглийски и старобългарски се определя в по-голяма степен от информационно-структурни фактори отколкото от принципите за линеаризация. Дислокацията, известна като VP-internal Scrambling е свързана с множество информационно-структурни/ прагматични ефекти, напр. тя опосредства начина, по който семантичните роли корелират с реда на реализация на елементите, като извиква известни, специфични, топикални, дефокализирани интерпретации или обратно като предизвиква нови, контрастни, фокусирани или емфатични интерпретации. В този ред на мисли спомената дислокация може да бъде провокирана от възможно несъответствие между каноничната позиция на изреченския фокус и позицията на действително фокусирания елемент.