3 2012СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

       Петя Асенова (София), Уте Дукова (Франкфурт на Майн) – Homo Balcanicus в оппозиции свет / мрак

       Максим Стаменов (София) – Значението на кеф между езици и култури

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

 

        Yana Chankova (Blagoevgrad) – Generating External Arguments in Old Icelandic

Димитрина Хамзе (Пловдив) – Категориите на комичното в перспективата на иронията в когнитивно-прагматичен аспект

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

 

Румен Сребранов (София – Тараклия, Молдова ) – Облиците ще, има и няма за образуване на бъдещи форми – частици или глаголни форми?

 

ПО ПОВОД НА...

 

Елена Тодорова (София) – Традиции и нови теории в българското езикознание

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

 

И. Червенкова. Сопоставительное исследование русской и болгарской лексики. (Палмира Легурска, София)

П. Легурска. Съпоставителни лексикални анализи и основа за съпоставка (Ничка Бечева, София)

Н. Михайлова-Сталянова. Verba percipiendi в български и полски език. (Витка Делева, София)

М. Стаменов. Съдбата на турцизмите в българския език и в българската култура. (Стефана Димитрова, София)

Б. Парашкевов. Отименна лексика в словника на българския език. Енциклопедичен речник на производни от собствени имена (Сабина Павлова, София)

М. П е н ч е в а. Когнитивна лингвистика. Речник на понятията и термините (Александра Багашева, София)

М. Цибранска–Костова. Покайната книжнина на Българското средновековие IX-XVIII век. Езиково-текстологични и културологични аспекти (Татяна Славова, София)

Ю. Стоянова. Ранно езиково развитие. От първите звукови последователности до многословни изказвания (Енчо Герганов, София)

B. Alexiev. Knowledge-oriented Terminography (Мария Попова, София)

Проблеми на балканското и славянското езикознание (ред. И. Харалампиев и др.) (Мартин Стефанов, София)

Състояние и проблеми на българската ономастика. Т.11 Материали от международна научна конференция Славянска и балканска ономастика, посветена на 70-годишнината от рождението на проф. дфн Лудвиг Селимски (Димитрина Михайлова, София)

 

ГОДИШНИНИ

 

Велка Попова (Шумен) – Юлияна Стоянова на 60 години

Библиография на трудовете на Юлияна Стоянова (съст. Велка Попова, Шумен)

 

ХРОНИКА

 

Александра Багашева (София) – XV международна конференция по морфология във Виена

Мария Илич (Белград) – Осемнадесета конференция по балканско и южнославянско езикознание, литература и фолклор (Вашингтонски университет, Сиатъл, 29–31 март 2012)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

Соня Бояджиева (София) – Български езиковедски дисертации за 2002 г.

 

 


 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 

Петя Асенова (София), Уте Дукова (Франкфурт-на-Майне) – Homo Balcanicus в оппозиции свет / мрак

Максим Стаменов (София) – Понятие кайфа между языками и культурами

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСы ЯЗыКОЗНАНИЯ

 

Yana Chankova (Blagoevgrad) – Generating External Arguments in Old Icelandic

Димитрина Хамзе (Пловдив) – Категории комического в перспективе иронии в когнитивно-прагматическом аспекте

 

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

 

Румен Сребрянов (София – Тараклия, Молдова) – Сущность форм ще, има, няма при образовании форм будущего времени – частицы это или глагольные формы?

 

 

ПО ПОВОДУ ...

 

Елена Тодорова (София) – Традиции и новые теории в болгарском языкознании

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

ГОДОВЩИНЫ

 

Велка Попова (Шумен) – Юлияне Стояновой 60 лет

Библиография трудов Юлияны Стояновой (сост. Велка Попова (Шумен)

 

ХРОНИКА

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 


 

                                                         

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

 

Petya Assenova (Sofia), Ute Dukova (Frankfurt am Main) – Homo Balcanicus in the opposition light / darkness

Maxim Stamenov (Sofia) – The concept of kef across languages and cultures

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

 

Yana Chankova (Blagoevgrad) – Generating External Arguments in Old Icelandic

Dimitrina Hamze (Plovdiv) – The categories of the comic under the auspices of irony from a cognitive-pragmatic perspective

 

DISCUSSIONS, NOTES, REVIEW ARTICLES

 

Rumen Srebranov (Sofia – Taraklia, Moldova) – The essence of ще, има and няма for the formation of future forms – particles or verb forms?

 

APROPOS OF …

 

Elena Todorova (Sofia) – Traditions and novel theories in Bulgarian linguistics

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

ANNIVERSARIES

 

Velka Popova (Shumen) – Yuliana Stoyanova – a sexagenarian

Bibliography of Yuliana Stoyanova’s Works (comp. by Velka Popova, Shumen)

 

VARIA

BIBLIOGRAPHY