Print

 

Програма на конференцията

Областта на сравнителното литературознание е очертана както от предварителното артикулиране на различни национални, литературни и теоретични езици, така и от артикулирането на територии. Целта на конференцията ще бъде да изследва тези територии. Надяваме се да опитаме да мислим териториите, които очертават полето на сравнителното литературознание, не като географски единици, а като жизнени пространства, позволяващи организирането, разпределянето, подреждането на социални практики, режими на представяне, знания, описания, обяснения. Ще опитаме да отделим особено внимание на динамичността на териториите на сравнителното литературознание, незавършеността и несигурността на техните граници, непрекъснато променящите ландшафта им процеси на детериториализиране и ретериториализиране. Предлагаме следните насоки за развитие на докладите:

Надяваме се, че предложената гледна точка към сравнителното литературознание ще допринесе за опровергаването на прогнозите за неизбежната му криза, обосноваващи се със склонността му да сравнява единици, предварително артикулирани от историите на националните литератури. Очакваме представените на конференцията доклади да покажат, че подобни предвиждания не отчитат, че изследванията в областта на сравнителното литературознание често се опират на други, значително по-сложни и динамични единици от рода на териториите.

Конференцията  се проведе на 26-28.11.2009 г. в СУ "Св. Климент Охридски". Предвижда се публикуване на сборник.


С най-добри пожелания:

Ангел Игов
Михаил Ненов
Теодора Цанкова
Тодор Христов
Hits: 4416