uni 88

 

ФАКУЛТЕТЪТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ ОРГАНИЗИРА

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРС

ПО

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

Кандидат-студентите, записали се за курса по български език и литература, да се явят на 13.10.2019 г.

/неделя/ в 10.00 ч. пред аудитория 160 в Ректората.

 

От 13.10.2019 г. (неделя)  от  10.00 до 13.30 ч. – 4 академични часа.

 

Хорариум 72 часа

 

Курсът се провежда от преподаватели от Факултета по славянски филологии, които са оценители на изпита. Целта е кандидатите да придобият знания и умения, свързани с отделните компоненти на формата. Единствено на този курс се представят специфичните изисквания към есето като форма, структура и аргументация.

В програмата за курса се включва пробен изпит.

 

ТАКСА 550 лв., с ДДС

ПЛАЩАНИЯТА СЕ ИЗВЪРШВАТ САМО ПО БАНКОВ ПЪТ

 

ТАКСАТА СЕ ПРЕВЕЖДА ПО ПОСОЧЕНАТА БАНКОВА СМЕТКА:

БНБ ЦУ

IBAN сметка BG 52 BNBG 96613100174301

BIC код BNBGBGSD

СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – ФСФ за КС курс – български език и литература

Моля, посочете трите имена на кандидата!

Срок за записване от 09.09.2019 – 04.10.2019 г.

 

СЛЕД ПРЕВЕЖДАНЕ НА СУМАТА ВНОСНАТА БЕЛЕЖКА ДА СЕ ПРЕДСТАВИ В СТАЯ 230 В РЕКТОРАТА- 10- 12 ч. и 14-16 ч.

Курсът ще се провежда в сградата на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски".

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБАДИТЕ

НА ТЕЛ. 9308- 389; 987 10 68