uni-new-f

 

Кандидатстудентски изпит по български език и литература - 2018 г.

 

 

Формат на изпита

Кандидатстудентският изпит по български език и литература проверява и оценява знания и умения като резултат от обучението по български език и литература в средното училище по посока на: четене с разбиране на текст, включващо извличане на информация, извеждане на преки и непреки заключения, тълкуване и обобщаване; владеене на основните граматични, правописни и пунктуационни норми; редактиране на текст, създаване на аргументативен тип текст (есе).

 

Изпитът се състои от две части: тест с 50 въпроса (70 точки, като 1/3 от точките са за въпросите по литература) и задача за изграждането на аргументативен тип текст по даден проблем - есе (30 точки). Максималният брой точки е 100.

 

Създаването на аргументативен текст по даден проблем - есе е задължителен компонент от изпита. При 0 точки, получени за есето, цялостната оценка е слаб (2), независимо от точките, получени в тестовата част.

 

Темата на есето може да бъде върху твърдение/сентенция от литературен или нелитературен източник. Текстът трябва да е в обем до 3 страници.

Продължителността на изпита е 4 часа.

 

 

Тестова част

 

(методически указания)

 

 

Есе

 

(методически указания)

 

 

Програма по български език и литература