su new

 

ФАКУЛТЕТЪТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ ОРГАНИЗИРА

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРС

ПО

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

Курсът стартира на 14 октомври 2018 г. от 10.00 ч. Записалите се кандидт-студенти да се явят пред 160 ауд.  (4 ет., Централно крило, Ректорат)

 

От 14.10.2018 г. (неделя) от 10.00 до 13.30 ч. – 4 академични часа.

Хорариум 72 часа

 

Курсът се провежда от преподаватели от Факултета по славянски филологии, които са оценители на изпита. Целта е кандидатите да придобият знания и умения, свързани с отделните компоненти на формата. Единствено на този курс се представят специфичните изисквания към есето като форма, структура и аргументация.

В програмата за курса се включва пробен изпит.

 

ТАКСА 550 лв., с ДДС

ТАКСАТА СЕ ПРЕВЕЖДА ПО ПОСОЧЕНАТА БАНКОВА СМЕТКА:

 

БНБ ЦУ

IBAN сметка BG 52 BNBG 96613100174301

BIC код BNBGBGSD

СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – ФСФ за КС курс – български език и литература

Моля, посочете трите имена на кандидата!

Срок за записване от 10.09.2018 – 10.10.2018 г.

 

СЛЕД ПРЕВЕЖДАНЕ НА СУМАТА ВНОСНАТА БЕЛЕЖКА ДА СЕ ПРЕДСТАВИ В СТАЯ 230 В РЕКТОРАТА- 10- 12 ч. и 14-16 ч.

Курсът ще се провежда в сградата на Ректората на СУ "Св. Климент Охридски".

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБАДИТЕ

НА ТЕЛ. 9308- 389; 987 10 68