Уважаеми колеги,

 

projects6Предстои да бъде обявен конкурс за проекти към Фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Климент Охридски”, финансирани по наредба №9 на МОН. С оглед на това бихме искали да ви информираме за сроковете и условията на конкурса. Допълнителна информация и формуляри на документи можете да откриете тук: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/nauka/v_zmozhnosti_za_finansirane/programi/fond_nauchni_izsledvaniya_na_su

 

Финансиране

През тази година на факултета са отпуснати средства в размер на 37448 лв. В съответствие с приетите от факултетния съвет квоти, те ще бъдат разпределени по следния начин: 11234 лв. за научни форуми (30%), 7490 лв. за периодичните издания на факултета (20%), 18724 лв. за изследователски проекти (50%).

 

Срокове

Проектни предложения ще бъдат приемани до 17 март 2014 г. в деканата. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 23 март 2014 г. Ръководителите на проекти, които намират полученото финансиране за недостатъчно с оглед на поставените цели, ще могат да се откажат писмено от сключването на договор до 25 март 2014 г. Договорите ще могат бъдат подписвани между 31 март и 11 април 2014 г. Средствата по проектите трябва да бъдат изразходвани до 10 декември 2014 г.

 

Необходими документи

Проектните предложения се подават в един хартиен екземпляр и онлайн на адрес http://eservices.uni-sofia.bg/projects/ Цифровият вариант на проекта трябва да бъде подаден от ръководителя на проекта, за да се избегне рискът платформата да регистрира повече от един проект на едно и също лице или да регистрира като ръководител лице, което не отговаря на изискванията. В случаите, в които това е невъзможно, проектното предложение може да бъде подаден от нехабилитирано лице със статут на съръководител на проекта. Към проектите трябва да бъдат приложени две рецензии, като единият рецензент трябва да бъде външен за факултета. Рецензентите трябва да мотивират направената оценка на проекта с кратък текст, който може да бъде приложен на отделен лист, подписан от рецензента, или вписан в т. 9 от формуляра. Към проектите трябва да бъде приложено също и резюме с обем до 300 думи, което ще бъде публикувано на сайта на факултета.

 

Критерии за оценяване на проектите

Поради ограниченото финансиране, с което разполага факултетът, тази година няма да бъдат финансирани всички предложения за изследователски проекти. На заседанието си от 18 февруари 2014 г. факултетния съвет прие следните критерии за оценяването им:

1.  Осигуряване на възможност за научно израстване и интелектуален обмен (Конференции и научен обмен)

2.   Научна значимост и капацитет на научния екип

3.   Публично достъпни резултати от проекта, база за бъдещи изследвания

4.   Участие в мащабни международни форуми с подбор на участниците

При оценяването на капацитета на научния екип ще бъде отчитан броят на членовете и активното участие на млади учени и докторанти. Според правилата, приети от управителния съвет на Научноизследователския сектор на СУ, един учен се смята за млад, в случай че е придобил магистърска степен преди не повече от 10 години.

Научната значимост на проектите ще бъде преценявана в съответствие с показателите, въведени през миналата година от МОН за оценяване на ефективността на проектите, финансирани по наредба №9. според това колко публикации, доклади, преводи се очаква да породят. С оглед на това, в случай че такива резултати са очаквани, би било полезно те да бъдат описани в проектните предложения.

 

Полезна информация за изготвянето на бюджета

Ако проектът предвижда закупуването на техника, необходимостта от нея трябва да бъде мотивирана във финансовата обосновка на бюджета. При миналогодишния конкурс средните разходи, отчетени за отпечатване на сборник, са приблизително 2500 лв., за организиране на конференция – 500 лв., за хонорар на сътрудник за публикуване на материали на сайт – 200 лв. Разбира се, тези обобщени данни не отчитат спецификата на дейностите по отделните проекти и поради това да служат само за най-общ ориентир. Нормативните стандарти за разходи при командировки в страната можете да откриете тук http://lex.bg/laws/ldoc/-552856063, при командировки в чужбина – тук http://lex.bg/laws/ldoc/2135485996, приблизителни хонорари за превод от чужд език – тук.

 

 

Комисия по НИД на ФСлФ

 

25 февруари 2014 г.

София