МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ – МИГРАНТИ И ЗА ПОДГОТОВКА НА ТЕХНИТЕ УЧИТЕЛИ - EUCIMTE


penМеждународният проект има за оригинално название:

EUCIM - TE European Teacher Education

Second Language Core Curriculum


ОСНОВНА ОБЩОЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТОВКА НА УЧИТЕЛИ, ПРЕПОДАВАЩИ ВТОРИ ЕЗИК

 

ОБЩОЕВРОПЕЙСКИ ПЛАН ЗА ПРЕПОДАВАНЕ ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАЩ НАУЧНОУЧЕБЕН ЕЗИК: ИНСТРУМЕНТ ЗА МЕТОДИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА УЧИТЕЛИпрезентация

 

Международният проект EUCIM-TE – национална адаптация на общоевропейския план за преподаване чрез интегриращ научноучебен език

Подготовка на учители, преподаващи в многоезична среда

Европейският съюз (в слайдове) – презентация

 

 

1. EU-Comenius Project: European Core Curriculum for Mainstreamed Second Language – Teacher Education – short version

2. EUCIM –TE - THE NATIONAL ADAPTATION IN BULGARIA

3. Bulgarian Teacher Education Partnership Report

4. Working with Linguistic Diversity: European Core Curriculum for Teacher Education, International Dissemination Conference
November 12th 2010, London Bulgarian team presentation

 


Кой координира проектът EUCIMTE

 • Главният координатор на проекта е:

Работна група от Университета в Кьолн – проф. Ханс Йоахим –Рот и

Джоана Дуарте, Kете фон Бос

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.


Кои са партньорите в проекта


 • University of Cologne, Germany
Humanwissenschaftliche Fakultät,
Institut für vergleichende
Bildungsforschung und
Sozialwissenschaften
 • St. Kliment Ohridski, University of Sofia, Bulgaria
Faculty of Slavic Studies
Department of Bulgarian
Language and Literature
Teaching Methodology
 • University of Minho, Braga, Portugal
Instituto de Letras e Ciências
Humanas
Departamento de Estudos
Germanísticos
 • Mälardalens Högskola, Sweden
Centre for Finnish Studies,
School of Education, Culture
and Communication
 • National Education Institute, Slovenia
Department for International
Cooperation
 • Hauptstelle RAA
Regionale Arbeitsstelle zur
Förderung von Kindern und
Jugendlichen aus
Zuwandererfamilien
Essen/Germany
Northrhein-Westphalia
 • University of Luxemburg, Luxemburg
Integrated Research Unit on
Social and Individual
Development
 • Catholic University of Tilburg, Netherlands
Department of Language and
Culture Studies, Faculty of
Humanities
 • King's College London, United Kingdom
Department of Education and
Professional Studies
 • And two associated partners:
- Ministère de l’Education
Nationale et de la Formation
Professionnelle (Luxemburg)
- GEADE Benjamin Club
(Luxemburg)


Кои са членовете на българския екип

Екипът е от членове на Българското дружество за оценяване и измерване в образованието и преподаватели във Факултета по славянски филологии: Йовка Тишева, Гергана Дачева, Татяна Ангелова и Радка Влахова, която не е член на дружеството, но е преподавател във Факултета.

5. За кого е предназначен проектът

 • Началото на работата по проекта е 2008г. декември – край 2011г декември.
 • Проектът е насочен към новата квалификация, необходима на учителите във връзка с промените в образователните политики, отнасящи се до преминаването от неинтегрирано обучение на втори език на ученици мигранти към така нареченото приобщаващо образование, в което обучението по втори език се разглежда като неизменна част от общия учебен процес, тоест интегрирано обучение на втори език. Едно интегрирано обучение, провеждано на втори език, поражда необходимостта от квалификация на учители, която да бъде съобразена с особеностите на работата с ученици от етнически и езикови малцинства. Към настоящия момент нито една страна членка на ЕС няма разработена цялостна учебна програма за подготовка на учители, която да отговаря на тези нужди.

 

6. Каква е главната цел на проекта

Главната цел на проекта е да се усъвършенства методическата подготовка и квалификацията на учители, които обучават ученици мигранти, чрез разработването на базирана върху компетентности общоевропейска учебна програма за подготовка на учители.


7. Какви са очакваните резултати от дейностите

 • Разработване на Основна общоевропейска програма за подготовка на учители по втори език, обучаващи ученици-мигранти; ръководство за методическа подготовка и неговото адаптиране за националните нужди на страните – участници в проекта.
 • Модули на Програмата и ръководства към тях, в които се разглеждат по-ограничен кръг случаи и институции.
 • Проектът ще доведе до съществени промени в подготовката на учителите, като се поощри създаването на национални/регионални образователни партньорства между учители (ОПУ), в които да се включат институции, занимаващи се с професионална и следдипломна квалификация, училища и обществени органи.
 • Тези партньорства ще доведат да промени в съществуващите учебни програми и държавни стандарти за оценяване и ще улеснят популяризирането и прилагането на основните идеи на проекта. Създадените парньорски отношения ще продължат да работят и след приключването на проекта.


8. Какви са продуктите от дейностите на партньорите и как ще бъдат разпространени

 • Всяка от институциите партньори ще направи анализ на потребностите (проверка, която да установи уменията, които учителите трябва да имат). Резултатите от събраните данни ще бъдат обобщени и публикувани.
 • Партньорите съвместно ще изготвят основна европейска учебна програма и ръководство. Впоследствие всеки партньор в тясно сътрудничество с ОПУ ще изготви национален вариант на учебната програма и ръководство за нейното приложение. След това европейските и националните варинти ще бъдат представени, адаптирани и приложени на европейско и национално равнище. Това включва дейности, насочени към подготовка на учители, училища и образователни органи, които стимулират и насочват институциите, занимаващи се със професионална и следдипломна квалификация на учители, да приложат тази програма в своите учебни планове и образователни системи9. Какво е извършил досега българският екип и какво предстои да се извърши

 

Активното участие на българския екип може да бъде проследено в няколко аспекта:

Участие в теоретико- методологическите дейности по проекта:

 • конструиране на Рамка за изработване на Общоевропейския учебен план – съавторство;
 • дефиниране на концептуалния апарат - понятията интегриращ научноучебен език (integrating academic language); Общоевропейска учебна програма за подготовка на учители по втори език, обучаващи ученици-мигранти (European Teacher Education Second Language Core Curriculum).
 • проучване на потребностите и изготвяне на международен доклад – анализ на потребностите за България по модел, общ за страните –участнички.
 • изготвяне на чернова на Общоевропейската учебна програма за подготовка на учители по втори език, обучаващи ученици-мигранти
 • изготвяне на национални варианти за Програмата и методически ръководства за нейното приложение първоначално в два региона: Силистра (за Северна България) и Сливен (за Южна България)
 • проучване на литература по изследваната проблематика
Участие в практико-приложните дейности по проекта:
 • превод на научни и на административно – делови текстове от английски език на български.
 • участие в работните срещи: Българският екип участва в редовните двукратни работни срещи на екипите от страните – участнички: в Института за образование на Любляна, Словения, Университета в Кьолн, Университета в Люксембург, Университета в Брага, Португалия. София и Софийския университет беше домакин на работната среща, състояла се на 12 -13 март тази година. На официалното откриване на срещата присъстваха – Декана на Факултета по славянски филологии, проф. дфн Панайот Карагьозов, заместник –декана доц. д-р Ренета Божанкова, старши експерт Румяна Иванова от Министерството на образованието, младежта и науката. Акцент на работната среща беше изработването на черновата на Общоевропейската учебна програма за подготовка на учители по втори език, обучаващи ученици-мигранти.

Изготвянето на такава Общоевропейска програма има пряко отношение към връзката между езика и социалния опит, разгледана в образователен контекст. Все по – актуални ще стават международните партньорства в посока на интегрирането на страните – членки в Европейския съюз особено в областта на подготовката и квалификацията на учителите-филолози.


Библиография и източници на информация в интернет


http://www.eucim-te.eu/ - официален сайт на проекта

http://www.eucim-te.eu/32340 - обща информация от сайта на проекта

http://www.eucim-te.eu/32339 - партньори по проекта

http://www.eucim-te.eu/32342 - новини по проекта

 

електронна поща на българския екип на проекта:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
trainingEUCIM-TE = European Core Curriculum for

Mainstreamed Second Language Teacher Education EUCIM-TE = European Core Curriculum for Mainstreamed Second Language Teacher Educationlogo_newТази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.