СВОБОДНОИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

 

Факултет по славянски филологии

Учебна година: 2019/2020

Семестър: зимен, редовно обучение

 

Молим колегите от 4. курс, РФ, учителски профил, да ни извинят за неудобството, но СИД-ът на доц. д-р Антония Радкова няма да стартира поради невъзможност от нейна страна. На негово място се обявява СИД "Руско-български морфологични паралели". Срокът за записване остава същият, отново през СУСИ, а студентите, които са записали курса на доц. Радкова ще бъдат информирани през СУСИ за промяната и съответно насочени към курса на гл. ас. д-р Аглая Маврова.

 

Дисциплина

 

Преподавател

 

За специал-ности

 

За курсове

 

Вид на дисципли-ната

1. Приложна лингвистика (работа с електронни езикови ресурси)

доц. д-р Красимира Петрова

РФ,СФ, БФ, Балканистика

2,3,4

Интердис-циплинарна

2. Руската разговорна реч: семантика, прагматика, превод

доц. д-р Силвия Петкова

Руска филология

4

Интердис-циплинарна

3. Съвременният политически дискурс и проблемите на превода

доц. д-р Силвия Петкова

Руска филология

3

Интердис-циплинарна

4. Дискурс и дискурсна компетентност

проф. д-р Ангел Петров

БФ, СФ

3,4

Педагогическа

5. Образование и мултикултурализъм

 

проф. д-р Владимир Атанасов

БФ, СФ

3,4

Педагогическа

6. Четенето като проблем на литературното образование

гл.ас. д-р Людмила Берковска

БФ

3,4

Педагогическа

7. Руско-български морфологични паралели

гл.ас. д-р Аглая Маврова

РФ

4

Педагогическа

8. Митичното и фантастичното в съвременната българска литература

проф. дфн А.Личева, проф. д-р М. Николчина,гл.ас. д-р К. Спасова

БФ, РФ, СФ, Балканис-тика

2,3,4,5

Интердис-циплинарна

9. Логиката в лингвистиката, 2. част

гл.ас. д-р Ласка Ласкова

БФ

3 и 4

Интердис-циплинарна

10. Социолингвистика

проф. дфн Ангел Ангелов

БФ

2,3,4

Интердис-циплинарна

11. Балканските литератури и култури – между старото и новото време (XVIII – XIX в.)

проф. д-р Кирил Топалов

БФ, Балканис-тика

2, 3, 4

Интердис-циплинарна

12. Гласове от и за Българското възраждане: тълкувания на личности и институции

доц. д-р Катя Станева

БФ, СФ

2, 3, 4

Интердис-циплинарна

13. Чий е Ботев?

гл. ас. д-р Сирма Данова, д-р А.Алексиева

БФ, СФ

3, 4

Интердис-циплинарна

14. Антропология на съвременността

доц. д-р Веселка Тончева

БФ, СФ

2, 3, 4

Интердис-циплинарна

15. Нови аспекти в литературното дело на български творци в архивните източници

д-р Мариана Кирова

БФ

2, 3, 4

Интердис-циплинарна

16. Библейски сюжети в литературата и в киното

проф. дфн Искра Христова-Шомова

БФ

2,3,4

Интердис-циплинарна

17. Вяра и култ: памет за ранните български светци (св. Климент Охридски, св. Иван Рилски Чудотворец, св. Йоан Владимир, княз Български)

доц. д-р Венета Савова

дфн Росен Малчев

БФ, СФ и Балканис-тика

2, 3,4(5)

Интердис-циплинарна

18. Балканите вчера и днес

проф. д-р Рая Заимова

Балканис-тика

1-5

Интердис-циплинарна

19. Ранносредновековната мобилност и християнското поклонничество като културен феномен

доц. д-р Румен Бояджиев

Балканис-тика

1-5

Интердис-циплинарна

20. Обичаите от жизнения цикъл при балканските народи

доц. д-р Валентина Васева

Балканис-тика

1-5

Интердис-циплинарна

31. Социална психология в балкански контекст

доц. д-р Николай Димитров

Балканис-тика

1-5

Интердис-циплинарна

 

 

 

За БФ, 1 курс, редовно обучение, през зимния семестър на учебната 2019/2020 г. се предлагат следните СИД:

1. Старогръцки език

2. Славянски език:

  • полски език
  • чешки език
  • сръбски и хърватски език
  • словашки език
  • украински език
  • словенски език

3. Руски език

 

Записването за свободноизбираемите дисциплини става през системата СУСИ. Срокът за записване на студентите редовно обучение е от 20.08.2019 до 20.09.2019 г.

С решение на ФС на ФСлФ от 9.07.2019 г. е прието ограничение на броя на записаните студенти в дадена свободноизбираема дисциплина – максималният брой студенти е 30 за интердисциплинарните и 25 за педагогическите дисциплини.

Според тематичната си насоченост избраемите дисциплини се делят на два вида - интердисциплинарни и педагогически. Студентите от специалност „Българска филология“ и студентите, избрали модула за придобиване на учителска правоспособност от специалност „Славянска филология“, за цялото си обучение трябва да наберат кредити от 2 избираеми дисциплини с педагогическа насоченост.

 

Свободноизбираеми дисциплини за зимния семестър на уч. 2019/2020 г. (задочно обучение)