СВОБОДНОИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

 

 

Факултет по славянски филологии

Учебна година: 2019/2020

Семестър: зимен, задочно обучение

 

Дисциплина

 

Преподавател

 

За специал-ност

За курсове

 

Вид на дисциплината

1. Развитие на устната и писмената реч на учениците

 

проф. дфн М. Герджикова

гл. ас. д-р Д. Василева

БФ

4, 5

Педагогическа

2.Образование, медии, култури

 

проф. д-р Владимир Атанасов

БФ

4,5

Педагогическа

3. Съвременни концепции за литературно образование

гл. ас. д-р Людмила Берковска

БФ

4,5

Педагогическа

4. Американска литература

доц. д-р Цветана Хубенова

БФ

2,3

Интердис-циплинарна

5. Формално описание на просто изречение

проф. д-р Йовка Тишева

БФ

3 и 4

Интердис-циплинарна

6. Публична реч

доц. д-р Надежда Сталянова

БФ

2,3,4 и 5

Интердис-циплинарна

7. Български художествен авангард

гл.ас. д-р Биляна Борисова

БФ

3,4,5

Интердис-циплинарна

8. По пътищата на преписите на „История славянобългарска“ на о. Паисий Хилендарски: хора, селища, пътища

проф. дфн Маргарет Димитрова

БФ

3,4,5

Интердис-циплинарен

9. Българските светци: културна памет и практики

доц. д-р Диана Атанасова

 

БФ

 

2,3,4

 

Интердис-циплинарна

 

Записването за свободноизбираемите дисциплини става през системата СУСИ. Срокът за записване на студентите задочно обучение е от 20.08.2019 до 09.09.2019 г. (срокът е удължен до 10 септември - системата за избор ще бъде активна до полунощ)

С решение на ФС на ФСлФ от 9.07.2019 г. е прието ограничение на броя на записаните студенти в дадена свободноизбираема дисциплина – максималният брой студенти е 30 за интердисциплинарните и 25 за педагогическите дисциплини.

Според тематичната си насоченост избраемите дисциплини се делят на два вида - интердисциплинарни и педагогически. Студентите от специалност „Българска филология“, задочно обучение за цялото си обучение трябва да наберат кредити от 2 избираеми дисциплини с  педагогическа насоченост.