ПОКАНА

 

към членовете на Общото събрание на Факултета по славянски филологии

за участие в редовно заседание на Общото събрание

 

Уважаеми членове на Общото събрание на Факултета по славянски филологии,

Уведомявам Ви, че на основание чл. 43. (1), т. 1 от ПУДСУ свиквам Общото събрание на Факултета по славянски филологии на редовно заседание, което ще се проведе на 4 ноември 2020 г., сряда, от 10.00 часа в Аулата на Софийския университет.

Проект за дневен ред:

  1. Годишен отчетен доклад на декана на Факултета по славянски филологии доц. д-р Бойко Пенчев
  2. Обсъждане на предложение за информационното съдържание на бюлетините за избор на членове на колективните органи на управление на СУ и на факултета
  3. Произвеждане на частични избори за попълване състава на ФС на Факултета по славянски филологии

Регистрацията на членовете на Общото събрание за участие в заседанието ще започне в 9.30 ч. във фоайето пред Аулата.

 

 

Председател на Общото събрание на Факултета по славянски филологии

проф. дпн Адриана Дамянова