Свободноизбираеми дисциплини – зимен семестър 2018/2019 г.

 

Българска филология

 1. доц. д-р Веселка Тончева, Антропология на съвременността
 2. гл. ас. д-р Сирма Данова, гл. ас. д-р Анна Алексиева, Възраждането: трансгресии и банализации
 3. гл. ас. д-р Надежда Стоянова, Модернизмът: мода и всекидневие
 4. гл. ас. д-р Биляна Борисова, Българският исторически авангард
 5. проф. д-р Ангел Ангелов, Социолингвистика
 6. проф. дфн Искра Шомова-Христова, Антични сюжети в литературата и киното
 7. проф. д-р Андрей Бояджиев, Славянски отречени книги: език и текст
 8. доц. д-р Венета Савова, Идеите на Средновековието: Народът Божи и Човекът Божи
 9. дфн Росен Росенов Малчев, доц. д-р Константин Звездомиров Рангочев,Археография и етнология (Практическо изследване на старопечатни книги и ръкописни бележки от църковни библиотеки, обществени и частни сбирки)

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост*

 10. проф. д-р Ангел Петров, Дискурс и дискурсна компетентност

 11. проф. д-р Владимир Атанасов, Образование и мултикултурализъм

 12. гл. ас. д-р Людмила Берковска, Четенето като проблем на литературното образование в съвременния социокултурен аспект

 

Българска филология (задочно обучение)

 1. гл.ас. д-р Мария Калинова, Логика на несъгласието в езика и литературата
 2. проф. д-р Йовка Тишева, Формално описание на просто изречение
 3. доц. д-р Надежда Михайлова-Сталянова, Публична реч
 4. проф. д-р Гергана Дачева, Етикет и протокол
 5. проф. д-р Андрей Бояджиев, Новобългарските сборници (XVII-XIX в.)
 6. Доц. д-р Диана Атанасова-Пенчева. Да четем агиографията: наративни модели и интерпретативни подходи
 7. доц. д-р Венета Савова, Идеите на Средновековието: Народът Божи и Човекът Божи
 8. доц. д-р Илиана Чекова, Българи и източни славяни през Средновековието и Възраждането – културни взаимодействия

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост*

 1. проф. д-р Татяна Ангелова, Дидактически процедури за оценяване в обучението по български език
 2. проф. д-р Мария Герджикова, гл. ас. д-р Деспина Василева, Развитие на устната и писмена реч на учениците в средното училище
 3. гл. ас.д-р Людмила Берковска, Съвременни концепции за литературно образование в средното училище. Културологичен и компетентностен подход

 

Славянска филология

1. Гл. ас. Биляна Васич, гл. ас. Магдалена Дошен, Актуални проблеми на нормата и стандартизацията на съвременния сръбски книжовен език

2. д-р Виктор Рогозенски, История на славянските народи в ново, най-ново време и съвременността

 

Руска филология

 1. доц. д-р Красимира Петрова, Приложна лингвистика (работа с електронни езикови ресурси)
 2. доц. д-р Силвия Петкова, Съвременният политически дискурс и проблемите на превода
 3. доц. д-р Силвия Петкова, Руската разговорна реч: семантика, прагматика, превод
 4. доц. д-р Илиана Чекова, Срeдновековни практики и ритуали при православните славяни (и за БФ)

 

Избираеми дисциплини с методическа насоченост*

 1. доц. д-р Антония Радкова, Оценяване и комуникативна компетентност в обучението по руски език
 2. гл. ас. д-р Аглая Маврова, Руско-български морфологични паралели

 

*Студентите от специалностите БФ, СФ (избрали методическия модул) и РФ, обучаващи се по учебните планове до 2017-2018 г., трябва да наберат за целия курс на обучение поне една избираема дисциплина с методическа насоченост.

Студентите, обучаващи се по учебните планове от 2017-2018 г., трябва да имат поне две избираеми дисциплини с методическа насоченост за целия курс на обучението.

 

Балканистика

 1. проф. дин Рая Заимова, Балканите между изтока и запада
 2. доц. д-р Румен Живков Бояджиев, Християнски свети места на балканите (извън националните ни граници)
 3. доц. д-р Николай Георгиев Димитров, Социална психология в балкански контекст
 4. гл. ас. д-р Александра Трифонова, История, изкуство и култура на гръцките общности в България (ΧV -ΧΙΧ в.)
 5. доц. д-р Петко Петков, Славянската книга на Балканите

 

СИД само за чуждестранни студенти

 1. доц. д-р Мирена Пацева, Говоренето и разбирането като когнитивни процеси
 2. гл. ас. д-р Весела Шушлина, Стилистични особености на преводния текст
 3. гл. ас. д-р Венера Байчева, Психолингвистика и чуждоезиково обучение

 

Записването за СИД през зимния семестър на учебната 2018/19 г.  година става през системата СУСИ. Първият етап на записването започва на 10.09.2018 и приключва на 30.09.2018 г. Студентите задават статус „Записана” на дисциплината, която желаят да посещават, а поне още една дисциплина посочват със статус „Резервна”, в случай че желаната от тях дисциплина не събере нужния брой студенти.