Заповед

 

Въз основа на Заповед № РД 19-343/16.09.2020 г. на Ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в съответствие с решенията на ФС на ФСФ от 15.09.2020 г. определям следния ред за провеждане на учебния процес през зимния семестър на учебната 2020/21 г. във Факултета по славянски филологии:

 1. Учебните занятия се провеждат присъствено, като могат да имат две форми – физически присъствено обучение и присъствено обучение в електронна среда. С оглед на ситуацията в момента, за основна се приема формата на физически присъствено обучение със спазване на мерките за хигиена и физическо дистанциране, указани в заповедите на министъра на здравеопазването и Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“. Присъствено обучение в електронна среда се допуска в определени случаи, посочени в настоящата заповед.

Решението като основна да се приеме традиционната присъствена форма отговаря и на позицията, изразена в писмото на общността на преподавателите от ФСФ, което е одобрено на заседание на ФС на ФСФ от 7 юли 2020 г. и след това е изпратено до АС на СУ „Св. Климент Охридски“.

 1. Занятията със студентите от първи курс в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър след средно образавание“ („Българска филология“, „Славянска филология“, „Руска филология“ и „Балканистика“) са задължително физически присъствени. Поради необходимостта от осигуряване на физическа дистанция някои дисциплини ще се водят в големите зали на Ректората (Аулата и 65 аудитория), като при липса на друга възможност може да се наложи провеждане на занятия и в събота или неделя.
 2. Лекционните занятия със студентите от горните курсове в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър след средно образавание“ могат да се провеждат физически присъствено или присъствено в електронна среда (дистанционно). Провеждането на лекции присъствено в електронна среда става при своевременно заявено желание от преподавателя и разрешение от ръководителя на катедрата и Декана. Заявките се правят до ръководителя на катедрата и оттам се изпращат по имейла на зам.-декана проф. Дачева.
 3. Семинарните и практически занятия в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър след средно образавание“ се провеждат физически присъствено.
 4. Разрешение за присъствено обучение в електронна среда по дисциплини извън описаните в т.3 могат да получат преподаватели със здравословни проблеми, поставящи ги във високорискова група с оглед на КОВИД 19. Те трябва да се обърнат с писмена молба до Декана, придружена от документ, удостоверяващ тяхното състояние в срок до 21.09.2020 г.
 5. Обучението в ОКС „Магистър след висше образование“ е физически присъствено, като се допуска и смесена форма, включваща присъствено обучение в електронна среда, по решение на ръководителя на програмата, съгласувано с деканското ръководство.
 6. Физически присъствените и присъствените в електронна среда занятия да бъдат разделени за всяка специалност в различни дни. Заявките за дисциплини, които ще бъдат провеждани присъствено в електронна среда, трябва да бъдат предадени от катедрените ръководители в Деканата до 18.09.2020 г. (Катедрите са информирани за този срок на 16.09.2020 г.). Срокът е толкова кратък именно поради необходимостта да се изработи общо разписание за различните форми на провеждане на занятията.

Изготвянето на разписание с две форми на обучение, при това включващо зали, които са външни на Факултета, изисква сложно съгласуване, което не позволява да бъдат отчетени предпочитанията на преподавателите за определен ден и час. Моля, преподавателите да проявят разбиране за ситуацията.

 1. Присъственото обучение в електронна среда се извършва по публично обявен график, в който са обозначени денят и часът на провеждане, както и интернет адресите и електронната платформа, чрез които ще се провежда обучението по всяка дисциплина.
 2. Държавните изпити през есенната сесия да се проведат физически присъствено, а защитите на дипломни работи – физически присъствено или присъствено в електронна среда по преценка на комисията.
 3. Всички преподаватели трябва да имат готовност за преминаване към присъствено обучение в електронна среда при промяна на епидемичната ситуация и съответна заповед на академичното ръководство, при карантиниране на курс или група и други непредвидени обстоятелства.
 4. Присъственото обучение в електронна среда трябва да покрива минимален стандард от изисквания, които ще бъдат подробно описани допълнително. Задължително е наличието на разработен електронен курс в платформата e-learn/Мудъл или специализираните платформи е-medievalia и език.бг. Занятията задължително се провеждат по разписание, в реално време. Самото провеждане на занятието не е задължително да бъде в Мудъл, но на електронния курс трябва да има линк, указващ къде и кога се провежда. Върху провеждането на занятия в тази форма ще се осъществява контрол от ръководителите на катедри и деканското ръководство.
 5. Редът на провеждане на изпитите от зимната сесия ще бъде уточнен допълнително, в съответствие с епидемичната обстановка, и обявен поне месец преди началото на сесията.

 

Доц. Бойко Пенчев,

Декан на ФСФ

София

18.09.2020 г.

 

Заповед № РД- 19-343/16.09.2020 г. на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“