ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ
КАТЕДРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ФАКУЛТЕТЕН СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ


ОРГАНИЗИРАТ

 

writing-glasses

 

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ЕЗИКОВА КУЛТУРА

 

17-18 МАЙ 2016 г.

 

Националната олимпиада по езикова култура си поставя следните основни цели:

 

-   Да стимулира интереса на студентите към актуалните въпроси на езиковата култура

-   Да разшири и задълбочи уменията на студентите да прилагат в конкретни ситуации теоретичните знания за правописната и правоговорната норма

-   Да даде възможност за творческа изява на студентите в извънаудиторни дейности

-   Да подпомогне създаването и разширяването на контактите между студенти и преподаватели от различни университети.

 

Първи ден: Отборно състезание

В отборното състезание участват отбори, съставени от студенти от първи и втори курс от специалност „Българска филология“ от различните университети. Всеки отбор се състои от четирима студенти: капитан и трима участници. Отборът се ръководи от преподавател от съответния университет, който освен организацията и подготовката на отбора осъществява и контактите с Организационния комитет на Олимпиадата.

 

Участват:
Софийски университет „Св. Климент Охридски” (домакин)

Великотърновски университет „ Св. Св. Кирил и Методий”
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Югозападен университет „Неофит Рилски”

 

Втори ден: Индивидуално състезание.

В индивидуалното състезание могат да се включат както членовете на университетските отбори, така и други студенти, които не са участвали в отборното състезание. Заявките за участие в този кръг се подават от преподавателя от съответния университет, който е упълномощен да организира и координира участието на студентите в Олимпиадата.

Отборното и индивидуалното състезание се провеждат в два кръга.

 

Първи кръг: знанията и уменията на участниците се проверяват в писмена форма (задачи с избираем и със свободен отговор)

 

 Втори кръг: в устна форма (анализ на конкретен казус, коментар по актуални въпроси на езиковата култура и под.). До втория кръг на индивидуалното състезание се допускат участници, които са дали минимум 60% верни отговори на задачите от първия кръг.

 

     Задачите за двата кръга на отборното и на индивидуалното състезание се определят от експертна комисия, в която участват университетски преподаватели и учени от Института за български език при БАН. Отговорите на участниците се оценяват от жури, съставено от хабилитирани преподаватели от всички университети, които са заявили участие в Олимпиадата.

 

     Всички участници в Олимпиадата получават сертификати за участие.

 

     Цялостната подготовка, организация и провеждане на Олимпиадата се осъществяват и координират от Организационен комитет, съставен от представители на Катедрата по български език и на Студентския съвет на ФСФ на СУ.

 

    За повече информация: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.