За специалността

В специалността българска филология се подготвят филолози българисти (специалисти по български език и литература) с широка квалификация, които имат право да се реализрат като преподаватели в средните училища, във висшите училища, като научни сътрудници в научноизследователски институти, сътрудници в средствата за масова информация и издателствата, сътрудници в библиотеки, архиви, музеи, обществени институции и др.

 

Бакалавърска степен

 

old-booksФакултетът предлага редовна и задочна форма на обучение по специалността Българска филология. По време на обучението в бакалавърската степен студентите задължително придобиват учителска правоспособност.

 

Обучението в специалността е двустепенно. Бакалавърска степен се придобива след четиригодишно обучение и полагане на държавен изпит.

 

 

Втора специалност Българска филология

Занятия по БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ като втора специалност се предлагат на студентите след приключване на четвъртия семестър на основната им специалност. Обучението обхваща осем семестъра.

 

Успешно положените изпити се вписват в дипломата за получаване на бакалавърскта степен и дават право но студента да продължи следването си в магистърската степен по специалността БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ със срок на обучение три семестъра.

 

Общият успех от положените изпити ва втората специалност не трябва да е под много добър 4,50, за да има право студентът да кандидатства за получаване на магистърска степен

 

За обучение по БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ като втора специалност може да кандидатстват студенти, които отговарят на следните условия:

 

1. Общ успех от положените изпити за двете учебни години от основната специалност мн. добър 5,00.

 

2. Успешно положен кандидатстудентски изпит по български език и литература.

 

 

Разписание на часовете - летен семестър на учебната 2023/2024 г.


Портал за електронно обучение по български език

 

Правила и процедура за завършване с дипломна работа за студентите от специалност „Българска филология“

 

Библиотека "Филологии"

 

 

Програми за държавен изпит на специалност БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

І раздел - Старобългарска литература, Антропология на българите. Български фолклор, Възрожденска литература:

- Антропология на българите. Български фолклор

- Възрожденска литература

- Старобългарска литература

 

ІІ раздел - Литература от Освобождението до наши дни:

- Българска литература от Освобождението до Първата световна война

- Литература и литературен живот между двете световни войни

- Българска литература след 9-ти септември 1944 г.

 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

І раздел - История на българския език, История на българския книжовен език

 

- История на българския език

- История на българския книжовен език

 

ІІ раздел - Съвременен български език