гл. ас. д-р С Петкова
гл. ас. Е. Раденкова
гл. ас. Л. Жилев
ас. А. Баранова

 

Анотация

Целта на първия етап на обучението по руски език (практически курс), обхващащ I и IІ курс, е студентите да придобият комуникат и вна компетентност, позволяваща им да осъществяват различните видове речева дейност (аудиране, говорене, писане и четене) в съответствие с кодифицираните норми на руския книжовен език и социокултурните изисквания на руската езикова общност.

В І курс особено внимание се отделя на коректировъчния аспект на обучението и на интензивното натрупване на нови знания, в резултат на което да се повиши нивото на владеене на руския език до такава степен, че да бъде възможно продуцирането на нормативна писмена и устна (предимно подготвена) реч в рамките на изучаваната тематика.

Целите на обучението по практическа фонетика са: коригиране на произношението и постигане на автоматизиране на произносителните навици и употребата на основните интонационни конструкции при говорене и четене на руски език.

В областта на аудирането се цели да се постигне адекватно възприемане и разбиране на оригинални звучащи текстове с различна стилистична характеристика.

Учебният материал в рамките на обучението по лексика и говорене (развитие на устната реч) е организиран на базата на ситуативно-тематичния принцип с цел да се стимулира монологична и диалогична реч, съответстваща на общуването в реална комуникативна среда. Усвояването на предвидения за всяка от темите лексикален минимум осигурява също така и знанията, необходими за построяването на писмен учебен текст, свързан с дадената сфера на социалния живот. Предвиждат се упражнения за отработване на речевите умения и обогатяване на речника на студентите със синоними, антоними на ключовите за темата думи и с фразеологизми (устойчиви словосъчетания, идиоми и паремиологични единици).

Обучението по четене има за цел да осигури на студента възможност за разбиране и адекватна интерпретация на оригинален художествен текст (синтетично четене). Изграждат се умения за анализиране на публицистични и научно-популярни текстове, свързани с изучаваните по лексика теми (аналитично четене).

В рамките на обучението по писане се формират систематизирани знания за правописните правила и норми в руския език. Пишейки пререзказ, студентите придобиват и умения да възпроизвеждат оригинални писмени текстове с наситено повествование и богато езиково съдържание.

Обучението по граматика цели да се задълбочат и усъвършенстват знанията на студентите в областта на практическата морфология, като по този начин спомага както за повишаване нивото на владеене на езика, така и за придобиването на умения да се анализира употребата на граматичните форми. Разглеждането на всяка тема включва обяснения, чрез които граматичният материал се систематизира, а също така разнообразни упражнения за автоматизиране на знанията.

 

Литература

Авербах И.Л., Антонова Д.Н., Владимирский Е.Ю. и др. Корректировочный курс русского языка для преподавателей-русистов из НРБ. М., “Русский язык”, 1981

Андрейчина К., Алинска Е., Йотова Л., Лежинска Н., Лукич Е. Пособие по орфографии и пунктуации. София, “Наука и искусство”, 1984.

Андрейчина К., Йотова Л., Котева З. Пособие по практической грамматике русского языка. София, “Наука и искусство”, 1983.

Андрейчина К., Йотова Л., Котева З. Сборник диктантов по орфографии. София, “Наука и Аникина А.Б., Калинина И.К. Современный русский язык. Морфология. Пособие для студентов-.иностранцев. М., 1983.

Богданова Г. А. Сборник диктантов повышенной сложности. М., 1998

Бройде М. Русский язык в диктантах. Нетрадиционный подход. М., 2000

Валгина Н.С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация. Справочник. М., “Высшая школа”, 1996.

Вахрушева Т. В., Ким Н. М., Попова Е. В., Сергеева Ж. А. Соболева О. Л. Полный справочник по орфографии и пунктуации. М., 1999

Вахрушева Т. В., Попова Е. В., Тицкая Т. А. Диктанты по орфографии и пунктуации. М., 1999

Вишнякова О.В. Сборник текстов и упражнений. М. 1976.

Влахов С. Руски пословици (с български преводи и съответки) . С. 1982.

Георгиева С., Ковачев С., Манчев В. Практическая грамматика русского языка. Пловдив, 1999.

Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Сборник упражнений по русской орфографии и пунктуации. М., “Русский язык”, 1994.

Джамбазов П.Н., Махрова Т.Н., Райчева М.Д., Пъшева Й.П., Иванова К.П. Практическая морфология современного русского языка. В.-Тырново, 1986.

Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей русского языка. М., “Русский язык”, 1986.

Занглигер В.Ф., Иванова З.Х., Кюркчиева В.Н. и др. Русский язык. Пособие по практике речи для студентов-русистов І курса , под ред. на В. Занглигер, С. 1989.

Кайдалова А.И., Калинина И.К. Современная русская орфография. М., “Высшая школа”, 1983.

Кохтев Н.Н., Розенталь Д.Э.Русская фразеология, М. 1986

Краткая русская грамматика . Под ред. Шведовой Н.Ю. и Лопатина В.В. М., “Русский язык”, 1989.

Милославский И.Г. Краткая практическая грамматика русского языка. М., “Русский язык”, 1987.

Митев Д., Митева Ц. Грамматика русского языка в образцах и справочных перечнях (морфология). Шумен, 1996.

Митева Ц.. Сборник упражнений по практической грамматике русского языка (морфология). Шумен, 1996.

Попов К.Г. Типичные для болгар трудности в русском языке. М., “Русский язык”, 1982.

Пулькина И. М., Захова-Некрасова Е. Б. Учебник русского языка для студентов-иностранцев. М., 1964

Раденкова Е., Манова И.Сборник текстов для изложений, С. 2002.

Рожкова Г.И. Очерки практической грамматики русского языка. М., “Высшая школа”, 1987.

Розенталь Д.Э. Вопросы русского правописания. М., 1970.

Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русская орфография и пунктуация. М., “Русский язык”, 1994.

Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. М., “Высшая школа”, 1987.

Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. М., “Книга”, 1985.

Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. М., “Русский язык”, Розенталь Д.Э. Управление в русском языке. Словарь-справочник. М., “Книга”, 1986.

Русская грамматика. АН СССР, Институт русского языка. М., 1982.

Русский язык: Грамматика. Лексика. Развитие речи. Стилистика , под ред. С.Н. Плужниковой, Е.Ю. Владимирского, М. 1983.

Сергеева Е. В. Сборник диктантов и упражнений по орфографии и пунктуации.
С-П., 1999

Толмачева В.Д., Кокорина С.И. Учебный словарь глагольных форм русского языка. М., “Русский язык”, 1988.

Формановская Н.И. Русский речевой этикет в комментариях. С. 1977

Чепасова А.М., Чередниченко А.П. Современный русский язык. Таблицы по грамматике. М., “Высшая школа”, 1999.

Шелякин М.А. Справочник по русской грамматике. М., “Русский язык”, 2000.

Штоль А.А. Русский язык в таблицах. Учебное пособие по орфографии и пунктуации. Новосибирск, 1996.

Штоль А.А. Русский язык. Упражнения по орфографии и пунктуации. Новосибирск, 1997.

Янко-Триницкая Н.А. Русская морфология. М., “Русский язык”, 1982.

1981.

26 уроков по развитию речи. Учебное пособие для студентов-иностранцев, под ред. Г.А Битехтиной, М. 1982

 

Изпит (писмен и устен)