доц. д-р Римма Спасова
гл. ас. д-р Татяна Алексиева
гл. ас. д-р Анна Липовска
гл.ас.д-р Красимира Петрова
гл. ас. Светлана Василева

 

Анотация

През втория етап на обучението по руски език (практически курс), който обхваща III и IV курс, се цели да се сформира у студентите комуникат и вна компетентност (лингвистична, речева, дискурсивна, социокултурна, стратегическа) на ниво, позволяващо им да удовлетворят комуникативните си потребности в различни области и в професионалната си реализация като филолози, занимаващи се с руски език като чужд.

Това предполага такова ниво на комуникативна компетентност:

в областта на говоренето (т. е. продуцирането на монологична, диалогична реч, участие в полилог), което да осигури на студента възможност за използване и комбиниране на различни тактики на устна комуникация в различни сфери на общуване (социално-битова, социално-културна, делова, учебно-професионална, научна);

в областта на четенето, което да осигурява на студента възможност за разбиране и адекватна интерпретация на текстове от социално-културната, деловата, научната сфери на общуване, на публицистични и художествени текстове, съдържащи експлицитно и имплицитно изразена информация, с използване и комбиниране на различни тактики и стратегии на четене, адекватни на поставените задачи;

в областта на писането, което да осигурява на студента адекватно речево поведение (репродуциране и продуциране на писмени текстове, съдържащи описание, повествование, разсъждение с експлицитно и имплицитно изразени идеи, анализи, аргументация, оценки), съответствуващо на неговия социално-културен и професионален статус и статуса на реципиента;

в областта на аудирането, което да осигури на студента възможност за възприемане и разбиране на предлаганата информация в социално-битовата, социално-културната, публицистическата и художествено-естетическата сфери на общуване и адекватно речево поведение;

в областта на лексиката , което да осигури на студента възможност за разширяване и задълбочаване познанията на езиковия и речеви материал с цел адекватно и ежедневно общуване в различни (битови, социални и професионални) сфери.

в областта на граматиката, което да осигури на студента възможност за използване и професионално осмисляне на граматичните структури в рамките на неутрален, а също така емоционално-експресивен и стилистично маркиран езиков материал ;

в областта на превода, което да осигури на студента възможност за максимално активизиране на получените знания по граматика и лексика при превод на художествена и публицистична литература, да прави съпоставки на явления от две различни езикови системи, да затвърди навици и умения за намиране на междуезикови съответствия .

 

Литература

към аспект Четене

Вартаньянц и др. 1989 - А. Д. Вартаньянц, М. Д. Якубовская. Пособие по анализу художественного текста для иностранных студентов-филологов (третий - пятый годы обучения) М., 1989.

Журавлева 1988 - Л. С. Жеравлева, М. Д. Зиновьева. Обучение чтению (на материале художественных текстов). М., 1988.

към аспект Граматика

Задължителна:

Андрейчина и др. 1984 - К. Андрейчина, Е. Алинска, Л. Йотова, Н. Лежинска, Е. Лукич. Пособие по орфографии и пунктуации. Наука и изкуство, С., 1984.

Градинарова А. 1998 - А. Градинарова. Русская пунктуация в сопоставлении с болгарской. Пунктуация простого предложения. [Учебное пособие для студентов отделений русской филологии болгарских университетов] - С., 1998.

Лаптева и др. 1990 - Л. Лаптева, А. Липовска. Практикум по пунктуации для студентов-русистов III и IV курсов заочного отделения. С., 1990.

Алексиева и др. 1999 - Т.Алексиева, А.Градинарова. Практикум по современной русской пунктуации для болгарских студентов-русистов. [ Учебное пособие для студентов отделений русской филологии болгарских университетов ] - С., 1999.

Допълнителна:

Астафьева и др. 1975 - Н. И. Астафьева, А. Н. Наумович. Современный русский язык. Словосочетание. Понятие о предложении. Типы предложений. Двусоставное предложение. Минск, 1975.

Астафьева и др. 1980 - Н. И. Астафьева, А. Н. Наумович. Сборник тренировочных и контрольных упражнений по русскому языку: Орфография и пунктуация. Минск, 1980.

Вавилов 1971 - В. А. Вавилов. Практическое пособие по русскому языку (диктанты и грамматический разбор). Минск, 1971.

Валгина 1983 - Н. С. Валгина. Трудные вопросы пунктуации. М., 1983.

Владимирова и др. 1982 - Практикум пацпунктуации для подготовительных отделений вузов. М., 1982.

Воробьева и др. 1976 - Г. Ф. Воробьева, М. С. Панюшева, И. В. Толстой. Сборник упражнений по синтаксису современного русского языка. М., 1976.

Гневко и др. 1975 - В. Т. Гневко, З. Ф. Кравченко, Е. С. Хмелевская. Современный русский язык. Односоставные предложения. Слова предложения. Неполные предложения. Простое осложненное предложение. Минск, 1975.

Демиденко и др. 1988 - Л. П. Демиденко, И. С. Козырев, Т. Г. Козырева. Современный русский язык: Бессоюзное сложное предложение. Сложные синтаксические конструкции. Сложное синтаксическое целое. Чужая речь. Пунктуация. Минск, 1988.

Иванова-Лукьянова 1988 - Г. Н. Иванова-Лукьянова. Чтение вслух с опорой на пунктуацию. Учебное пособие для студентов-иностранцев старших курсов филологических факультетов. М., 1988.

Козырева и др. 1976 - Т. Г. Козырева, Н. И. Астафьева. Современный русский язык. Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное предложение. Минск, 1976.

Лабораторные работы по современному русскому языку . Минск, 1983.

Ломизов 1968 - А. Ф. Ломизов. Выразительное чтение при изучении синтаксиса и пунктуации. М., 1968.

Муханов 1983 - И. Л. Муханов. Пособие по интонации (для иностранных студентов-филологов старших курсов). М., 1983.

Наумович 1983 - А. Н. Наумович. Современная русская пунктуация. Минск, 1983.

Недев 1992 - И.Недев. Синтаксис на съвременния български книжовен език. С., 1992.

Ницолова 1990 - Р. Ницолова. Българска пунктуация. С., 1990.

Розенталь 1984 - Д. Э. Розенталь. Справочник по пунктуации. М., 1984.

Современная русская пунктуация . АН СССР. М., 1979.

Сопоставление при изучении грамматики и правописания . М., 1973.

Шапиро 1874 - А. Б. Шапиро. Современный русский язык. Пунктуация. М., 1974.

Шварцкопф 1988 - Б. С. Шварцкопф. Современная русская пунктуация: Система и ее функционирование. М., 1988.

Шевченко и др. 1988 - Л.А.Шевченко, Н.М.Пипченко. Пособие по русскому языку для поступающих в вузы. Минск., 1988.

към аспект Превод

Лаптева 1999 - Л Лаптева, Т.Алексиева, Н.Вазов..Сборник текстов для перевода с болгарского языка на русский для студентов отделения русской филологии. С., 1999.

Васева 1985 - И.Васева, Н.Григорева, Д.Дамянова, Л.Лаптева. Пособие по учебному переводу для студентов II - V курсов русской филологии/ Под ред. С.Влахова. С., 1985.

Васева 1976 - Пособие по учебному переводу для студентов II - IV курсов русской филологии педагогического профиля. С., 1976.

Български тълковен речник. Изд.3. С., 1973.

Бернштейн1975 - Бернштейн С.Ь. Болгарско-русский словарь. Изл.2. М., 1975.

Руско-български фразеологичен речник под ред. На С.Влахов. С.-М-, 1980.

Фразеологический словарь русского языка под ред. А.И.Молоткова. Изд.3, 1975.

Кошелев и др. 1974 - А.Кошелев, М.Леонидова. Българско-руски фразеологичен речник. С.-М., 1974.

Чукалов 1981 - Чукалов С. Русско-болгарский словарь. Изд.6. 1981.

към аспект Говорене

  • статии и материали от съвременната периодика и интернет
  • справочни материали и специализирана литература в съответните тематични области.

26 уроков по развитию речи. Учебное пособие (для студентов-иностранцев). Под ред. Битехтиной Г., М., 1980.

Вишняков 1998 - С. Вишняков. Русский язык. Учебное пособие. Для среднего и продвинутого этапов обучения. М., 1998.

Градинарова и др. 1990 - А. Градинарова, Р.Спасова, М.Холман. Мы беседуем, ведем дискуссию. Пособие по развитию речи. С., 1990.

Зозикова и др. 1998 - М. Зозикова, М. Кузова, Р.Чобанова. Учебник по лексике русского языка для студентов-филологов. Пловдив, 1998.

Кузова и др. 2000 - М. Кузова, Р.Чобанова. Русский язык. Лексический курс. Пловдив, 2000.

Попов 1982 - К. Попов. Типичные для болгар трудности в русском языке. М., С., 1982.

Слесарева 1990 - И. Слесарева. Проблемы описания и преподавания русской лексики. М., 1990.

Щукин 1983 - А. Щукин. Русский язык в диалогах. М., 1983.

Лексикографски източници:

Быков 1994 - В. Быков. Русская феня. Смоленск, 1994.

Гочева 1999 - Е. Гочева. Лексический минимум. Активный словарь русского языка. С., 1999.

Иванова 1972 - З. Иванова, В.Занглигер. Словарь-минимум по для студентов-русистов. 1972.

Елистратов 1997 - В. Елистратов. Язык старой Москвы. Лингвоэнциклопедический словарь. М., 1997.

Лексическая основа русского языка. Комплексный учебный словарь. Под.редд. В.Морковкина, М., 1984.

Словарь русского языка в 4-х томах. АН СССР. Институт русского языка. Изд. 2-ое. М., 1981.

С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. Толковый словарь русского языка. М., 1999.

Тематический словарь русского языка. Под.ред. В.Морковкина, М., 2000.

Толковый словарь русского конца ХХ века (Языковые изменения). Под ред. Г.Н.Скляревской. РАН. Институт лингвистических исследований.С.-П., 1989.

Юганов 1994 - Юганов И., Ф.Юганова. Русский жаргон 60-90-х годов. Опыт словаря. М., 1994.

към аспект Писане

Андрейчина и др.1991 – К.Андрейчина, Е.Лукич-Ячевска. Пособие по развитию письменной речи филологов-студентов. С., 1991.

Барыкина и др.1983- А. Барыкина, В. Бурмистрова, В. Добровольская, А. Цыганкина. Практическое пособие по развитию навыков письменной речи. М., 1983.

Господинов Д. 2000 - Д. Господинов . Есе. Правила и модели за писане. Критерии за оценяване. С., 2000

Лукач Д .1989 – Д. Лукач. За същността и формата на есето: едно писмо до Лео Попер. – В: Хаос и форми С., 1989, 105-126.

Янакиев 1994 – М. Янакиев. Как да редактираме свой или несвой текст. С., 1994.

Encyclopedia of the Essay . Ed.by Tracy Chevalier, Fitzory Deaborn Publishers, London and Chicago, 1997.

 

Изпит (писмен и устен)