Анотация

Дисциплината се преподава на студентите от IV курс славянска филология (чешка, словашка, полска и сърбохърватска), бакалавърска степен. Тя ги запознава както с основните теоретични граници на науката (предметна област, интердисциплинарност, социокултурна и историческа обусловеност), така и с с конкретните механизми при превод от/на славянски език. При това се използва материал от различните славянски езици и той се анализира с оглед на особеностите между близкородствените езици, още повече в контекста на противопоставянето : български vs. останалите славянски езици. Разглеждат се спецификите на писмения и устния превод, на художествения и делово-административния, на научния, на прозаичния и поетичния. Върху конкретен материал се анализират явления като междуезикова интерференция, междуезикова омонимия, преводни транформации.

Теоретично-преводната проблематика се представя и в светлината на най-съвременните лингвистични теории (ТГГ, теория на релевантността и др.).

 

Конспект по теория на превода

1. Теорията на превода - общи и частни теориии.

2.Видове преводни изследвания

3.Връзка на теорията на превода с другите науки

4.Същност на превода - процес и/или резултат

5.Превод между различни типове езици - близкородствени и разносистемни

6.Видове превод - специфики при превода

7.Особености на научно-техническия, публицистичния, административния превод

8.Особености на устния превод

9.Аспекти на превода - литературен, исторически, езиков.

10.Подход при анализа на преводите

11.Проблеми на единицата на превода

12.Еквивалентност при превода

13.Видове еквивалентност, преводимост

14.Критерии за преводимост. Качества на превода

15.Техники на превод

16.Преводни трансформации

17.Норма на превода

18.Прагматика на превода

19.Семантика на превода

20.Поетичен превод

21.Стилистика на преводния текст

22.Двузначността в оригинала и превода

23.Разрешаване на двузначността.

24.Компонентен анализ при превода

25.Непреводимото в превода, видове непреводими елементи, разрешаване на "непреводимостта"

26.Теорията на превода в светлината на съвременните научни парадигми : ТГГ, релативистична граматика, херменевтика, когнитивна лингвистика и др.

 

Библиография

Бархударов Л., Язык и перевод, М., 1975.

Бъчваров Я., За някои проблеми на теорията на превода и теорията на текста; Стилистичното разслоение на езика и процесът на превода; "Критика" на "Критика на думите" от Карел Чапек; Проблеми на превода на чешки филми за българската телевизия, в : Чешкият език в славянски контекст, София, 1996, 54-86.

Васева И., Теория и практика перевода, София, 1980.

Васева И., Хипнозата на оригинала. Типични прояви на интерференция и буквализъм в преводи от руски език, в : Езикови проблеми на превода (руски език), съст. И.Васева, С., 1987, стр. 35-50.

Владова И., Външнотърговските термини - структура, семантика, превод, в : Езикови проблеми на превода (руски език), съст. И.Васева,С., 1987, стр. 187-193.

Влахов С., Речников превод и контекстуален превод, в : Езикови проблеми на превода (руски език), съст.И.Васева, С., 1987, стр. 51-63.

Динеков П., Преводите в историята на българската литература, в : Изкуството на превода,сб., София, т.2 - 1977, стр. 7-20.

Езикови проблеми на превода (руски език), съст. И.Васева, С., 1987

За името и за превода, Избрани статии, сб., ред. О.Тодоров, София ,1996

Изкуството на превода,сб., София, т.1 - 1976, т.2 - 1977, т.3 - 1978.

Комиссаров В.Н., Лингвистика перевода, Москва, 1980.

Комиссаров В.Н., Общая теория перевода, Учебное пособие, Москва, 1999

Левый И. Исскуство перевода. М., 1974.

Ликоманова И., Рецепциjа В.Илића у Бугарскоj, НССВД, 1995, Београд, 24/2, 241-247.

Ликоманова И., За превода като познавателен ракурс, Проглас 1998, 3-4, 216-226.

Лилова А., Типология на превода, СЕ, 5, 1979

Людсканов А., Превеждат човекът и машината, София, 1967.

Мароjевић Р., Лингвистика и поетика превођења, Београд, 1989.

Рецкер Я.И., Теория перевода и переводческая практика, Москва, 1974.

Савов Г., Превођење диjалеката и жаргона, в: Х delovno srecanje Drustva knjizevnih prejavajlcev Slovenije, Ljubljana, 1990.

Савов Г., Замке у преводилаштву, Мостови, Београд, 1996, бр. 102-104, 428-430.

Савов К., Морската терминология като проблем на превода, в : Езикови проблеми на превода (руски език), съст. И.Васева, С., 1987, стр. 194-201.

Сибиновић М., Нови оригинал, Увод у превођење, Београд, 1990.

Флорин С., Муки переводческие, М., 1983.

Хранова А., Вавилон, Литературен вестник, 7-12.12.1999.

Човић Б., Уметност превођења или занат, Нови Сад, 1986.

Чуковский К., Высокое искусство, М., 1988.

Швейцер А.Д., Теория перевода, Статус, проблемы, аспекты, Москва, 1988.

Якобсон Р., О лингвистических аспектах перевода, в: Избранные работы , М. 1985, стр. 361-369.

Baranczak S., Mały, lecz maksymalistyczny manifest translatologiczny albo: Tłumaczenie się z tego, ¿e tłumaczy siê wiersze równie¿ w celu wytłumaczenia innym tłumaczom, i¿ dla wiêkszoœci tłumaczeñ wierszy nie ma wytłumaczenia, Teksty II, 3, 1990, 7–66.

Bassnett-McGuire S., Translation studies, rev.ed., London, Routledge, 1991.

Bassnett S., A.Lefevre, Translation, History and Culture, London, 1990.

Beaugrande, R.A., Factors in a Theory of Poetic Translating,

Assen, 1978.

Bell R., Translating and Translation: Theory and practice, London, 1991.

Bogusławski A., Zagadnienie jednostek przekładowych, w: Współczesny jêzyk polski i rosyjski, konfrontacja przekładowa, zb. pod red. A.Bogusławskiego i J. Mędelskiej, Wrocław, 1997.

Catford J., A Linguistic Theory of Translation, OUP, London, 1965.

Dobrzyńska T., Przekład wyra¿eñ metaforycznych (problemy znaczeniowe), w: Synteza w stylistyce słowiañskiej, red. S.Gajda, Opole 1991.

Gentzler E., Contemporary Translation Theories, London, Routledge, 1993.

Gutt E.-A., Translation and Relevance, B&B, Oxford, 1991.

Hewson L., Redefining Translation. The variation approach, ed. by Hewson L., J.Martin, London, 1991.

House J., A model for translation quality assessment, Narr, Tubingen 1981.

Ingarden R., O tłumaczeniach, w: O sztuce tłumaczenia, Wrocław 1955, red. M. Rusinek, 127–192.

Jakobson R., Poetyka w swietle jezykoznawstwa, w: R.Jakobson, W poszukiwaniu istoty jezyka, t. 2, s. 77-125.

Klemensiewicz Z., Przeklad jako zagadnienie jezykoznawstwa, w: O sztuce tlumaczenia, Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk, 1955.

Krzysztofiak M., Przekład literacki a translatologia, wyd. UAM, Poznañ, 1999.

Levy I., Ceske teorie prekladu, Vyvoj prekladatelskych teorii a metod v ceske literature, IZ, Praha, 1996 (1957)

Newmark P., Approaches to Translation, Oxford, 1981.

Newmark P., Introductory survey, in : The Translator´s Handbook, ed. C.Picken, London, 1989.

Nida E., Towards a Science of Translating, Leiden 1964.

Nida E., Taber J., The Theory and Practice of Translation, Brill, Leóden 1969.

Pienkos J., Przeklad i tlumacz we wspolczesnym swiecie, Warszawa, PWN, 1993.

Pisarkowa K., Pragmatyka przekladu, przypadki poetyckie, Krakow, 1998.

Pisarska A., Tomaszkiewicz T., Współczesne tendencje przekładoznawcze, WN UAM, Poznañ, 1996.

Popovic A., Teoria umeleckeho prekladu, Bratislava, 1975.

Przeklad artystyczny : Strategie translatorskie, t.5, Katowice, 1993.

Savory T., The Art of Translation, Boston, 1968.

Steiner G., After Babel: Aspects of Language and

Translation, OUP, Oxford, 1998.

Tabakowska E., Cognitive Linguistics and Poetics of Translation, Tubingen, 1993.

Tabakowska E., Jêzykoznawstwo kognitywne w teorii i praktyce przekładu, w: Miêdzy oryginałem a przekładem, t.1, red. J.Konieczna–Twardzikowa, U.Kropiwiec, Kraków, 1995, 31–41.

The Translator´s Handbook, ed. C.Picken, London, 1989.

Translation Here and There, Now and Then, ed.by J. Taylor etc., Exeter, 1996.

Wilss W., The Science of Translation. Problems and methods, Tubingen, GNV, 1982.

Venuti L., The Translator´s Invisibility, 1995.

Vilikovsky J., Preklad ako tvorba, Bratislava, 1984.

Zeldin T., Translation and Civilisation, in : Translation Her e and There, Now and Then, ed.by J. Taylor etc., Exeter, 1996.183-185.