проф. д-р Николай Чернокожев

 

Освобождението, преоткриването и (пре)осмислянето на България и българското.

Институционални промени и културни трансформации. Новата социалност и държавата.

 

80-те години в българската литература

Време на епическа равносметка. Идейно-политическа палитра на обществения живот. Борба за нова естетическа доктрина. Жанрови търсения в променената ситуация. Съединението – културната панорама преди и след него.

 

90-те години в българската литература

Идеологически ориентации. Културни инициативи, културни институции.

Преодоляване на възрожденския “синкретизъм”, обособяване на професионалния статут на писателя. Писателски поколения и писателски типове. Тематични доминанти и ориентации. Човекът и държавата.

“Денница”, “Критика”, “Мисъл” – периодика и литература. Идеологически и политически диференциации на интелектуалното пространство.

Аспекти и проявления на конфликта: традиционно – модерно.

 

Българската литература в началото на ХХ век

Държавно-политическа и историческа ситуация. Илинденско-преображенското въстание.

Съдбата на Вазовото поколение. Кръгът “Мисъл”. Кръгът “Българан”. Вътрешни трансформации в сферата на литературата – нови мотиви и тенденции; къс разказ и лирическа проза. Нов етап в българската драматургия.

Поява и развитие на българския символизъм. Сп. Звено”. Европейски влияния и национална специфика. Език и свят. Критика и теория на символизма. “Хиперион” и “Везни”

 

Иван Вазов. Жизнен и творчески път. Литературни и естетически позиции.

Лирика - развитие - основни стихосбирки; доминиращи мотиви. Епопея на забравените Поеми. Лирическият образ на поета.

Белетристика - повести; романи; разкази. Форми на повествователна изява. Поетика на повестта. Под игото - структура и стил. Вазовите сборници от разкази. Драматург - възрожденските традиции.

Историческа тематика. Вазов и националната историческа съдба.

 

Константин Величков. Живот и обществена дейност. Лирика - Цариградски сонети. Повести и разкази. Мемоарна проза. Пътеписно и есеистично начало в Писма от Рим. Преводач. Участник в държавното изграждане на националната култура.

Вазовите и Величковите периодични издания.

 

Захари Стоянов. Живот, революционна и обществено-политическа дейност. Записки по българските въстания - жанрови и стилови проблеми. Автор, герой и разказвач. Книги и публицистика. “Христо Ботйов. Опит за биография”

 

Стоян Михайловски. Жизнен път. Философско-моралистичната и сатиричната линия в творчеството му. Басни. Между традиционно и модерно. Книга за българския народ.

 

Алеко Константинов. Живот и дейност. Мястото на интелигента в обществения живот и култура. “Весела България”. Старият и Новият свят - Алековото откривателство. Бай Ганьо – характеристики на книгата. Фейлетони. Обществено-културно значение и критическа рецепция.

"Откриването" на българското село.

 

Михалаки Георгиев. Сблъсък на патриархалния и новия свят. Трагично и комично. Човекът и институциите. “От турско по-лошо”. С тебешир и въглен Разказите на М. Георгиев в традициите на българската проза.

 

Тодор Влайков. Народничество. Поетизация на традиционния живот и култура. Етнографски увлечения. Повествовател. .Дядовата Славчова унука – модерност в традиционото. Влайков преди и след политиката. Късни произведения. Преживяното

 

Антон Страшимиров. Страшимиров в търсене на себе си. Индивидуалистични и модерни идеи. Смях и сълзи – специфика на сборника. Сп. „Праг“. Кръстопът. Змей. Есенни дни. Среща. Хоро. Бена. Висящ мост. Пропаст. Роби. Народопсихологически търсения. Вихър Драми.

 

Елин Пелин. Елин Пелин и селото. Социалното и духовното. Основни сборници с разкази - жанрово себепостигане на късия разказ, структурни особености. Повести. Елин Пелин и кръгът “Българан”. Хумористично и пародийно. Късни сборници – “Аз, ти, той”. Притчовото начало в “Под манастирската лоза”.

Модерността. Времето на “Мисъл” – литературни списания преди “Мисъл”

 

Д-р. К. Кръстев. Първи критически изяви. Близост с Вазов. Първи критически списания. Създаване на сп. “Мисъл” – естетическа доктрина. Първи книги – “Етюди и критики”, “Философски и литературни студии”. Университетска дейност. Преоценка на възрожденската традиция. “Млади и стари”. Д-р Кръстев за членовете на “Мисъл”

 

Пенчо Славейков. Традицията на рода – бащата. Европейските фактори за формирането на твореца. Поколенческото противопоставяне.Книгите на поета. Епически песни. Сън за щастие. На острова на блажените. Кървава песен

 

П.К.Яворов. Пътят на Яворов. Трансформации на трагичното. Философски измерения на драматизма. Език и свят. От Стихотворения през Безсъници до Подир сенките на облаците. Проза и драматургия.

 

Петко Тодоров. Ранни опити в поезията и прозата. Включване в кръга “Мисъл”. Идилиите – опит за модерно преосмисляне на националната културна традиция. Стилизация на фолклорни и митологични мотиви. Драми. „Несретникът“ и модерните схващания за човека.

 

Кирил Христов. Жизнен и творчески път. Основни стихосбирки. “Трепети” и реакцията на публиката и критиката. Естетизация на виталността. Радикалността на скитническите пориви. Природата в лириката му – импресионистични нюанси. Поеми и балади. Отношение към фолклора. Опити за фолософски поеми и лирика. Опитът за епос – “Чеда на Балкана”. Късни стихосбирки. Мемоари.

 

Димитър Бояджиев. Жизнен път. Еротизъм, естетизъм и духовни измерения на любовта. Бояджиев и символизмът

 

Д. Дебелянов. Поетът без книга. Ранни стихотворения. Психологически полагания на човека. Блян и реалност. Амбивалентна структурираност на лириката му. Легенда за разблудната царкиня. Дебелянов и кръгът ”Звено”. Война и съдба. Тихата победа на поета.

 

Н. Лилиев. Ранни творби, хумор. Поетически книги – Птици в нощта и Лунни петна. Четенето на книгата на природата. Философско – религиозни мотиви: самотната душа. Порок и девственост. Войните и промените в тематиката. Поемите Ахасфер и Родина.

 

Т. Траянов. Фактори за формирането му. Ранни поетически сборници. Фигурите на героическото Български балади – тематика и поетика. Сп. „Хиперион“ – Траянов и Радославов. Пантеон. Освободеният човек

 

Ем. Попдимитров. Основни стихосбирки. Символистичен период. Екзотично и идилично. Литературоведски и философски интереси. Късна лирика. Поеми. В страната на розите.

 

Христо Ясенов. Модерността и търсенията на Ясенов. Рицарски замък – цикли, композиция, структура. Идеологическа ангажираност.

 

Георги Стаматов. Жизнен и творчески път. Разкази и сборници. Психологията на градския човек. Културата на града. Фигури на женското. Сатирично начало.

 

Периодични издания. Критически и теоретически нагласи. Писателите като критици.

 

Критици и литературоведи: П.Пешев, Иван Шишманов, д-р К.Кръстев, Димитър Благоев, Симеон Радев, Димо, Кьорчев, Иван Радославов, Михаил Арнаудов, Боян Пенев.