доц. Янко Бъчваров

 

ІІ семестър, седмичен хорариум 2+0

Хорариум: 30 ч. лекции

 

Анотация

Целта на лекционния курс е да запознае студентите слависти с основните технологичечески особености на филологическата работа.. Придобитите по този начин знания им спестяват много усилия в стремежа за постигане на по-добри резултати с цената на по-малка загуба на време. Задачата на лекционния курс е да подготви студентите за написването на курсови работи, а също и на магистърска работа при завършването им.

Основните теми, които се разглеждат в рамките на лекционнния курс, са следните: избор и формулиране на тема; подготовка за разработване на избрана тема; запознаване с библиографията по проблема; изучаване на литературата по предмета и конспектиране на най-важните моменти в нея; изработване на картотека; класифициране на избрания материал;

същинско разработване на темата; вътрешна организация на работата; външно оформление на работата.

 

ПРОГРАМА

І. Глава първа: Уводни бележки - 2+0

1. Методика и техника на работата

2. Необходимост от усвояване техниката на филологическата работа

3. Общи положения на хигиената на умствения труд

ІІ. Глава втора: Теми на писмените работи – 2+0

 • Избор на темата
 • Оформление на темата
 • Колективна работа

ІІІ. Глава трета: Общи бележки за разработване на темата – наблюдение и обмисляне; фази в процеса на разработването на темата – 2+0

ІV . Глава четвърта: Същински наблюдения – 2+0

 • Мисловна подготовка за научни наблюдения
 • Фишове, тедрадки и предназначението им

V. Глава пета: Библиография. Набавяне на необходимата литература. – 8+0

1. Значение на специалната литература

2. Библиографски трудове и източници

3.Как да търсим библиографията? /научни речници, енциклопедии, каталози, биографични речници и справочници,/био/библиографии на учени/

4.Описание на библиографски данни

5. Основни принципи при подбора на научната литература

6. Издирване на литературата

7. Лична библиотека на филолога.

VІ. Глава шеста: Изучаване на литературата по предмета. Конспектиране. – 4+0

 • Изучаване на литературата по темата
 • Проучване на книга, монографияу сборник, студия, статия, рецензия
 • Четене на научна литература
 • Символни знаци при четенето

VІІ. Глава седма: Картотека – 2+0

 • Система с тетрадки
 • Система с фишове

VІІІ. Глава осма: Вътрешна организация на текста на научното изследване – 4+0

 • Текст
 • Съкращения, примери, цитати, бележки под линия
 • Предговор, увод, заключение
 • Списък на литературата, показалец, съдържание
 • Заглавие. Издателско каре

ІХ. Глава девета: Външно оформление на работата

 • Ревизия на черновата
 • Белова
 • Коректура

Библиография

 • Введение в специальность (для студентов филологических факультетов)(под ред. А. Е. Супруна). Минск 1997.
 • Умберто Еко. Как се пише дипломна работа. София 1999.
 • J. G. Heuge. Technick des wissenschaftliches Arbeitens. Heidelberg 1983.
 • L. Klimes. Uvod do vedecke prace v jazykovedne bohemistice. Plzen1987.
 • Vl. Smilauer. Technika filologicke prace. Praha 1958.
 • Zatkuliak J.G. Tvorba diplomovej prace. Bratislava 1977.
 • Реферативный журнал (Москва): Новая литература по языкознанию; Новаялитература по литературоведению.
 • Historiographia Linguistica: International Journal for the History of the LanguageSciences (Amsterdam/Philadelphia).
 • Rocznik Slawistycny (Krakow) – Przeglad bibliograficny.

Years Work in Modern Language Studies (Cambrige).