Проф. д-р Владимир Атанасов

 

 

ПРОГРАМА

1. Хуманитаристика и методика на образованието. Портфолио.

2. Литература и образование. Литературата като учебна дисциплина. Рецепция.

3. Образователен дискурс. Образователни политики на ЕС. Рамки, програми, стратегии.

4. Добри практики – дефиниции и възможни ефекти в образователна среда.

5. Обучение и образование. Предмет и задачи на методиката на обучението по литература.

6. Комуникация и образование. Диалогът в литературното образование.

7. Принципи и методи на литературното образование. Обща характеристика – репродуктивни форми, беседа, дискусия, презентация.

8. Учителят по литература – образотвателни стилове, ценности, парадигми. Организация и управление на образованието.

9. Ученикът като субект - стилове на учене.

10. Модели на четенето. Критическо четене и критическо мислене.

11. Интерактивни методи в образованието. Аудио-визуални и информационни технологии в литературното образование.

12. Държавни образователни изисквания (стандарти). Учебен план, учебна програма. Структура на курса на литературно образование в средното училище.

13. Литература и литературно произведение. Творба и текст. Интертекстуалност.

14. Учебникът по литература – качествени и количествени характеристики. Учебник и учебно съдържание. Учебникова статия.

15. Урокът по литература – проект, моделиране, урокът като действие.

16. Видове и структура на урока по литература - уроци за анализ на художественото произведение; за изучаване на литературна история, биография и литературни термини; встъпителни и заключителни уроци. Уроци във виртуална среда.

17. Теория и литературна критика в образователен контекст – индивидуализация и контекстуализиране.

18. Анализ и интерпретация в средното училище – модели на мислене, аргументация, илюстриране, контекст. ИКТ като ресурс, познавателен модел и инструмент.

19. Поезия, проза, драма. Естетика и инструментализация на понятията. Структура и съдържание на уроците.

20. Риторика: говорене и писане в литературното образование. Система за развитие на устната реч в училище. Критераи и видове писмени текстове.

21. Знания, умения и компетентности – логики на оценяването.

 

ОСНОВНА БИБЛИОГРАФИЯ

 

І. НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК:

 1. Български език и литература (1990-2013).
 2. Арент, Х. Човешката ситуация. К&Х, С., 1997.
 3. Арент, Х. Тоталитаризмът. Панорама, С., 1993.
 4. Аристотел. Политика. Отворено общество, С, 1995.
 5. Арнаудов, В. Българското образователно усилие и образователните политики на Европейския съюз. – Във: Езикът и литературата: методически парадигми и образователни политики. С., 2005, 231–245.
 6. Атанасов, В. (съст.) Литература и образование. Отворено общество, С., 1998.
 7. Атанасов, В. Символни полета в българската литература, Фенея, С., 1994.
 8. Атанасов, В. Техники на писането, Просвета, С., 2000.
 9. Атанасов, В. Методиката на литературното образование двадесет години по-късно. Български език и литература, 2009, кн. 6.
 10. Атанасов, В. Никола Вапцаров в света на постмодерната комуникация. Просвета, С., 2009.
 11. Атанасов, В (автор и съст.). Европеистика и европеиски ценностни нагласи (студия «Концептът нагласи в културната антропологияи и социалната психология»). ИК «Дамян Яков», С., 2013.
 12. Барт, Р. Въображението на знака. Есета, НК, С., 1991.
 13. Барт, Р. Разделението на езиците (съст. Стоян Атанасов). С., 1995.
 14. Барт, Р. Смъртта на Автора: http://www.litclub.com/library/kritika/bart/dead.html.
 15. Барт, Р. Нулева степен на почерка. Митологии, ИК Колибри, С., 2004.
 16. Барт, Р. Подготовката на романа. ЛИК, С., 2006.
 17. Бенхабиб, Ш. Феминизмът и въпросът за постмодернизма. В: - Времето на жените. С., 1997, 337–378.
 18. Бенхабиб, Ш. Структуриране на а-за. С. 2001.
 19. Бояджиев, Ц. Античната философия като феномен на културата. Любомъдрие, 1993.
 20. Бубер, М. Аз и ти. Задушевният разговор. Божието затъмнение. СТЕНО, Нарна, 1992.
 21. Ван Дейк, Т. А. Язык. Познание. Коммуникация. Москва: Прогресс, 1989.
 22. Георгиев, Н. Учител по литература ли? Не съм от тях. Просвета, С., 2010.
 23. Герджикова, М. Изучаване на старогръцката литература в училище. С., 1994.
 24. Герджикова, М. Изучаване на драма в училище с оглед на жанровата й специфика. С., 2000.
 25. Гатоу, Дж. Датъпяване. Скритата цел на държавното образование. С., 2010.
 26. Гатоу, Дж. Оръжия за масово обезличаване. С., 2011.
 27. Дамяновa, А. Диалогът в литературнообразователния дискурс в средното училище. С., 2002.
 28. Дамянова, А. Херменевтика, деконструкция, конструктивизъм в образованието по литература в средното училище. УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2012.
 29. Дерида, Ж. Писмеността и различието. Наука и изкуство, С., 1998.
 30. Дерида, Ж. За граматологията. ЛИК, С., 2001.
 31. Дерида, Ж. Тази странна институция, наречена литература (Интервю с Жак Дерида), Литературата, 2002, № 16, 7–2.
 32. Еко, У. Интерпретация и свръхинтерпретация. Наука и изкуство, С., 1997.
 33. Еко, У., Кариер, Ж.-К. Това не е краят на книгата. Ентусиаст, С., 2011.
 34. Еленков, Ив. Реформите в образованието и техният смисъл в контекста на българските модернизационни проекти до края на 80-те години на ХХ век. В: - Държавата срещу реформите. София, 2004,
 35. Изер, В. Обхватът на интерпретацията. С. 2004.
 36. Йовева, Р. Методика на литературното образование. Шумен, 2000.
 37. Йовева, Р. Литературни истории и образователен дискурс. В: - Езикът и литературата: методически парадигми и образователни политики. С., 2005.
 38. Йовева, Р. Механизми на властта и диалогът в литературнообразователния дискурс, Български език и литература, 2002, № 2–3, 22–30.
 39. Лиотар, Ж.-Ф. Постмодерната ситуация. С., 1996.
 40. Ман, П. де. Алегории на четенето. Критика и хуманизъм, С., 2000.
 41. Ман, П. де. Съпротивата срещу теорията. – Литературата, 2002, № 16, 103–132.
 42. Морен, Е. Мислещата глава. С. 2000.
 43. Парът, Дж. Нови роли, нови цели: преразглеждане на образователната парадаигма, Критическо мислене, 2003, № 2, 28–34.
 44. Радкова, А. Методът в методиката. В: - Езикът и литературата: методически парадигми и образователни политики. С., 2005, 117–122.
 45. Рикьор, П. Теория на интерпретацията: нарастващият смисъл. Бюлетин на СБП, 1988, № 5, 79–116, № 6, 92–131.
 46. Рикьор, П. История и истина. Аргес, С., 1993.
 47. Рикьор, П.Живата метафора. ЛИК, С., 1994.
 48. Рикьор, П. Какво е текстът? Литературата, 1994, № 1, 50–73.
 49. Рикьор, П. Прочити. УИ Св. Климент Охридски, С., 1996.
 50. Рикьор, П. От текста към действието. Наука и изкуство, С., 2000.
 51. Рикер, П. Время и рассказ. Т. 1. Москва – Санкт-Петербург: Университетская книга, 2000.
 52. Рикьор, П. Паметта, историята, забравата. Сонм, С., 2006.
 53. Рикьор, П. Пътят на разпознаването. Сонм, С., 2006.
 54. Сосюр, Ф. дьо. Курс по обща лингвистика. Наука и изкуство, С., 1992.
 55. Темпъл, Ч., К. Мередит, Дж. Стийл. Как учим: изложение на основните принципи, С., 2001.
 56. Тодоров, Хр. Херменевтиката е… – Литературата. 1994, № 1, 96–105.
 57. Училище за утрешния ден. Резултати от участието на България в Програмата за международно оценяване на учениците – PISA 2009. С.: ЦКОКО, 2010.
 58. Фуко, М. Археология на знанието. Наука и изкуство, С., 1996.
 59. Фуко, М. Власт. К&Х, С., 1997.
 60. Фуко, М. Надзор и наказание. Раждането на затвора. УИ Св. Климент Охридски, С., 1998.
 61. Хайдегер, М. Същности.ГАЛ-ИКО, К., 1993.
 62. Хайдегер, М. Битие и време. Марин Дринов, С., 2005.
 63. Хабермас, Ю. Структурни изменения на публичността. С., 1995.
 64. Хабермас Ю. Вовлечение другого: Очерки политической теории. М.: Наука, 2001.
 65. Хофстеде, Х. Култури и организации. С., 2001.
 66. Хофстеде, Х и др.. Изследване на културата. С., 2004.
 67. Чомски, Н. Студии за езика и философията на ума. С.2012.
 68. Якобсон, Р. Езикът на поезията. Захари Стоянов, С., 2000.

 

ІІ. НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:

 1. Аtkins, G. D. Introduction: Literary Theory, Critical Practice, and the Classroom. In: Contemporary Literary Theory. G. Douglas Atkins, Laura Morrow; University of Massachusetts Press, 1989;
 2. Benhabib, S. Critique, Norm and Utopia: Study of the Fondation of Critical Theory. New York : Columbia University Press, 1986.
 3. Biggs, J. Teaching for Quality Learning at University: What the Student Does. Buckingham, University Press, 1999;
 4. Bruner: Bruner, J. The Рrocess of Education. Harvard University Press, Edit.1977.
 5. Griffin, Е. A First Look at Communication Theory, (7th ed.). Boston: McGraw-Hill Higher Education, 2009;
 6. Campbell, R.J. Assessing teacher effectiveness: developing a differentiated model Routledge, 2004;
 7. Duffy, T. M., Cunningham, D. J. Constructivism: Implications for the design and delivery of instructions. In D. H. Jonassen (Ed.), Handbook of Research for Educational Communications and Technology. New York: Simon Schuster Macmillan, 1996;
 8. Educational Values and cognitive Instruction.: Implications for Reform (Ed by Loma Idol, Beau Fly Jones), Routledge, 2010.
 9. Kayes, A. B., Kayes, D. C., Kolb, A. Y. and Kolb, D. A. The Kolb team learning experience: Facilitator’s guide. Boston, 2005;
 10. Mather, P. & McCarthy, R. The Art of Critical Reading, 2011.
 11. Osland, J. S., Kolb, D. A., Rubin I. M., Turner M. E. Organizational behavior: An experiential approach. 8th edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2007;
 12. Rainbolt,G. Dwyer, S. Critical Thinking: The Art of Argument. Cengage Learning, 2014.
 13. Steff, L. Constructivism in Education, OUP, 1999.

 

ІІІ. ДРУГИ РЕСУРСИ:

 1. Закон за народната просвета: http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/law/zkn_prosveta.pdf
 2. Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план: http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/law/zkn_obr_minimun.pdf
 3. Как българският отличник да успява в живота. Доклад за уменията за живот в ДОИ и училище. С., 2007.
 4. Наредба № 2 от 18.05.2009 г. за усвояването на книжовния български език: http://www.minedu.government.bg/left_menu/documents/process/
 5. Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване: http://www.minedu.government.bg/left_menu/documents/process/.
 6. Наредба № 2 от 18 май 2000 г. за учебното съдържание; Учебни програми (V – ХІІклас):http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/process/nrdb_2-00_uch_sadarjanie.pdf.
 7. Обща европейска езикова рамка. Варна: Relaxa, 2001.
 8. Обща европейска квалификационна рамка - https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac.../broch_bg.

 

ІV. ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

-         http://www.minedu.government.bg/news-home/;

-         http://bulgaria.europe.bg/;

-         http://www.hrdc.bg/;

-         http://www.ckoko.bg/images/stories/PISA_Analizi.pdf;

-         http://www.mon.bg/below/eeagrants

-         http://www.mon.bg/below/ceepus;

-         http://www.ehea.info/;

-         http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_bg.htm;

-         http://ec.europa.eu/bulgaria/documents/citizens/online_publications/youth.pdf;

-         http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm;

 

V. КУРСОВА РАБОТА: Обем – до 15000 знака. Редактор WORD. Шрифт: Times New Roman, 12 pt. Структура: титулна страница (заглавие, дисциплина, автор – име, специалност, фак. №, преподавател), увод (до 800 знака), същинска част, заключение (до 800 знака), библиография (http://www.liternet.bg/publish9/atotomanova/citiraneto.htm и http://liternet.bg/publish4/avacheva/konvencii.htm).