Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6242 резултата:
Submitted
Алексова, Красимира & Алиса Трендафилова. Submitted. Изяви на дивергенцията като акомодационна стратегия в медийната комуникация. В , Сборник доклади от Международна юбилейна научна конференция „40 години филологии. Пловдивски университет“, Паисиеви четения 2013. Пловдив: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
2016
Станков, Ростислав. 2016. Древнеболгарские переводные тексты и проблема лексических моравизмов. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Съдържа: увод, археографско, кодикологично, палеографско описание. Въз основа на този анализ подлага на съмнение предположението, че автор на ръкописа е Аврам Дмитриевич.
2015
Minamitani, Yoshimi. 2015. Remarks to Darin Tenev’s "The Cat, the Look, and Death". The Journal of Social Sciences and Humanities (Jinbun Gakuho) 511. 152-157.
Превод: Дарин Тенев
Биърбом, Макс. 2015. Зюлейка Добсън или Оксфордска любовна история. Трансверсали. София: КХ - Критика и хуманизъм.
Откъси и анотация за книгата на страниците на издателството.
Тик, Лудвиг. 2015. Котаракът в чизми. Литературен вестник.

Страници

Subscribe to Синдикирай