Данни

Заглавие Един поглед върху интертекстуалното пространство в две руски народни приказки
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

интертекстуалност, римейк, прекодиране, рецепция, преводачески трансформации, руски приказки, Николай Райнов

Резюме

Приказката е универсален културен език. Изхождайки от позицията, че всеки текст е продукт на проникване и преобразуване на други текстове, се визира върху проявите на интертекстуалността в две руски народни приказки: „Зимовья зверей” и „Журавль и цапля”. Съответните инварианти са от „Приказки от цял свят” на Николай Райнов. Проследени са няколко пласта в анализа и съпоставката на оригиналния и приемния текст: жанрова идентичност, граматични, синтактични и лексикални особености, преводачески трансформации, авторизиране, възприемане и извличане на смисъл от текста. Изтъкната е необходимостта от прекодиране с цел достъпност и разбираемост от страна на българския читател, без да се накърнява националния колорит на оригинала.