Данни

Заглавие Полипредложните конструкции в български (Синтактични и семантични въпроси на интерпретацията)
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

полипредложни конструкции, предложна група, синтактични функции на предложните групи

Резюме

В доклада се разглеждат хипотези за интерпретацията на полипредложни конструкции. Дискутира се възможността различните предлози да имат опори в глагола и/или в съществително (вкл. елиптично, което е аргумент или адюнкт на глагола. Полипредложните конструкции се съпоставят с полипрефиксацията и с явления като натрупване на съюзи в спецификаторната позиция или многократна поява на к-думи.