Данни

Заглавие От слово към действие или за речевото поведение на учителя – българист в средното училище (от проучване към прилагане на Общоевропейската рамка за подготовка на учители по език)
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

учител-българист, Общоевропейска рамка за подготовка на учители по език

Резюме

В текста се поставя проблемът за речевото поведение на учителя – българист с оглед на методическата му подготовка. То се разглежда като комплекс от изяви на филологическа и методическа компетентност, психологически особености на личността и на общуването, нагласи към преподаването на език, характеристики на диалогичния учител като модел за поведение.

Прави се опит за експлициране на критериите и показателите, отнасящи се до това речево поведение. За целта се представя проектът за Общоевропейска рамка за подготовка на учители по език, като се коментират възможностите за прилагането на тази рамка при методическата подготовка на учителите – българисти. Дискутира се съотнасянето на тази Рамка с Наредбата за кариерно развитие на учителите.