Данни

Заглавие Прекъсванията на реплики в диалогичното единство от въпрос и отговор
Редакция

Публикувано от  Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

език, прагматика, прекъсване на репликата, въпрос, отговор

Резюме

Обект на анализ в предлагания доклад са особеностите на прекъсването на вербалния поток на комуникатите в процеса на общуване, като се съотнесат с намеренията на питащия и нагласата на отговарящия му събедесник. Наблюдениията са направни върху данни от българската разговорна реч. Констатираните специфики, при включване на втория събеседник в общуването чрез прекъсването на репликата на първия говорещ, са изследвани в контекста на синтактични и прагматични особености на диалогичното единство от въпрос и отговор.