Данни

Заглавие Глаголът съм и устойчивите интерференти грешки в българската езикова практика на чужденци
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

приложна лингвистика, български език като чужд, интерферентни грешки, форми на глагола, спомагателен глагол, темпорална система

Резюме

Докладът представя устойчивите интерферентни грешки в езиковата практика на чужденци на български език, като вниманието се спира на усвояването на темпоралната система и в частност на формите на глагола съм. Проблемът се разглежда теоретично и от лингводидактична гледна точка. Анализира се езикова продукция на респонденти, в чиито майчин език съм няма структурен еквивалент, в съпоставка с носители на езици, в които се открива такъв. От получените резултати се правят изводи в психолингвистичен и приложнолингвистичен план.