Данни

Заглавие Като две капки вода (за мястото на устойчивите сравнения в обучението по български език като чужд)
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

български език като чужд, фразеологични единици, устойчиви сравнения, фразеологични еквиваленти, фразеологични аналози

Резюме

В изследването се анализира мястото на устойчивите сравнения в процеса на обучението по български език като чужд. Спецификата на тези фразеологични единици се разглежа като предпоставка за адекватната им употреба в речта на чужденци с начална степен на владеене на български език. Предлага се класификация на устойчивите сравнения, подходящи за изучаване в началните етапи на обучението. Еднозначното осмисляне на образната изразителност на компаративните конструкции е обвързано с търсенето на функционално съотносим израз в родния език на обучавания, като се отчитат възможните разлики в степента на еквивалентност на изразите.

Включването на устойчивите сравнения още в началните степени на обучението по български език се разглежда като първа стъпка към усвояванео на образността, експресивността и оценъчността на други фразеологични единици в следващите етапи от изучаването на езика.