Такса правоучастие

Сумата е 40 лв. Преподавателите, докторантите и студентите от Факултета по славянски филологии са освободени от такса правоучастие.

Заплащането на такса правоучастие за конференцията става само по банков път. Ето данните:

Банкова сметка на СУ, МОЛ проф. д.ф.н. Анастас Герджиков

BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

КОД BNBGBGSD

Обяснителен текст (основание за превода): такса правоучастие, конференция на ФСлФ 2019 г., име и фамилия на участника. Ако е докторанат се записва от кой факултет е.