Информация

Документ Уилям Шекспир в учебната програма по литература за 8. клас – интерпретация, интеграция и дигитализация
Резюме
Автор Мирела Гигова
Авторско право https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Текст

[Съдържание]

  • 1. Резюме на магистърска теза
  • 2. Анотация

Резюме на магистърска теза

Тема: „Уилям Шекспир в учебната програма по литература за 8. клас – интерпретация, интеграция и дигитализация“

Дипломант: Мирела Миленова Гигова, специалност „Компютърна лингвистика. Интернет технологии в хуманитаристиката“, факултетен № 771179

Научен ръководител: проф. д-р Андрей Бояджиев

Дата на защита: 25.02.2019 г.

Ключови думи: обучение, Уилям Шекспир, учебна програма по литература, дигитални компетентности, Google приложения, G Suite, Google Drive, Google Slide, Google Form, интердисциплинарни връзки, превод

Анотация

Задължителното обучението по български език и литература в 8.клас задълбочава и разширява усвоените знания в прогимназиален етап. Епохите, които биват изследвани са Античност, Средновековие и Ренесанс. Основно са включени класически произведения, като към края на учебната година осмокласникът се изправя пред личността Уилям Шекспир и неговите вечно питащи произведения.

Изследването разглежда и анализира в теоретико-приложен аспект начините, по които може да се интерпретират вечните въпроси и проблеми, включени в някои от великите Шекспирови произведения. За целта ще се използва Образователният център на Гугъл и някои приложения, включени в G Suite, за изработването на примерен вариант на електронен урок за Уилям Шекспир, който да представи как с помощта на допълнителни онлайн ресурси може да се задълбочи анализа на разглежданите текстове, изучавани в 8. клас, как да се използва интегралния подход така, че да се приложат успешно междупредметните връзки и да се подобри комуникацията между учител и ученик. Обръща се внимание и на това как въобще интегрирането на технологията и чуждоезиковото обучение в учебния процес ще постави ученика в активна позиция, а търсеният резултат ще бъде дали прилагането на различните подходи ще доведе до развиване на познавателни способности и компетентности, свързани с критическото мислене на ученика.

Проблемите, които се пораждат впоследствие, включват качественото осмисляне и планиране на учебния материал, представянето на мултикултурните реалии, с които се сблъсква ученикът, учебните пособия, чрез които биват интерпретирани Шекспировите творби, преводаческия материал, с който ще бъде представен автора пред учениците и др.

Целейки да се улесни работата на преподавателя и да се направи пряка интердисциплинарна връзка с изучаваното в часовете по английски език, чрез онлайн платформата Google for Education се използват паралелни корпуси, изградени от текстовете, включени в учебната програма. Изследването ще разгледа как това дава възможност ясно и нагледно да бъдат съпоставяни както оригиналните Шекспирови текстове, така и различните им преводи един с друг. По този начин ще може да се направи опит за едно експериментално въвеждане на нова практика в обучението по литература, касаещо чуждестранни автори и текстове, които служат като представителен и нагледен материал за точното и обективното запознаване на учениците с една непозната културна епоха и да се изяснят причините, поради които този подход представлява интерес и е важен в контекста на образованието.