Ju, väl, nog – та, нали, едва ли?

Прагматичните частици в езика на Астрид Линдгрен и техните български съответствия

Ива Балева

Този проект е посветен на три прагматични частици, ju, nog и väl, в романите на Астрид Линдгрен „Кати в Америка“ и „Кати в Париж“ и техните преводи на български от Десислава Лазарова и Теодора Константинова.

Целта на изследването е да опише и изясни употребата на частиците, като разгледа различните решения за превод и трудностите, които възникват при предаване на текста. За сравнение се анализират изречения в превод от българи, изучаващи шведски, за да се отбележат допуснатите грешки и да се посочат разликите с професионалните преводи. Това позволява да се направят изводи от гледна точка на българския език, които да улеснят превеждането и разбирането на шведските прагматични частици.

Както ще видим в изследването, ju, nog и väl имат разнообразни функции, които трудно се отличават една от друга. Те изразяват отношението на говорещия към съдържанието на изказването или към останалите участници в речевия акт. Наред с това могат да маркират как е разпределена територията на информацията в общуването.

Трите частици представляват интерес, тъй като невинаги имат точно съответствие на български и това води до проблеми при превода им. Те модифицират изказването по различни начини и затова е нужно преводачът да използва разнообразни лексикални средства и конструкции, които да изпълняват функциите им. Друг проблем, който е засегнат в настоящото изследване, е затруднението, което изпитват изучаващите шведски като чужд език.

Kati i Amerika
Astrid Lindgren. Kati i Amerika.
Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1950.
Kati i Amerika
Astrid Lindgren. Kati i Paris.
Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1953.