Литература и идеологии

 

Доц. Д-р Бойко Пенчев

 

 

Курсът въвежда студентите в проблематиката на отношенията между литература и идеологии в контекста на модерността. Извеждат се ключовите характеристики на класическите политически идеологии (либерализъм, консерватизъм, социализъм) и се проследяват начините, по които те присъстват в публичния дебат от Освобождението до наши дни. Разглеждат се проблеми като формирането на автономно литературно поле, дебата за ролята на интелигенцията, концептуалната основа на различните модели за литературен канон. Работи се с критически и манифестни текстове от историята на българската литература и култура, както и с представителни теоретични трудове от историята на модерната философия и социология.

 

Лекционен курс

 

Тема №

Наименование на темата Хорариум
1-2 Модерността - теоретични аспекти 4
2-4. Българската модерност и дебатът "либерали - консерватори" 4
5. Що е идеология? 2
6. Модернизацията и бюрократичното поле. Раждането на интелигенцията 2
7. Идеята за общност: националистическа и социалистическа идеология през 80-те и 90-те години на 19 в. 2
8. Модернизацията и автономизирането на литературата. Идеологията на естетическото 2
9. Канонът I 2
10-11. Бунтът на авангард
4
12. Съветският културен стил 2
13. Десният проект между Войните 2
14. Канонът II. Мит и литература през 20-те и 30-те 2
15. Канонът III. Социалистическият консерват 2

 

 

Форми и методи на оценяване: Устен изпит

 

Литература:

 

Андерсън, Бенедикт. "Въобразените общности", С., 1998

Балканският 19ти век. Нови прочити», съст. Диана Мишкова, С. 2006

Бауман, Зигмунт. “Живот във фрагменти”, С., 2001

Боаз, Дейвид. "Либертарианството. Въведение", С., 2004

Богданов, Богдан. "Мит и литература II", С., 1999

Богданов, Богдан. "Промяната в живота и текста", С., 1998.

Бурдийо, Пиер. "Правилата на изкуството. Генезис и структура на литературното поле", изд. Дом на науките за човека и обществото, С., 2004

"Българският канон? Кризата на литературното наследство" (сборник) , С., 1998

Вебер, Макс. "Социология на господството. Социология на религията", С., 1992

Гелнър, Ърнест. "Нации и национализъм", С., 1999

Даскалов, Румен. «Българското общество 1878-1939.”, С., 2005

Даскалов, Румен. «Как се мисли Българското възраждане”. София: Лик, 2002.

Деянова, Лиляна. «Очертания на мълчанието: Историческа социология на колективната памет”, С., 2009

Еленков, Иван. "Родно и дясно", С, 1997

Еленков, Иван. “Спорът “индустрия или земеделие” от началото на века”. В:”Личността в историческото развитие. Алтернативата в историята” (сборник), С., 1993

Еленков, Иван. «Дебатът за фашизма сред историците в България през ХХ век - историографски контекст и функции. В: Ars inveniendi. Изследвания в чест на проф. Ивайло Знеполски. С., 2002.

“Защо сме такива?”, УИ “Св. Климент Охридски”, С., 1994

Камбуров, Димитър. "Пост-теорията като български случай", "Литературна мисъл", 1995-96/кн.3

"Консерватизмът. Т.1 и т.2", съст. Светослав Малинов, С., 2000

Манчев, Боян. "Модерност и антимодерност. Българският националекзотизъм".

http://liternet.bg/publish2/bmanchev/modernost1.htm

Мишкова, Диана. “Приспособяване на свободата. Модерност - легитимност в Сърбия и Румъния през XIX век”, С., 2001

Пенчев, Бойко. “Цариград и пространственото конструиране на българската национална идентичност през XIX в.” - В: Подвижните Балкани. Изследвания на проекта NEXUS (2000-2003), съст. Александър Кьосев, С., изд. “Просвета”, 2009

Пенчев, Бойко. „Идилия и модерност”, Литературен вестник, 21-27.04. 2010, бр.15

Стефанов, Валери. “Българската интелигенция в театъра на дискурсите”. В: Валери Стефанов, “Литературната институция”, С., 1995

Тейлър, Чарлс. “Безпокойството на модерността”, С., 1999

Тейлър, Чарлс. "Източниците на Аза", С., 2003

Фуко, Мишел. "Трябва да защитаваме обществото", С., 2003

Хабермас, Юрген. "Философският дискурс на модерността", С., 1999

Хабермас, Юрген. "Структурни изменения на публичността", С., 1995

Хранова, Албена. “Историография и литература”, С., 2011 г.

Христов, Тодор. "Легитимирането на държавната власт и селските бунтове от 1900 г." (2007)

сп."Литературата", 2001/кн.11 (Тема на броя: "Вазов. Канонът и класичното")

сп. "Глас", 1996/кн.15-16. Тема на броя: "Канонът")

 

Burger, Peter. The Theory of Avant-Garde (1974)

Groys, Boris. The Total Art of Stalinism. Princeton, 1992

Eagleton, Terry. Ideology. An Introduction

Mohler, Armin. Die konservative Revolution in Deutschland 1918 – 1932., 1949

Guillory, John. Cultural capital: the problem of literary canon formation, University of Chicago Press, 1993

Stern, Fritz. The Politics of Cultural Despair. A study in the Rise of the Germanic Ideology, University of California Press

Thompson, John B. Ideology and Modern Culture, Stanford Univerisity Press, 1990

Thompson, John B. Ideology and Modern Culture

Zizek, S. The Sublime Object of Ideology. London: Verso, 1994

Zizek, S. Mapping Ideology (Mapping), Verso books, 1995