masters_degreeСъздаването и обработката на текстове е било основа на културата в цялата човешка история. С още по-голяма сила това важи за днешната информационна цивилизация. Магистърските програми на Факултета по славянски филологии дават квалификация, която позволява реализация във всички сфери, изискващи професионална компетентност в сферата на езика и различните форми на словесна комуникация. Повечето програми се предлагат и във вариант за студенти със завършена бакалавърска или магистърска степен по нефилологическа специалност, като в този случай студентите изучават един допълнителен семестър общофилологически курсове.

 

Прием в магистърски програми за учебната 2023 / 2024 г.

 

Представяне на магистърските програми на Факултета по славянски филологии - 23 май 2024 г.

 

Подаване на документи

1 юли – 15 септември 2023 г.

(в отдел „Студенти“ на ФСлФ, каб. 215 или изцяло онлайн)

 

Проверка за плагиатство и защити на магистърски тези – 20.02.2024 г.

 

Курсове за магистри неспециалисти - зимен семестър на уч. 2023/2024 г. (обновена)

 

Необходими документи:

  1. Молба по образец (pdf)
  2. Документ за самоличност
  3. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование
  4. Копие от дипломата за завършено средно образование
  5. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30 лв. за един изпит и по 30 лв. за всеки следващ изпит. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит
  6. Електронна регистрация

 

Електронната регистрация се извършва на адрес: 

https://slav.kmk.uni-sofia.bg

Системата ще бъде активна от 1 юли 2023 г.

 

Таксата се внася по банков път и задължително се уточнява, че е за Факултета по славянски филологии.

В банков клон на всяка търговска банка (без БНБ) по банковата сметка на СУ „Св. Климент Охридски”:


БНБ – ЦУ
IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01 
Банка: БНБ; BIC CODE: BNBGBGSD 
Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии 
Задължено лице (вносител): трите имена на кандидат-студента

 

За повече информация: каб. 215, Централна сграда на СУ “Св. Климент Охридски”,

тел. (02) 9308 520

 


Магистърски програми за филолози

Магистърски програми за неспециалисти

Магистърски програми за студенти, завършили 3-годишен бакалавър