auditorija

 

 

задочно обучение                            магистри                                 факултетен студентски съвет

 

 

Заповед на декана на ФСФ за удължаване на срока за обучение в електронна среда

 

График на изпитите – зимна сесия на уч. 2021/2022 г., редовно обучение

 

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2021/2022 г. - редовно обучение

 

Свободноизбираеми дисциплини, летен семестър 2021/2022 - редовно обучение

 

Конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ за академичната 2022/2023 г.

 

Процедура за подбор на преподаватели, студенти, докторанти и млади учени от СУ за провеждане на краткосрочни специализации/мобилности по проект BG05M2OP001-2.016-0019

 

Анкети за оценка на курсове от зимния семестър на уч. 2021/2022 г.

 

Тържествено връчване на дипломите на завършилите студенти от випуск 2020-2021

 

Плащане на семестриални такси за летния семестър на уч. 2021/2022 уч. чрез СУСИ

 

 

 

Резултати от VI Студентски конкурс по украински правопис

 

Резултати от държавния изпит, проведен на 23 октомври 2021 г.

 

Стартиращи СИД-ове за зимния семестър на 2021-2022 г. – редовно обучение

 

СИД-ове за зимния семестър на 2021-2022 г. (редовно и задочно обучение)

 

 

Разпределение по профили на студентите първокурсници от специалност Славянска филология за учебната 2021/2022 г.

 

 

 

Отлично представяне на студенти от ФСлФ на Шестия международен конкурс по превод „Трансформации 2021“

 

Важно съобщение за завършващите студенти

 

Получаване на дипломи за завършено висше образование - випуск 2019-2020

 

Правила и процедура за завършване с дипломна работа за студентите от специалност „Българска филология“ по новия учебен план (в сила от 2017 г.)

 

Програми за държавен изпит - БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 

 

Важно съобщение за студентите относно записването за летния семестър

 

Свободноизбираеми дисциплини за летния семестър на уч. 2020/2021 г. - редовно обучение

 

 

Сайт на сръбски език за студентите от Сръбска и хърватска филология

 

Стартиращи свободноизбираеми дисциплини за зимен семестър на учебната 2020-2021 – редовно обучение

 

 

Правила за преместване на студенти

 

Правила за придобиване на нова специалност

 

 

Наградени студенти от специалност Балканистика

 

Награди за студенти от специалност Балканистика

 

Наградени студенти от Факултета по славянски филологии 

 

  

Портал за електронно обучение по български език

 

Библиотека "Филологии"

 

Списание "Филологически форум"

 

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Студентски съвет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” (за специалност СФ)

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)

 
2013students

За работа в системата СУСИ използвайте браузъра Internet Explorer

 

 

Програми за държавен изпит - БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 

 

student-on-laptop