auditorija

 

 

задочно обучение                            магистри                                 факултетен студентски съвет

 

Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2023/2024 г. – редовно обучение

 

Резултати от гласуванията за избор на декан и членове на Факултетния съвет на ФСлФ

 

Фотоизложба "Полша през моите очи"

 

Покана за участие в VIII студентски конкурс по украински правопис

 

Конкурс за студентски практики по Програма "Еразъм+" 2023/2024 г. (втора селекция)

 

Софийски международен литературен фестивал - 2023

 

Сайт на Алумни клуба на специалността „Славянска филология“

 

 

Държавни изпити – 2023 (есенна сесия)

 

Стартиращи СИД-ове за зимния семестър на 2023-2024 - редовно обучение

 

 

Придобиване на професионална квалификация „Учител по български език и литература" – на вниманието на студентите от БФ (РО и ЗО) и СФ, завършващи II курс през уч. 2022/2023 г.

 

Разпределение по профили на студентите първокурсници от специалност Славянска филология

 

 

СИД-ове за зимния семестър на уч. 2023-2024 г. – редовно и задочно обучение

 

Победители в Олимпиадата по морфология на българския език '23

 

Отличени студенти на ФСлФ на XXV-тата научна конференция за студенти и докторанти в Пловдив и ХVІІ-тите национални филологически четения в ЮЗУ „Н. Рилски“

 

Правила и процедура за завършване с дипломна работа – за студентите от БФ

 

Курсове по български език за чужденци във ФСлФ

 

 

Сайт на сръбски език за студентите от Сръбска и хърватска филология

 

Портал за електронно обучение по български език

 

Българска виртуална украинистика

 

Сайт на специалността Словашка филология

 

 

Библиотека "Филологии"

 

Списание "Филологически форум"

 

 

Програми за държавен изпит - БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 

Награди за студенти от специалност Балканистика

 

Наградени студенти от Факултета по славянски филологии 

 

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Студентски съвет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” (за специалност СФ)

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)

 
2013students

За работа в системата СУСИ използвайте браузъра Internet Explorer

 

 

 

 

 

student-on-laptop