auditorija

 

 

задочно обучение                            магистри                                 факултетен студентски съвет

 

 

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2022/2023 г. - редовно обучение

 

График на изпитите от зимната сесия на уч. 2022/2023 г. – редовно обучение

 

СИД-ове за летния семестър на уч. 2022-2023 г. - редовно и задочно обучение

 

Правила и процедура за завършване с дипломна работа – за студентите от БФ

 

Конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ за академичната 2023/2024 г.

 

Плащане на семестриални такси за летния семестър на уч. 2022/2023 г. чрез СУСИ

 

Държавни изпити – 2022-2023

 

Курсове по български език за чужденци във ФСлФ

 

 

График за провеждане на СИД за зимния семестър на 2022-2023 г. – редовно обучение

 

Свободноизбираеми дисциплини за зимния семестър на 2022-2023 уч. г.

 

 

Сайт на сръбски език за студентите от Сръбска и хърватска филология

 

Портал за електронно обучение по български език

 

Българска виртуална украинистика

 

Сайт на специалността Словашка филология

 

Библиотека "Филологии"

 

Списание "Филологически форум"

 

Правила за придобиване на нова специалност

 

 

Процедура за подбор на преподаватели, студенти, докторанти и млади учени от СУ за провеждане на краткосрочни специализации/мобилности по проект BG05M2OP001-2.016-0019

 

 

Програми за държавен изпит - БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 

Наградени студенти от специалност Балканистика

 

Награди за студенти от специалност Балканистика

 

Наградени студенти от Факултета по славянски филологии 

 

 

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Студентски съвет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” (за специалност СФ)

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)

 
2013students

За работа в системата СУСИ използвайте браузъра Internet Explorer

 

 

Програми за държавен изпит - БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 

 

student-on-laptop