auditorija

 

 

задочно обучение                            магистри                                 факултетен студентски съвет

 

 

Разписание на часовете за летния семестър на уч. 2018/2019 г. - студенти редовно обучение

 

Дати за държавни изпити и защити на магистърски тези – 2019 г.

 

Свободноизбираеми дисциплини във ФСлФ - летен семестър на уч. 2018/2019 г.

 

Конкурс за студентска мобилност по програма "Еразъм+" (Мароко, Танжер) - 2019/2020 уч. г.

 

Стипендии за студенти и докторанти по педагогически специалности

 

Плащане на семестриални такси чрез СУСИ – 2018/2019 уч. г., летен семестър, редовно обучение

 

Кандидатстване за студентска мобилност по програма "Еразъм+" за академичната 2019/2020 г.

 

Eлектронно анкетиране на студентското мнение по приключилите дисциплини във факултета

 

 

Правила за придобиване на нова специалност

  

Портал за електронно обучение по български език

 

Библиотека "Филологии"

 

Списание "Филологически форум"

 

Наградени студенти от специалност Балканистика

 

Наградени студенти от Факултета по славянски филологии

 

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Студентски съвет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

 

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” (за специалност СФ)

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)

 
2013students

 

Петнадесета студентска научна експедиция „По следите на българските възрожденци“

 

Дванадесета научна експедиция на студенти от Софийския университет

 

 

За работа в системата СУСИ използвайте браузъра Internet Explorer

 

 

Програми за държавен изпит - БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 

 

 

student-on-laptop