auditorija

 

 

задочно обучение                            магистри                                 факултетен студентски съвет

 

Държавни изпити - есенна сесия 2019-2020

 

Резултати от държавните изпити, проведени на 06.07.2020 г.

 

Поправителна сесия за студентите редовно обучение - август/септември 2020 г.

 

Прием в магистърски програми за учебната 2020/2021 г.

 

Преместване на студенти

 

Придобиване на нова специалност

 

Анкета с преподаватели и студенти за дистанционното обучение

 

 

 

Получаване на дипломите на завършилите випуск 2019-2020 г.

 

Наградени студенти от специалност Балканистика

 

 

 

Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2019/2020 г.

 

Стартиращи свободноизбираеми дисциплини – редовно обучение, летен семестър

 

Свободноизбираеми дисциплини - летен семестър на уч. 2019/2020 г., редовно обучение

 

Дати за държавни изпити и защити на магистърски тези – 2019 /2020 г.

 

Сайт на сръбски език за студентите от Сръбска и хърватска филология

 

 

 

Студентска научна експедиция „Богатството на родопските говори“

 

Правила за преместване на студенти

 

Правила за придобиване на нова специалност

 

 

Награди за студенти от специалност Балканистика

 

Награда за студентка от специалност "Славянска филология"

 

Випуск 2018 на Факултета по славянски филологии получи дипломите си за завършено висше образование

 

  

Портал за електронно обучение по български език

 

Библиотека "Филологии"

 

Списание "Филологически форум"

 

Наградени студенти от специалност Балканистика

 

Наградени студенти от Факултета по славянски филологии

 

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Студентски съвет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

 

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” (за специалност СФ)

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)

 
2013students

За работа в системата СУСИ използвайте браузъра Internet Explorer

 

 

Програми за държавен изпит - БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 

 

student-on-laptop