auditorija

 

 

задочно обучение                            магистри                                 факултетен студентски съвет

 

 

Разписание на часовете за летния семестър на учебната 2019/2020 г.

 

Стартиращи свободноизбираеми дисциплини – редовно обучение, летен семестър

 

Свободноизбираеми дисциплини - летен семестър на уч. 2019/2020 г., редовно обучение

 

Конкурс за студентска мобилност с цел обучение по програма "Еразъм+" през академичната 2020/2021 г.

 

Дати за държавни изпити и защити на магистърски тези – 2019 /2020 г.

 

Плащане на семестриални такси чрез СУСИ – летен семестър, 2019/2020 уч. г.

 

Сайт на сръбски език за студентите от Сръбска и хърватска филология

 

 

 

Студентска научна експедиция „Богатството на родопските говори“

 

Свободноизбираеми дисциплини за зимния семестър на уч. 2019/2020 г. (редовно обучение) - учебни програми

 

 

Правила за преместване на студенти

 

Правила за придобиване на нова специалност

 

Награди за студенти от специалност Балканистика

 

Награда за студентка от специалност "Славянска филология"

 

Випуск 2018 на Факултета по славянски филологии получи дипломите си за завършено висше образование

 

  

Портал за електронно обучение по български език

 

Библиотека "Филологии"

 

Списание "Филологически форум"

 

Наградени студенти от специалност Балканистика

 

Наградени студенти от Факултета по славянски филологии

 

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Студентски съвет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

 

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” (за специалност СФ)

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)

 
2013students

За работа в системата СУСИ използвайте браузъра Internet Explorer

 

 

Програми за държавен изпит - БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 

 

student-on-laptop