auditorija

 

 

задочно обучение                            магистри                                 факултетен студентски съвет

 

Заповед на Декана относно реда за провеждане на учебния процес през летния семестър на учебната 2021/22 г. във ФСФ

 

Разписание на часовете за летния семестър на уч. 2021/2022 г. - редовно обучение

 

Държавни изпити – 2021-2022 (лятна и есенна сесия)

 

Завърши випуск 2021 на Факултета по славянски филологии

 

Конкурс за студентска мобилност с цел практика по Програма "Еразъм+" за 2022/2023 г.

 

Стартиращи свободноизбираеми дисциплини за летния семестър на уч. 2021/2022 г. - редовно обучение

 

Свободноизбираеми дисциплини, летен семестър 2021/2022 - редовно обучение

 

Правила и процедура за завършване с дипломна работа – за студентите от БФ по новия учебен план (от 2017 г.)

 

Процедура за подбор на преподаватели, студенти, докторанти и млади учени от СУ за провеждане на краткосрочни специализации/мобилности по проект BG05M2OP001-2.016-0019

 

 

 

 

Резултати от VI Студентски конкурс по украински правопис

 

Отлично представяне на студенти от ФСлФ на Шестия международен конкурс по превод „Трансформации 2021“

 

Правила и процедура за завършване с дипломна работа за студентите от специалност „Българска филология“ по новия учебен план (в сила от 2017 г.)

 

Програми за държавен изпит - БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 

Сайт на сръбски език за студентите от Сръбска и хърватска филология

 

 

Правила за преместване на студенти

 

Правила за придобиване на нова специалност

 

 

Наградени студенти от специалност Балканистика

 

Награди за студенти от специалност Балканистика

 

Наградени студенти от Факултета по славянски филологии 

 

  

Портал за електронно обучение по български език

 

Библиотека "Филологии"

 

Списание "Филологически форум"

 

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Студентски съвет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” (за специалност СФ)

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)

 
2013students

За работа в системата СУСИ използвайте браузъра Internet Explorer

 

 

Програми за държавен изпит - БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 

 

student-on-laptop