Западният литературен канон

 

доц. д-р Огнян Ковачев

 

Курсът запознава студентите с концептуалните основания, модели и гледни точки към западния литературен канон. Основните му цели са да представи функционирането на това понятие в съвременната литературна наука и да интерпретира академичните и критическите дебати около него. Съществено внимание също така е отделено на новите контексти на канона, както и на перспективите за неговото проявление и изучаване.

 

Лекционен курс

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Що е литературен канон? Концептуални решетки

2 часа

2.

Институция и дебат: естетическа ценност или политики на представяне

2 часа

3.

Период, направление, школа. Исторически и генеалогичен модел

2 часа

4.

Жанр и канон: ренесансови взаимодействия

2 часа

5.

Шекспир – времето без брегове или сърцевината на канона?  

2 часа

6.

Дон Кихот на Сервантес – каноничен текст и интертекстове

2 часа

7.

Романът като проект на Просвещението: (не)каноничният жанр

2 часа

8.

Гьоте. Играта между света и литературата

2 часа

9.

Литературната готика като провокация към канона

2 часа

10.

Е. А. По – медиатор или контраканоничен гений

2 часа

11.

Канонът на реализма: Стендал, Балзак, Флобер

2 часа

12.

Самосъзнанието на канона в играта между модерност и традиция

2 часа

13.

Канон и превод

2 часа

14.

Хорхе Луис Борхес – каноничен законодател от периферията

2 часа

15.

Канон и интернет

2 часа

 

 

Форми и методи на оценяване:

Оценяването се извършва въз основа на текущ контрол, курсова работа и устен изпит – събеседване върху нейния текст и проблематика.

 

 

Литература:

 

Арнаудов, Михаил, „Канонът на българската литература” – в: сп. Пролом, г. І, кн. 15-16, 1922. (препечатана в Алманах за литература и изкуство „Света гора”, Велико Търново, 2000/2001.)

Ауэрбах, Ерих. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. Москва: Прогресс, 1976 (Вж. също Auerbach, Erich. Mimesis. Dargeshtellte Wirklichkeit in der Abendlaendischen Literatur. A. Francke Verlag AG: Bern, 1959)

Борхес, Хорхе Луис. Вавилонската библиотека. София: Народна култура, 1989

Българският канон? Кризата на литературното наследство. Съст. Александър Кьосев. Изд. къща „Александър Панов”, 1998

Елиът, Томас Стърнз, „Що е класик” – в: Елиът, Т. С. Традиция и индивидуален талант. Варна: Георги Бакалов, 1980

Ковачев, Огнян, „Един готически канон” – в: Ковачев, О. Готическият роман. Генеалогия, жанр, естетика. София: Еднорог, 2004

Ницше, Фридрих, “За ползата и вредата от историята за живота”, – в: Ницше, Фр. Несвоевременни размишления. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 1992

Прат, Мери Луиз, „Хуманитарно образование за бъдещето. Размисли върху дискусията по програмата за западна култура в Станфордския университет”, - в: сп. Глас, бр. 15-16, лято-есен 1996

Пундев, Васил, Канонът на българската литература” – във: в. Слово, бр. 205, 1922 (препечатана в Алманах за литература и изкуство „Света гора”, Велико Търново, 2000/2001)

Рихтър, Дейвид, „Какво четем. Естетически и политически спорни въпроси в каноничните войни”, – в: сп. Глас, бр. 15-16, лято-есен 1996

Сент Бьов, Шарл Огюстен, „Какво е класик”, – в: Сент Бьов. Портрети. Наука и изкуство: София, 1978

Сърл, Джон, „Бурята в Университета”, – в: сп. Глас, бр. 15-16, лято-есен 1996

Фуко, Мишел, “Що е автор?”, – в: Литературен вестник, 1991, бр. 19-21

Фуко, Мишел, “Ницше, генеалогията, историята”, – в: Фуко, Мишел. Генеалогия на модерността. Съст. и превод от френски Владимир Градев. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 1992

Altieri, Charles, “An Idea and Ideal of Literary Canon”, – in: Falling into Theory: Conflicting Views on Reading Literature. Edited by David H. Richter. Boston: St. Martin Press, 1994

Barthes, Roland, “The Death of the Author”, – in: Falling into Theory: Conflicting Views on Reading Literature. Edited by David H. Richter. Boston: St. Martin Press, 1994

Bloom, Harold. The Anxiety of Influence. A Theory of Poetry. Oxford University Press, 1973

Bloom, Harold. The Western Canon. The Books and School of the Ages. Riverhead Books, New York, 1995

Deleuse, Gilles and Guattari, Félix, “What Is a Minor Literature”, – in: Falling into Theory. Boston: St. Martin Press, 1994

Foucault, Michel. “What Is an Author”, – in: Rabinow, Paul (ed.). The Foucault Reader. Penguin Books, 1991

Gates, Henry Louis, Jr., “Canon-Formation, Literary History, and the Afro-American Tradition: From the Seen to the Told”, – in: Boston: St. Martin Press, 1994

Pratt, Mary Louise, “Humanities for the future: Reflections on the Western Culture Debate at Stanford”, – in: Falling into Theory. Boston: St. Martin Press, 1994

Robinson, Lillian, “Treason Our Text: Feminist challenges to the Literary Canon”, – in: Falling into Theory. Boston: St. Martin Press, 1994

Richter, David, “What We Read. Aesthetic and Political Issues in the Canon Wars”, – in: Falling into Theory. Boston: St. Martin Press, 1994

Searle, John, “The Storm over the University”, – in: Falling into Theory. Boston: St. Martin Press, 1994

Sedgwick, Eve Kosofsky, “Axiom 6” from Epistemology of the Closet (Berkely: University of California Press, 1990), – in: Falling into Theory. Boston: St. Martin Press, 1994