Лингвистика на текста (II част)

 

30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

Проф. дфн Искра Христова-Шомова

 

Целта на курса е да разшири уменията на магистрантите за четене и анализ на средновековни текстове. Във втората част на курса се включват и текстове от преходния период, както и от ранното Възраждане.

 

Лекционен курс

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Лингвистика на юридически текстове. Анализ на текстове от Закон за съдене на хората и Кормчиите.

4 ч.

2.

Лингвистика на апокрифни текстове. Анализ на апокрифи по избор на студентите

4 ч.

3.

Лингвистика на екзегетични текстове. Анализ на текстове от Учителното евангелие.

2 ч.

4.

Лингвистика на екзегетични текстове. Анализ на тълкувания към книга Йов.

2 ч.

5.

Лингвистика на кратки наративни текстове. Анализ на текстове от Простия и от Стишния пролог.

4 ч.

6.

Лингвистика на натурфилософски текстове. Анализ на текстове от Шестоднев на Йоан Екзарх, Шестоднев на Василий Велики и Физиолога.

4 ч.

7.

Лингвистика на поетични текстове с азбучен акростих. Анализ на Азбучна молитва, Акатиста на Богородица и Азбучните стихири за Рождество Христово и Богоявление.

4 ч.

8.

Лингвистика на ранни възрожденски текстове. Анализ на текстове от Огледало на Кирил Пейчинович.

2 ч.

9.

Лингвистика на ранни възрожденски текстове. Анализ на Описание на Рилския манастир от Неофит Рилски.

2 ч.

10.

Представяне на курсови работи

2 ч.

 

 

Форми и методи на оценяване: Текущи оценки и курсова работа

 

Литература:

Св. Климент Охридски. Слова и служби. София, 2008. Съставители П. Петков, И. Христова-Шомова, А. Тотоманова.

Г. Петков, М. Спасова. Търновската редакция на Стишния пролог. Текстове. Лексикален индекс. Т. І-ХІІ. Пловдив, 2010-2014.

Д. Петканова. Апокрифна литература и фолклор. София, 1978.

И. Христова-Шомова. Служебният Апостол в славянската ръкописна традиция. София, 2004.

И. Христова-Шомова. Книга Йов с тълкувания в славянски превод. По Владиславовия препис от 1456 г. София, 2007.

Йеромонах Неофит Рилски. Описание на Рилския манастир. Фототипно издание. Предговор и речник Елена Тачева. София, 2011.

Кирил Пейчинович. Огледало. Предговор и набор Петко Д. Петков”. София, 2012.

К. Максимович. Законъ соудьныи людьмъ. Источниковедческие и лингвистические аспекты исследования славянского юридического памятника. Москва, 2004.

Кл. Иванова. Два неизвестно азбучни акростиха с глаголическа подредба на буквите в среднобългарски празничен миней. – В: Константин-Кирил Философ. Доклади от Симпозиума, посветен на 1100 години от смъртта му. София, 1971, 341-365.

М. Димитрова. Ягичев Златоуст. Средновековен български паметник със слова и поучения от началото на ХІV в. София, 2011.

Славяно-русский Пролог по древнейшим спискам. Т. І. Издание подготовили Л. В. Прокопенко, В. Желязкова, В. Б. Крысько, О. П. Шевчук, И. М. Ладыженский. Под редакцией В. Б. Крысько. Москва, 2010.

Станиславов (Лесновски) пролог от 1330 година. Румяна Павлова: Увод и научно разчитане на текста. Веселка Желязкова: Научно разчитане на текста. Календар. София, 1999.

R. Aitzetmüller. Das Hexaemeron des Exarchen Johannes. I-VІІ. Graz, 1958-1975.