Славянска химнография

 

Проф. дфн Искра Христова-Шомова

30 ч. лекции

 

Целта на курса е да въведе студентите в проблематиката на славянската химнография – оригинална и преводна. Студентите се запознават с основните понятия от славянската химнография, с организацията на византийската и славянската служба, с химнографските микро- и макрожанрове. Те се научават да разбират и оценяват спецификата на този вид поетически текстове, да разбират средствата на средновековните песнописци за диалог с вярващите и със светците. Поради водещото място на старобългарските писатели в славянската химнография този курс им разкрива непознати страни на старобългарския Златен век. Тъй като славянската химнография все още не е достатъчно и системно изследвана, студентите имат възможност сами да участват в изследователския процес и в писането на историята на славянската химнография.

 

Лекционен курс

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Византийската химнография. Основни понятия. Големите византийски химнописци.

2 ч.

2.

Кондакът като химнографски жанр. Акатистът на Богородица. Славянските му преводи

2 ч.

3.

Службата според нормите на Студийското богослужение. Състав и строеж. Първите химнографски книги. Тропологият.

2 ч.

4.

Канонът като химнографски жанр. Библейските песни. Ирмосите.

2 ч.

5.

Кратките химнографски форми: стихири, отпустителни седални, кондак и икос, светилни.

2 ч.

6.

Организацията на службите в южнославянската и руската традиция.

2 ч.

7.

Химнографски макрожанрове. Служебният миней. Всекидневният   служебен миней. Празничният миней (трефологий). История на слравянските служебни минеи. Основни представители.

2 ч.

8.

Химнографски макрожанрове. Триодът. Постният и Цветният триод. История на славянския Триод. Основни представители.

2 ч.

9.

Химнографски макрожанрове. Октоихът. История на славянския Октоих. Основни представители.

2 ч.

10.

Старобългарската оригинална химнография. Климент Охридски.

2 ч.

11.

Старобългарската оригинална химнография. Константин Преславски.

2 ч.

12.

Старобългарската преводна химнография. Първите преводи и първите славянски химнографски книги.

2 ч.

13.

Старобългарската преводна химнография. Разпространение и редакции на преводите.

2 ч.

14.

Работа с непроучени химнографски текстове. Представяне на курсовите работи.

4 ч.

 

Форми и методи на оценяване:Текущи оценки и курсова работа

 

Литература:

А. Ангушева-Тиханова, И. Христова-Шомова. Образи и фигури в риторични и химнографски творби за св. Петър и Павел, представени в славянската традиция. - Рalaeobulgarica, ХХХVІ, 2012, 4. В чест на Предраг Матеич, 18-38.

Г. Попов. Старобългарска църковна поезия за Рождество Христово и Богоявление.

Книга първа. Климента пясни. София, 2013.

Г. Попов. Триодни произведения на Константин Преславски. софия, 1985 ( = Кирило-Методиевски студии. Т. 2).

Г. Попов. Новооткрит канон на Константин Преславски с тайнописно поетическо послание. - Рalaeobulgarica, ХХІ, 1997, 4, 3-17.

Е. М. Верещагин, Е. М. Церковнославянская книжность на Руси. Лингвотекстологические разыскания. Москва, 2001.

Ильина книга. Рукопись РГАДА, Тип. 131. Лингвистическое издание, подготовка греческого текста, комментарии, словоуказатели В. Б. Крысько. Москва, 2005.

Ильина книга. Древнейший славянский богослужебный сборник. Факсимильное воспроизведение рукописи. Билинеарно-спатическое издание источника с филолого-богословским комментарием. Подготовил Е. М. Верещагин. Москва, 2006.

И. Христова-Шомова. Службите за св. Климент Римски в славянските минеи. В: Богослужебните книги. Познати и непознати. Материали от научната канференция „Методологически проблеми по описаниете на богослужебните книги”, посветена на светлата памет на проф. Христо Кодов (1901-1982). София, 2008, 241-265.

И. Христова-Шомова. Eдин старобългарски празничен миней. - Рalaeobulgarica, ХХХІІІ, 2009, 2, 16-38.

И. Христова-Шомова. Две южнославянские минеи в сравнении с новгородскими минеями –Древняя Русь, 4 (38), 2009, 44-62.

И. Христова-Шомова. Службата за св. Теодор Тирон в старобългарския Драготин миней. – Български език, 57 (2010), 2, 17-38.

И. Христова-Шомова. Новгородските минеи и Зографският миней №53 (І.е.7) – В: Пение мало Георгию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. Отговорен редактор Мария Йовчева. Издателство Боян Пенев. София, 2010, 117-140.

И. Христова-Шомова. Св. Теодор Тирон и трансформациите на неговия култ. – В: Светци и свети места на Балканите. Т. 2. (= Старобългарска литература, 48, 2013), 9-27.

И. Христова-Шомова. Към езиковата характеристика на три български празнични минея. – Български език. Приложение. Софийската Мала Света гора като културен и книжовен феномен. Изследвания, посветени на 110-годишнината от рождението на чл.-кор. проф. Кирил Мирчев. 2013, 46-75.

И. Христова-Шомова. Службата за св. 40 мъченици в руските минеи. – Език и литература, 2013, 1-2 (= Старобългарската книжнина и руската ръкописна традиция. Четения, посветени на 80-годишнината на проф. д.ф.н. Румана Павлова), 156-182.

Кр. Станчев, Г. Попов. Климент Охридски. Живот и творчество. София, 1988.

М. Йовчева. Проблемы текстологическотго изучения древнейших памятников славянской гимнографии. В: La poesia liturgica Slava antica. XIII Congresso Imternazionale degli Slavisti (Lubiana, 15-21 Agosto 2003). Blocco tematico n˚14. Relazioni, 56-78

М. Йовчева. Новоизводният славянски Октоих по най ранния препис в кодексите 19 и 20 от манастира “Св. Екатерина” в Синай. - В: Преводите през ХІV столетие на Балканите. София, 2004, 185-203.

М. Йовчева. Българската редакция на служебния Миней през ХІІІ в. – Старобългарска литература, 37-38, 2007, 3-18.

М. Йовчева. Возникновение славянских служебных миней: общие гипотезы и текстологические факты. – Scripta&e-Scripta, 6, 2008, 195–232.

М. Йовчева. Старобългарският служебен миней. София, 2014.

М. Ф. Мурьянов. Гимнография Киевской Руси. Москва, 2003.

М. Ф. Мурьянов. История книжной культуры России. Очерки. Часть. 1-2. Москва, 2007-2008.

Р. Н. Кривко. Славянские служебные минеи как источник по византийской гимнографии. – В: Христианский Восток. На основе материалов международной конференции «Интерпретация текста в культуре Христианского Востока: перевод, комментарий, поэтическая обработка» (Государственный Эрмитаж, 14.09.2011–16.09.2011) / Государственный Эрмитаж; Российская Академия Наук. Новая серия, Т. 6 (XII). – Санкт-Петербург-Москва, 2013, 363-375.

Св. Климент Охридски. Слова и служби. Съставители П. Петков, И. Христова-Шомова, А. Тотоманова. София, 2008.