Старобългарските книжовни средища и създаваната там литература

 

Курсът има за цел да даде представа за книжовната продукция в градските центрове и в манастирите по време на българското Средновековие. Проследява се и книжовният живот на българите извън територията на България – Света гора, Предна Азия, Молдова. По-специално внимание се отделя на Плиска, Преслав, Търново, Рилския манастир, Бачковския манастир. Правят се изводи за съдържанието на книжнината в отделните центрове, за различните преписи на съчиненията, както и за преводите и писмото на старите ръкописи

 

Лекционен курс

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Обликът на средновековния книжовник – творец, преводач, преписвач.

2

2.

Плиска като книжовен център преди и след официалното приемане на християнската религия.

2

3.

Преслав и литературната дейност в него от края на IX до края на X в.

2

4.

Охридска книжовна школа

2

5.

Търново – главно книжовно средище през XIII-XIV в.

2

6.

Рилският манастир.

2

7.

Бачковският манастир.

2

8.

Старопланинските манастири.

2

9.

Книжовна дейност на българите в Света гора.

2

10.

Нямцо – средище на българската книжнина през XIV-XVIII в.

2

11.

Българско книжовно присъствие в манастирите в Азия.

2

12.

Ересите и отношението на официалната власт към книгите им.

2

13.

Вързки между отделните църкви. Скриптории и училища при манастирите.

2

14.

Пътуване на българската книга извън пределите на България. Наши ръкописи в чужди библиотеки днес.

2

15.

Описи на ръкописи.Принципи на описанието. Условие за опазване и използване на ръкописите.

2

 

Форми и методи на оценяване:

       Устен изпит

 

Литература:

Д. Петканова. Българска средновековна литература. Велико Търново, 2001.

Д. Петканова. Средновековна литературна символика. София, 2000.

Д. Петканова. Разноликото средновековие. Велико Търново, 2006.

История на българската средновековна литература Анисава Милтенова /съставител/ и авторски колектив/. София, 2008.

Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. Донка Петканова /съставител/ и авторски колектив.София, 1992; Велико Търново, 2003.

Д. Петканова. Хилядолетна литература. София, 1974.

Д.Пектанова. Апокрифна литература и фолклор. София, 1978.

Д.Петканова. По книжовния друм на миналото. София, 2005.

К.Станчев. Стилистика и жанрове на старобългарската литература. София, 1985.

М. Каймакамова. Българска средновековна историопис. София, 1990.

К. Станчев, Г.Попов. Климент Охридски – живот и творчество. София, 1988.

И. Христова. Речник на словата на Климент Охридски.. София, 1994.

В. Велинова. Слово за епископ Константин Преславски. София, 1998.

Ст. Кожухаров. Проблеми на старобългарската поезия. София, 2004.

Д. Петканова. Черноризец Храбър. София, 1999.

Хр.Трендафилов. Йоан Екзарх Български. София, 2001.

А. Милтенова.     Erotapokriseis . Съчинения от кратки въпроси и отговори в старобългарската литература. София, 2004.

А. Стойкова. Физиологът в южнославянските литератури. София, 1994.

М. Йонова. Белетристиката в системата на старата българска литература. София, 1992.

В. Тъпкова – Заимова, А.Милтенова. Историко- апокалиптичната книжнина във Византия и в Средновековна България. София, 1996.

Д. Атанасова. Мъченици, текстове, контексти. София, 2008.

Кл.Иванова. Патриарх Евтимий. София, 1986.

Патриарх Евтимий. Съчинения. Съставител – Кл.Иванова. софия, 1990.

Константин Костенечки. Съчинения. Съставител – Анна –Мария Тотоманова.София, 1993.

Н.Дончева – Панайотова. Киприан – старобългарски и староруски книжовник. София, 1981.