Обучение in situ

 

 

Проф. дфн Искра Христова-Шомова, доц. д-р Маргарет Димитрова, доц. д-р Диана Атанасова, гл. ас. Петко Петков

 

oldbul

Курсът цели да запознае студентите с източниците на палеославистиката в нейния византийски контекст така, както се съхраняват днес на територията на България, в повечето случаи в съвременния им контекст. Програмата на курса предвижда посещения на манастири, храмове, запазени органични средновековни библиотеки, хранилища с ръкописи, работа de visu с ръкописи. В обсега й се включват и по-широк кръг знания за исторически места, за работа по проучване на миналото на терен. Предварително студентите подготвят представяния на планираните за посещение обекта. След посещението изготвят презентации (с помощта на компютърни средства) за онова, което са научили след посещенията и което най-много ги е впечатлило, и представят направеното пред публика.

 

Лекционен курс

 

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Посещение в НБКМ и работа със славянски ръкописи (с беседа от специалист по палеография: проф. Б. Христова, доц.  Е. Мусакова, доц. Е. Узунова)

 

 

4

2.

Посещение в НБКМ и запознаване с османски ръкописи и старопечатни книги (с беседа от проф. Стоянка )

 

2

3.

Посещение в Центъра за Славяно-византийски проучвания „Акад. Иван Дуйчев”

 

2

4.

Посещение в Църковния историко-археологически институт и работа със славянски ръкописи

 

2

5.

Семинарно занятие за работата с ръкописите с курсова работа

 

2

6.

Посещение в Археологическия музей

2

7.

Посещение в църквата "Св. Никола Нови Софийски", издигната на лобното място на мъченика и на гроба на св. Никола на ул. Пиротска (с беседа от доц. Христо Темелски)

 

2

8.

Посещение в софийската Синагога

2

9.

Посещение в ротондата "Св. Георги" със запазени фрески от ХІІ в.

 

2

10.

Посещение в криптата на Храм-паметник "Св. Александър Невски"

 

2

11.

Екскурзия до Кремиковския манастир със запазени фрески от ХV в.

 

4

12.

Семинарно занятие за архитектурата и украсата на средновековните и възрожденските църкви и манастири с курсова работа

 

2+2

 

oldbul2

Студенти и преподаватели в двора на Рилския манастир

 

Форми и методи на оценяване:

Колективна презентация от посещенията и оценка от курсовите работи

 

Препоръчителна литература:(варира в зависимост от посетените обекти)

 

Прашков, Л., Е. Бакалова, Ст. Бояджиев. Манастирите в България. София, 1992

Чанева-Дечевска, Н. Църкви и манастири от Велики Преслав. София, 198

И. Дуйчев. Рилският светец и неговата обител. София, 1947.

Д. Димитрова, З. Ганева, Г. Стоянова. Софийските манастири. София, 1992

Беньо Цонев. Опис на ръкописите и старопечатните книги на Народната библиотека в София. Т. 1. София, 1910, T. 2, 1923.

Маньо Стоянов и Христо Кодов. Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека. Т. 3. София, 1964

Маньо Стоянов и Христо Кодов. Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека. Т. 4. София, 1971

Е. Спространов. Опис на ръкописите в библиотеката при Рилския манастир. София, 1902.

Е. Спространов. Опис на ръкописите в библиотеката при Св. Синод на Българската църква в София. София, 1900.

Боряна Христова, Аксиния Джурова и Вася Велинова. Опис на славянските ръкописи от Центъра за славяно-византийски проучвания “Проф. Иван Дуйчев” към СУ “Св. Климент Охридски” XIV-XIX в. Series catalogorum. Vol. 1. София, Център за славяно-византийски проучвания “Проф. Иван Дуйчев”, 2000.

 

 

02 v2014

Купол на „Св. Александър Невски

с проф. Климентина Иванова и студенти от випуск 2014  

 

 

04 v2014

 

05 v2014 nbkm

В Националната библиотека с проф. Боряна Христова 

 

07 v2015

Църквата „Св. София” - студенти от випуск 2015