Езикова картина на християнските символи в старобългарската книжнина

 

Проф. д-р Ангелина Минчева

 

Целта на курса е да се представят основните християнски символи и тяхното битуване в средновековната славянска лексикална система. Обсъждат се традициите, въз основа на които се създава християнската символика: Антична култура, Стар завет, Нов завет, патристика, литургика. Прави се преглед на инвентара на християнските символи и се обръща специално внимание на съдържанието и превода на средновековния Физиолог с оглед на утвърждаването на християнската символна система в средновековната славянска култура.

 

Лекционен курс

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Типове символика и преглед на инвентара на християнските символи.

2

2.

Знак и писмо. Кръстният знак.

2

3.

Числа и фигури.

2

4.

Космически явления.

2

5.

Цветове.

2

6.

Камъни и метали.

2

7.

Растения.

4

8.

Животни.

4

9.

Части на тялото.

2

10.

Телесни субстанции.

2

11.

Различни символи (постройки, оръдия, ястия, оръжия).

2

12.

Символика на животинския свят според Физиолога. Сравнение с традиционната християнска символика.

4

 

Форми и методи на оценяване:

В хода на курса на студентите се дават самостоятелни задачи, които периодично се проверяват. Накрая курсът завършва с писмена самостоятелна работа по поставена тема и устен изпит по проблематиката на курса.

 

Литература:

 

D. Forstner. Die Welt der christlichen symbole. Innsbruck, Wien, München, 1977

А. Минчева. Архаична употреба на думата крьстъ в старобългарския превод на Римския патерик. – В: Кирило-Методиевски студии.  Т. 14. Сборник в чест на Екатерина Дограмаджиева. София, 2001, 45-53.

А. Минчева. Към проучването на лексиката на житието на Андрей Юродиви. – В: Доайенът. Юбилеен сборник, посветен на 100-годишнината на проф. Николай Михайлович Дилевски. София, 2004, 84-91.

А. Минчева. Недэля цвэтьная – врьбьница. - Старобългарска литература, 31, 1999, 105-115.

А. Стойкова. Физиологът в южнославянските литератури. София, 1994

Белова, О. Славянский бестиарий. Москва, 2000

Г. Сване.  Славянский Физиолог (александрийская редакция). Аархус, 1985

Г. Сване.  Славянский Физиолог (византийская редакция). Аархус, 1987

Д. Петканова. Средновековна литературна символика. София, 1994 (2-ро изд. 2000)

М. Алмалех. Цветът в Петокнижието. София, 2006.

М. Алмалех. Светлината в Стария завет. София, 2010.

С. Гечев. Към въпроса за славянския Физиолог. София, 1938

У. С. Оуен. Речник на библейските символи. София, 1995