Преподаватели

 

stihar

 

Проф. д-р Климентина Иванова

 

Научни интереси:старобългарска книжнина (главно агиография, риторика, преводна литература), славянска палеография и археография, византийска литература и култура, църковна история, библеистика, християнска обредност.

Курсове, водени в програмата: Рецепция на византийската литература в старобългарската книжнина; Храмът: средства за изразяване на сакралността. Текст и ритуал

Представителни публикации, свързани с преподаваните курсове

„Bibliotheca Hagiographica Balсano-Slavica”. С., 2008.

„В началото бе книгата. Книга за старобългарските ръкописи.” Второ преработено и разширено  изд. С., 2002.

„Стара българска литература”. Т. 4. Житиеписни творби. С., 1986. (Съставителство, преводи, редакции, научен коментар).

Патриарх Евтимий. „Съчинения”. С., 1990. (Съставителство, послеслов, бележки и преводи)

„Тържество на словото. Златният век на българската книжнина”. С., 1995. (Съставителство, преводи, редакции и научен коментар. В съавторство със Светлина Николова.)

„Из истории славянской письменности на Святой земле”. -  В: Jews and Slavs. The Holy Land and the Manuscript Legacy of Slavs, 20, Jerusalem-Sofia, 2008, 60-86.

„Агиографските произведения на Симеон Метафраст в състава на южнославянските календарни сборници”. - В: Преводите през ХІV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция. София, 26-28 юни 2003. С., 2004, 249-267.

„ Житието на мъченик Теотекн - един неиздаден преславски превод”. -  В: Гл©бины кънижныª. Архив за старобългарски извори. ІІ.  Шумен, 2004, 87-99.

 

 

Проф. д.ф.н.  Анна-Мария Тотоманова

 

Научни интереси: история на българския език (историческа фонетика, морфонология, морфология, морфосинтаксис), палеославистика, изследване и издаване на средновековни книжовни паметници, компютърни методи и средства в историческата лингвистика, превод от старобългарски език на съвременни езици.

Курсове, водени в програмата: Теория и история на книжовните езици; Новата и старата българска книжовна норма; Проблеми и грешки при превода от старобългарски на новобългарски; Писане и управление на проект

 Представителни публикации, свързани с преподаваните курсове:

„Из българската историческа фонетика”.С., 1992 г., 2001 г.

Константин Костенечки. „Съчинения”. С., 1993 (превод на Сказанието за буквите и Житието на Стефан Лазаревич, коментар и послеслов).

„Славянската версия на хрониката на Георги Синкел. (Издание и коментар)”.С., 2008.

„Изисторията на българскияе зик.Сборник статии”.С., 2009.       

Единството на българския книжовен и некнижовен език през Х–ХІ век. – В: Епохата на българския цар Самуил. Език и писменост. С. 2014, с. 79-173.

 

 

Проф. д.ф.н. Татяна Славова

 

Научни интереси:средновековна славянска текстология, библейски книги в славянски превод, българска историческа лексикология, история на българския език, средновековна хронология, прабългаристика, компютърна обработка на средновековни текстове.

Курсове, водени в програмата: Астрономически, астрологически и натурфилософскисъчинения в средновековнаБългария; Основинапрабългаристиката; Средновековнабългарскадипломатика; Културни реалии и език

Представителни публикации, свързани с преподаваните курсове:

„Тълковната палея в контекста на старобългарската книжнина.”С., 2002. 

„Владетел и администрация през ранното Средновековие в България. Филологически аспекти.”С., 2010.

„Езически реалии в старата българска книжнина (названия на амулети и обредни празници в кормчиите)”. - В: Litterascriptamanet. Сборник в честна 65-годишнината на проф.дфн Василка Радева. С., 2005, 762–770.

„Прабългаризми в старобългарския превод на Библията”.– В: Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на 60-год. на проф. дфн Д. Иванова. Пловдив, 2011, 64–74.

„Зрелища и състезания в старата българска книжнина.– В: Словеса прэчюдная. Юбилеен сборник в чест на проф.Иван Буюклиев (послучай неговата 75-годишнина).С., 2012, 23–35.

 

 

Проф. дфн Искра Христова-Шомова

 

Научни интереси: история на българския език, славянското богослужение, славянският календар, славянските преводи на Библията, славянските служебни минеи, отражение на митологичните представи в езика.

Курсове, водени в програмата:Лингвистика на текста; Език и мит; Светци и святост средновековна България и във Византия; Библия и екзегеза; Обучение in situ

Представителни публикации, свързани с преподаваните дисциплини:

 „Служебният Апостол в славянската ръкописна традиция. Том І. Изследване на библейския текст”. С., 2004;

„Служебният Апостол в славянската ръкописна традиция. Том ІІ. Изследване на синаксарите”. С., 2012.

„Книга Йов с тълкувания в славянски превод. По Владиславовия препис от 1456 г. С., 2007.

 „Старобългарските думи за `коса` и представите, свързани с тях”. - В: Time Flies. 2. Festschrift for William Veder. Amsterdam, 2003, 57-76.

„ Превъплъщенията на Велзевул”.  - В: Между ангели и демони, сборник с доклади от конференцията, проведена в Лесидрен, 29. 08 - 1. 09. 2001. С., 2005, 227-236.

„ Двата славянски превода на катената на Книга Йов”. – Рalaeobulgarica, ХХХ, 2006, 2, 3-26.

„Св. Климент Охридски – нов Павел за новите коринтяни, българите”. – В: Св. Климент Охридски. Слова и служби. С., 2008, 21-50.

„ Йерусалимският типик от библиотеката на Гръцката православна патриаршия в Йерусалим”. – Jews and Slavs. 20. The HolyLand and the Manuscript Legacy of Slavs. Edited by W. Moskovich, S. Nikolova and M. Taube. Jerusalem-Sofia, 2008, 125-168.

„Eдин старобългарски празничен миней”. - Рalaeobulgarica, ХХХІІІ, 2009, 2, 16-38.

„ Гръцките и арамейските преводи на Свещеното писание и големите въпроси на богопознанието в епохата на елинизма”. - В: Класически и модерни измерения на религиозното откровение. Под редакцията на Н. Гочев, П. Рогалски, Ч. Хаджиев. АРУКО. София, 2009, 70-90

„ Византийските синаксари и календарите на славянските апостоли. - Рalaeobulgarica, ХХХІV, 2010, 2, 5-41.

 

 

Доц. д-р Елена Коцева

 

Научни интереси: история на българската литература, славянска палеография, украса на ръкописите

Курсове, водени в програмата: Текст и образ

Представителни публикации, свързани с преподаваните курсове:
„Евтимиевият служебник. Софийски препис от 80-те години на XIV век”. С., 1985
„Особености в календара на Енинския апостол”. - Старобългаристика 9, 1985, 1, 104-110.
„Особенности содержания и подразделения псалтыри”. - Полата кънигописьная 14-15, 1985, 39-50.
„Развитие на българското кирилско писмо през XIV-XV век. - В: Славянска палеография и дипломатика. Т. 2. С., 1985, 23-48.
„Цариградският месецослов от Х век и календари в български писмени паметници”. - В: Хиляда и осемдесет години от смъртт на св. Наум Охридски. С., 1993, 214-241 (в съавторство с Асен Атанасов).
„Света Марина, лечителката, 27 юли”. - В: Slavia Orthodoxa. Език и култура. Сборник в чест на дфн Румяна Павлова. С., 2003, 216-244.
* Списък с публикациите на доц. Е. Коцева до 2008 г. вж. В: „Християнска агиология и народни вярвания. Сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева”. С., 2008, 22-26.

 

 

Проф. д-р Маргарет Димитрова

 

Научни интереси: история на българския език; средновековна южнославянска книжнина и език; хърватска глаголическа книжнина; българска книжнина на народен език XVII-XVIII в.; средновековни и възрожденски библейски преводи от гръцки; всекидневен живот през Средновековието. 

Курсове, водени в програмата: Глаголическо културно наследство – минало и настояще; Библия и екзегеза (заедно с проф. Шомова) 

Представителни публикации, свързани с преподаваните курсове: 

Greek and Latin Loans in Croato-Glagolitic Missals: Archaic and Innovative Morphological Forms of Masculine Nouns. – Byzantinoslavica, 59, 1998, 367-404.

Тълкувания на Песен на Песните в ръкопис 2/24 от Рилската света обител. София: ХеронПрес, 2012, 483 стр. (=Библиотека „Отец Неофит Рилски“ 4)

История на българската средновековна литература. Съст. А. Милтенова. I изд. София, 2008; II изд. София: Изток-Запад, 2009: главите от М. Димитрова: Старобългарската литература и средновековната сръбска книжовна традиция, 315-323; Старобългарската книжнина и хърватската глаголическа традиция, 324-329;Тълковна литература, 624-627.

The Old Testament Commentaries in Medieval SouthSlavonic Manuscripts.Metatext, Context, and Translation. – In: S.H.Aufrère, P.S. Alexander & Z. Pleše (eds). On the Fringe of Commentary.Metatextuality in Ancient Near Eastern andAncient Mediterranean Cultures (OrientaliaLovaniensiaAnalecta232). Leuven, Paris, Walpole, 2014, 405-422.

Най-ранният превод на Песен на Песните на старобългарски книжовен език. – В: Кирило-Методиевски четения 2015. Юбилеен сборник. Състав. А.-М. Тотоманова и Д. Атанасова. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2015, 8-17.

Ficusprotulitgrossossuos.Canticum 2: 8-14 в иновативните хърватски глаголически мисали. – В: Hrvatskoglagoljaštvo u Europskom okružju. Ur. Vesna Badurina Stipčević, Sandra Požar, Franjo Velčić. Zagreb, 2015 (Bibliotheca glagolitica croatica 2), 361-378

 

 

 

Доц. д-р Андрей Бояджиев

 

 

 

Научни интереси: старобългарски език, славянска палеография и археография, история на българския език, история на руския език, електронна обработка на славянски средновековни текстове

 

Курсове, водени в програмата: Животът на думите. Старобългарска лексикология и лексикография

 

Представителни публикации, свързани с преподаваните курсове

 

Началото на кирилицата. Кирилометодиевски студии 13, 1998. 41-68

 

Григорий Цамблак. Слово за Връбница. София: Време, 2005.

 

Guidelines to Repertorium Initiative XML model for manuscript descriptions. Scripta & e-Scripta 10–11 (2012). 9–103.

 

 

 

 

Доц. д-р Диана Атанасова

 

Научни интереси: Теория и история на средновековната литература и култура (славянска и византийска), светци и святост, агиография, магическо-апотропейните текстове и практики през Средновековието.

Курсове, водени в програмата: Жанрове в славянската и византийската литература; Дипломантски семинар; Увод в българската средновековна литература; Старобългарска агиография

Представителни публикации, свързани с преподаваните курсове:

Мъченици, текстове, контексти. С., 2008.

Реторика на историчното. Деяние на св. Никола в южнославянски контекст. С., 2015

„Станиславовият чети-миней и институционализираното четене (Особености на състава и ролята на устава)” – В: Агиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней (Доклади от едноименната конференция, 21 май 2913). С., 2015, 78-95.

„Годеница и невеста: женското мъченичество като трансформация на социални роли” – В: Парачовешкото: грация и гравитация. Юбилеен сборник в чест на проф. Миглена Николчина. С., 2015.

„Narrating Exorcism and Performing Prayers (Aspects of Performativity of Some Early Martyria spread in the South Slavic Milieu)” – В: Старобългарска литература, 47, 2013, 362-376.

Memory and Identity. Recycling Historical and Geographical Knowledge in the Martyrium Sancti Arethae et Sociorum in the South Slavic Context. – In: Cuius patrocinio tota gaudet region. Saints’ Cults and the Dynamics of Regional Cohesion. Hagiotheca, Zagreb, 2014, 351-366.

 

 

Гл. ас. д-р Анета Димитрова 

 

Научни интереси: старобългарски и византийски гръцки език и литература, преводна литература, особености на преводите от гръцки, синтаксис.

Курсове, водени в програмата: Старобългарски език, Византийски гръцки език; Текстология и критика на текста.

Представителни публикации, свързани с преподаваните курсове

„Синтактична структура на преводната агиография”. С., 2012.

Преводачески подходи в сборника Златоструй (Златоустовите коментари върху 1Кор.). – В: Кирило-Методиевски четения 2015. Юбилеен сборник. С., 2015, 18–32.

Житието на св. Теодора Александрийска – славянски преводи и редакции. – In: Reinhart, J. (Hrsg.). Hagiographia slavica. (= Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 82). Verlag Otto Sagner. München-Berlin-Wien. 2013, 27–43.

„Авторски и преводачески стил в старобългарската агиография”. - Старобългарска литература, 45-46, 2012, 165–177. 

„Езикът на оригинала или как авторовият избор предхожда преводаческия”. - Littera et lingua, лято-зима 2007 (<http://slav.uni-sofia.bg/naum/node/1610>;).