Дипломантски семинар

 

доц. д-р Диана Атанасова-Пенчева

30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

 

Дипломантският семинар има подчертано практическа насоченост. Целите на курса са, от една страна, да се създадат у студентите умения за работа със средновековните писмени паметници, и от друга, да се усвоят знания за създаване на собствен изследователски текст. Студентите се запознават както с класическите (да си служат с описи, базисни медиевистичи справочници, да работят с архивни документи, ръкописи, старопечатни книги), така и с модерните методи на работа в палеославистиката (работа с уеб-базирани издания на средновековни текстове, електронни библиотеки и проекти, използвани стандарти за обработка на метаданни при описването и представянето на ръкописи и текстове в електронен формат).  Разглеждат се научните стилове и основните жанрове на академичното писане. Специално внимание се отделя на етапите в създаването на собствен научен текст: определяне на тема, формулиране на задачи, писане и редактиране, изработване на помощен апарат (библиография, индекси и др.). 

 

Лекционен курс

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1.

Описание на ръкописи: начини за описване. Типове каталози и описи. Стари и нови сигнатури. Интернет базирани библиотеки, издания и др.

2

2.

Изучаване на средновековните текстове. Работа с преписи – de visu и посредством фотокопия, микрофилми, дигитални носители.

2

3.

Режим на ползване на ръкописите в различните книгохранилища. Етика на ползването на ръкописи: собственост на ръкописите; взаимоотношения със собствениците на ръкописите. Паспорт на ръкопис.

2

4.

Издания. Издание на ръкопис (кодекс). Издание на отделен текст. Дипломатическо и критическо издание. Електронни ресурси. Дигитални архиви, библиотеки и бази данни.

2

5.

Жанрови форми на научен текст. Реферат, доклад, курсова работа, академично есе, дипломна работа (магистърска теза). Отзивът и рецензията – форми на академичното писане.

2

6.

Типове писмени задачи в обучението по старобългаристика. Особености на научния стил в палеославистичните изследвания.

2

7.

Етапи на написването на научен текст: изработване на план, формулиране на тези (хипотеза), издирване на извори, провеждане на изследването, оформяне на изводи и заключение. Редактиране на първоначалния вариант на текста.

2

 

Упражнения:

В рамките на семинарните занятия се упражняват уменията за създаване на собствен научен текст, за издаване на средновековен славянски текст, за изработване на научен апарат – индекс, речник, речник-индекс.

 

Практически занимания:

Предвижда се работа с ръкописи и старопечатни издания в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, в Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев”, в Църковно-историческия и архивен институт.

 

Форми и методи на оценяване:

Текуща оценка (писмена работа и тест)

Курсова работа

 

Избрана библиография:

 

1.Еко, У. Как се пише дипломна работа. С., 1999.

2.Лихачев, Д. С. „Текстология на материале русской литературы X-XVII вв.” Изд. III, Санкт-Петербург, 2001 (в електронен варинт на: http://www.lihachev.ru/nauka/literatura/biblio/1837/

3.Мавродиева, И., Й. Тишева. Академичната комуникация. С., 2010.

4.Федер, У. Р. Славянската текстология. - В: Хиляда години като един ден. Животът на текстовете в православното славянство. С., 2005, 6-24.

5.Федер, У. Р. Текстологията в действие. – В: : Хиляда години като един ден. Животът на текстовете в православното славянство. С., 2005, 25-45.

6.Янакиев, М.. Как да редактираме свой и несвой текст. С., 1994

7.Medieval Slavic Manuscripts and SGML: Problems and Perspectives. Sofia: Marin Drinov Academic Publishing House, 2000

8.Computational Approaches to the Study of Early and Modern Slavic Languages and Texts. Sofia, 2003

9.Основни правила за библиографско описание и библиографско цитиране под линия (ИФ на СУ) на: http://www.clio.unisofa.bg/BG/archivistika/SOsn.pdf

10.  Стандарти (на цитиране): http://liternet.bg/publish/katalog/rubriki/standarti.htm

 

span style=