Основи на прабългаристиката

 

Проф. дфн Татяна Славова

 

Курсът запознава магистрите с ролята на прабългарите и остатъците от техния език в старобългарския речников фонд. Представят се различни средновековни писмени източници, в които са се съхранили свидетелства по темата – домашни и чужди, исторически и литературни, книжовни, епиграфски и сфрагистични, библейски и небиблейски. Най-голямо внимание се отделя на прабългарските титли и длъжности от ранносредновековна България, назоваващи владетеля и неговите придворни, лицата от централната и провинциалната администрация, разгледани в контекста на единна йерархична система и общи принципи на титулуване. Целта е въз основа на филологически анализ, поставен в исторически контекст, всички данни да се осмислят съвкупно. Специално място се отрежда и на процесите на адаптация и славянизация на прабългаризмите на фонетично, мордологично и лексикално равнище.

 

Лекционен курс

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Дефиниране на понятието прабългаристика. Основни извори за езика на прабългарите (книжовни и епиграфски, домашни и чужди, исторически и литературни).

2

2.

Прабългарските заемки в старобългарските паметници. Езикова принадлежност.

2

3.

Прабългаризмите в старобългарския превод на Библията. Битови и културни реалии.

2

4.

Редки и непознати прабългаризми в старобългарския библейски текст.

2

5.

Прабългарски думи в старобългарски небиблейски паметници. Лични и родови имена. Названия на титли и длъжности.

2

6.

Прабългарската владетелска титла кана сюбиги. Придворните на владетеля.

2

7.

Съсловието на боилите и паралелът със сановниците.

2

8.

Багаините в ранносредновековна България.

2

9.

Прабългарски титли от централната администрация (кавхан, ичергу боил, илтабаре, сампсис).

2

10.

Прабългарски титли от провинциалната администрация (таркан, жупан).

2

11.

Прабългарски названия на служби с подчертано военни прерогативи (маготин, крон, миник и др.).

2

12.

Почетното звание багатур и други почетни достойнства за привилегии.

2

13.

Структура на прабългарската титулна практика.

2

14.

Прабългарските титли от гледище на техния произход. Ттитли с алтайско и неалтайско потекло.

2

15.

Процеси на адаптация и славянизация на прабългаризмите.

2

 

Форми и методи на оценяване:

Текуща оценка и завършваща писмена работа по тема от проблематиката на дисциплината

 

 

Литература:

 

Бешевлиев, В. Първобългарски надписи. С., 1979, 1992 (второ преработено и допълнено издание).

Бешевлиев, В. Първобългарите. Бит и култура. С., 1981.

Божилов, Ив., В. Гюзелев. История на средновековна България VIIXIV в. Т. 1. С., 1999 (2 изд. 2006)

Гюзелев, В. Кавханите и ичергу боилите на българското ханство-царство. Пловдив, 2007.

Делева, А. Прабългарските заемки в старобългарския език като материал за предписмената история на българския език. – В: Медиевистични изследвания в памет на П. Димитров. Шумен, 1996, 119–128.

Делева, А. Прабългари и прабългарски заемки. Върху материал от старобългарските писмени паметници. – Acta Рalaeoslаvica, vol. I. Sofia 2000, 109–115.

Делева, А. Прабългаризми. – Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3, 2003, 243–249.

Младенов, Ст. Следи от езика на Аспаруховите прабългари в съвременния български език. – В: Помагало по българска историческа лексикология. Съставители Т. Славова, Т. Лекова. С., 1986: 54–65. 

Симеонов, Б. Прабългарската съставка на нашия език. – В: Помагало по българска лексикография. С., 1979, 130–137.

Славова, Т. Владетел и администрация в ранносредновековна България. Филологически аспекти. С., 2010.

Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Т. 1. Фонетика. М., 1984. Т. 2. Морфология. М., 1988. Т. 5. Лексика. М., 2001.

Beševliev, V. Die protobulgarischen Inschriften. Berlin, 1963.

Moravcsik, Gy. Sprachreste der Türkenvölker in den byzantinischen Quellen. – Byzantinoturcica, 2. Berlin, 1958.

Pritsak. O. Die bulgarische Fürstenliste und Sprache der Protobulgaren. Wiesbaden, 1955.