Старобългарски език (І част)

 

Доц. д-р Анета Димитрова

30 ч. лекции, 15 ч. упражнения

 

Целта на курса е студентите да усвоят основите на фонетиката и на граматиката на старобългарския книжовен език така, както е представен в старобългарските паметници. Чрез този курс те трябва да получат също познания върху старобългарската лексика. В края на курса трябва да могат да четат и да превеждат старобългарски текстове с помощта на речник, както и да правят фонетичен и граматичен разбор на тези текстове. От курса студентите трябва да получат също представа за историческия развой на езиковите явления, да се научат да съпоставят езиковите факти в сродни езици. Старобългарският език е представен като етап от развоя на славянските езици, а явленията се обясняват в светлината на историята на индоевропейските езици. Студентите се въвеждат също в проблематиката на средновековните книжовни езици и се запознават с условията на възникване и принципите на изграждане на старобългарските азбуки, с проблематиката около първите старобългарски преводи и тяхното място в културната ни история.

 

 

Програма:

 • Възникване на старобългарския книжовен език и първи преводи. Християнство и книжовност.
 • Старобългарски азбуки. Числена стойност на буквите.
 • Фонетична система на старобългарския език и нейното отношение към праславянската фонетична система
 • Вокална система на старобългарския език и предаването й в кирилицата и глаголицата.
 • Асимилационни промени при веларните съгласни. І, ІІ и ІІІ палатализация.
 • Асимилационни промени при съгласните под влияние на j . Йотации.
 • Закон за възходящата звучност и последиците от него. Монофтонгизация на дифтонгите.
 • Закон за възходящата звучност и последиците от него. Монофтонгизация на дифтонгите. Поява на назални вокали.
 • Закон за възходящата звучност и последиците от него. Ликвидна метатеза. Сонантични плавни съгласни.
 • Ерови гласни. Изпадане на еровите гласни в слаба позиция и поява на затворени срички. Изясняване на еровите гласни в силна позиция. Еров преглас. Ерова епентеза. Ерови гласни пред и и пред j .
 • Именна система в старобългарски. Склонение на съществителните. Съществителни от о-, j о- и смекчени о-основи.
 • Склонение на съществителните от ĭ-основи.
 • Консонантно и дифтонгично склонение. Склонение на съществителните от ŭ- и ū- основи. Значение на показателя u/w .
 • Склонение на съществителните от s - и n -основи. Значение на показателите s и n
 • Склонение на съществителните от nt - и r -основи. Показателят r за неотделима принадлежност.
 • Местоименна система в старобългарски. Лични местоимения. Въпросителното местоимение къто.
 • Показателни местоимения. Склонение на местоименията сь, тъ и онъ.
 • Анафорично местоимение. Протетично н. Относително местоимение. Склонение на въпросителните, неопределителните и отрицателните местоимения.
 • Склонение на прилагателните. Сложна форма на прилагателните. Сравнителна степен на прилагателните.
 • Системата от числителни имена в старобългарски. Склонение на числителните. Сравнение с индоевропейската система от числителни.
 • Глагол. Лични и нелични форми на глагола. Сегашна и инфинитивна основа на глагола. Инфинитив. Супин.
 • Сегашно време. Класификация на старобългарските глаголи по спрежения.
 • Имперфект. Образуване, значение и употреба.
 • Аорист. Видове аорист. Образуване, значение и употреба.
 • Причастия. Сегашно деятелно причастие. Образуване, значение и употреба. Сегашно страдателно причастие.
 • Минало деятелно първо причастие. Образуване, значение и употреба.
 • Елово причастие. Значение на показателя l . Сложни глаголни времена. Перфект. Плусквамперфект.
 • Минало страдателно причастие. Отглаголно съществително.
 • Повелително наклонение. Условно наклонение.
 • Специфични конструкции в старобългарски. Dativus absolutus и Dativus cum infinitivo . Други особености на старобългарския синтаксис.

Литература:

 

К. Мирчев. Старобългарски език. София (претърпял е много издания).

Ив. Гълъбов. Старобългарски език с увод в славянското езикознание. І. Увод и фонетика. София, 1980.

Ст. Стоянов и М. Янакиев. Старобългарски език. Текстове и речник. София (претърпяла е много издания).

Ив. Добрев и Т. Славова. Старобългарски текстове. С., 1996.