Новата и старата книжовна норма 

 

Проф. дфн Анна-Мария Тотоманова

30 ч. лекции

 

ДисциплинатаСтарата и новата книжовна норма за магистърската програма Старобългаристика  проследява връзката между старобългарската книжовна норма (Кирило-Медовия език) и новобългарския книжовен език, създаден през Възраждането. Търсят се приликите и отликите между книжовното старобългарско състояние   и съвременната ни книжовна норма. Специално внимание се обръща на ролята на църковнославянския и руския като езици, които осигуряват връзката  между старата и новата норма. Поставя се и проблемът за прериодизацията на старобългарския книжовен език като културен феномен, който обслужва нуждите на българското общество през периода ІХ-ХVІІІ в. Студентите получават практически умения за работа със средновековни и ранни новобългарски текстове.

 

 

 

Лекционен курс

 

 

 

Тема № Наименование на темата Хорариум
1 Старобългарският книжовен език – сфера на употреба и функции. Развитието и възпроизводството на книжовната норма през Средновековието 2
2. Периодизация на старобългарския книжовен език. 2
3.   Старобългарският правопис през вековете. Глаголически и кирилски правописни системи Х-ХІ в.  Книжовните  средища Преслав и Охрид и ролята им за строителсното на старобългарския книжовен език. 2
4. Среднобългарският правопис.  
5. Правописната реформа на патриарх Евтимий и нейният отзвук в SlaviaOrthodoxa. Константин Костенечки и неговото Сказание за буквите.  
6. Редакции – възникване, роля и функция.  
7. Моравско-панонска редакция на старобългарския книжовен език  
8. Хърватската глаголическа редакция на Кирило-методиевия език.  
9. Руската редакция на старобългарския език. 2
10. Черковнославянският език и неговата роля за изграждането на съвременните книжовни езици на православните славяни. 2
11. Сръбска редакция на старобългарския език. Правописът на Зета и Хлъм. Рашките правописни и езикови правила и безюсовият български правопис от ХІІІ в. 2
12. Ресавската редакция на старобългарския език Значението на ресавския правопис за книжнината на ранната новобългарска епоха. 2
13. Правописът на ранната новобългарска епоха. Дамаскини 4
14. Проблемът за книжовния език през Възраждането. Основните езиково-правописни школи и тяхното отношение към старата книжовна норма.  2
15. Църковнославянизмите в съвременния български език и тяхната стилистична функция. 2

 

 

 

 

 

 

 

Семинарни упражнения

 

 

 

Тема № Наименование на темата Хорариум
1. Анализ на старобългарски и среднобългарски текстове. 4
2. Превод на текстове от руската редакция на старобългарския език. Работа с черковнославянски текстове и надписи. 4
3. Работа с текстове сръбска редакция 4
4. Дамаскинаарски текстове 3

 

 

 

 

 

 

 

Форми и методи на оценяване:

 

Дисциплината завършва с изпитно задание  - превод и анализ на средновековен или ранен новобългаски текст.

 

 

 

Литература:

 

 

 

А. Тотоманова, Учебник по старобългарски език за ХІІ клас на НГДЕК, С. 1986

 

(в съавторство с И. Добрев и Ж. Икономова).

 

А. Тотоманова, Редакции на старобългарския език. – В: Из историята на българския език , С. 2009, с. 158-168.

 

А. Тотоманова, Старобългарската книжовна норма. – В: Из историята на българския език , С. 2009, с. 176-183.

 

А. Тотоманова, Константин Костенечки. Съчинения. С. 1993 (превод на Сказанието за буквите и Житието на Стефан Лазаревич с коментар и послеслов), 210 с.

 

Н. И. Толстой, История и структура славянских литературных языков, М. 1988.

 

Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. С. 1992, съст. Д.Петканова; второ издание, С. 2003.