Светци и святост в средновековна България и във Византия

 

Проф. Искра Христова-Шомова

           

Целта на курса е да запознае студентите с формирането и развитието на християнските култове, с техните древни или регионални източници, с комплекса от текстове за прослава на светците, с традициите на техните изображения и с устойчивите представи за тях. Тъй като българската средновековна култура е под знака на християнството, светостта заема значително място в нея. Централно място в живота на средновековния човек играе храмът, а храмовото пространство е място, където човек се среща със светостта и общува със светците. В курса се анализира произходът на почитта към светците, типовете святост, развитието на култовете, изграждането на системата от текстове за прослава на светците и неговата връзка с богослужението. Разглежда се формирането на християнския календар, типовете календари във Византия и техните аналози при славяните. Проследява се изграждането на култовете и спецификата на текстовете, необходими за прослава на светците и рецепцията на гръцките текстове в България. Дава се основна информация за традициите на изобразяване на светците в храма, за споровете с иконоборците, за православните норми на иконописта и за основните иконописни течения и школи на Балканите. Специално внимание се отделя на българските и славянските култове.

 

Лекционен курс:

 

1.      Светостта в християнството. Формиране на почитта към светците. Ранните мартиролози.

2.      Християнските календари във Византия и техните славянски реплики.

3.      Формиране на култовете. Комплекс от текстове на прослава и тяхната специфика.

4.      Агиографски текстове. Формиране на житиеписната традиция. Типове жития. Мъчения. Чудеса. Метафрастови жития. История на чети-минеите.

5.      Съставяне на синаксарите (менологиите) във Византия и възникването и развитието на Простия и на Стишния пролог при славяните. Проблеми около времето и мястото на превода на Пролога. Значение на названието Пролог.

6.      Ораторски текстове. Типове слова. Рецепция на византийската риторика. Оригиналното ораторско творчество на старобългарските писатели.

7.      Химнографски текстове. Рецепция на византийската химнография в България. История  на служебните минеи.

8.      Оригиналното химнографско творчество на старобългарските писатели.

9.      Молитви към светците. Връзката им с фолклорната традиция. Рецепция на византийските молитви.

10.  Храмът и храмовото пространство през Средновековието. Традиция на храмовото и манастирското строителство в България.

11.  История на иконописните изображения на светците. Норми на православната иконопис. Основни иконописни течения и школи на Балканите.

12.  Местни култове във Византия. Цариградски култове. Палестински култове, Италийски култове. Значението на местните култове за регионалната история. Свети места и почит към мощи.

13.  Българските светци. Формиране на култовете към Светите братя и техните ученици в България. Текстове в тяхна прослава.

14.  Българските светци. Формиране на регионални култове. Свети места и текстове в прослава на местните светци. Значение на култовете на св. Иван Рилски и св. Петка Търновска.

15.  Светци и святост в съвременността.