Писане и управление на проект

 

Проф. дфн Анна-Мария Тотоманова

  

Курсът по  Писане и управление на проект за магистърската програма Старобългаристика  запознава студентите с основните принципи на проектното финансиране, както и с техниката на писане на европейски проекти. Специално внимане се обръща на принципите за успешно управление на проекта.  Студентите получават  информация за основните проектни схеми на финансиране в областта на хуманитаристиката и възможностите за кандидатстване. Курсът включва и практически занимания по анализ на потребностите, силните и слабите страни на целевия сектор и под.

 

Лекционен курс

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Какво е проектът? Силни и слаби страни на проектната дейност.

2

2.

Европейската секторна политика и проектните схеми. Кога един проект е подходящ за финансиране.

2

3.

Проектен цикъл и изработване на различни секторни програми.

2

4.

Политики, програми и проекти. Връзката между националните и европейските приоритети и стратегии. Ролята на неправителствения сектор.

2

5.

Видовете европейски проекти и начините на тяхното финансиране и управление. Европейски и национални проектни схеми.

2

6.

Проектен цикъл и решение  за финансиране на определен проект или програма.

2

7.

Хоризонтални принципи на ЕС.

2

8.

Проектният мениджър и неговата роля за приложението и управлението на проекта

2

9.

Какво трябва да съдържа едно проектно предложение? Анализ на заинтересуваните страни. Анализ на проблемите и формулиране на целите. Анализ на стратегията.

2

10.

Логическа матрица. Структура на логическата матрица и план на дейностите.

2

11.

Оценка на качеството на проекта. Основни критерии за качество. Мониторинг. Основни критерии за оценка на проектите.

2

12.

Практически занимания по съставяне на проектни предложения. Покани за участие и насоки за кандидатстване – преглед.

2

13.

Оценка на проектно предложение.

2

14.

Проектиране на проект.

2

 

Форми и методи на оценяване:

Дисциплината завършва с изпитно задание  - съставяне на проектно предложение по избрана от студента схема.

 

Литература:

 

 Chatfield, Carl. "A short course in project management"

http://office.microsoft.com/en-us/project/HA102354821033.aspx

Project Cycle Management Guidelines, European Commission 2004, vol.I.

Управление на проекти. Поредица “Съвременно читалище” С. 2003